Arkiv per år: 2015

Hem/2015
11 december

Idag tas beslut om nästa etapp i VIOL-förnyelsen

I dag, den 11.e december, har SDC styrelsemöte och beslut ska då tas kring VIOL-förnyelsens Etapp 3, dvs. det som ska göras inom Förnyelseprogrammet under 2016. Planen innebär bl.a. att integrationsförnyelsen, dvs. företagens anpassningar för övergång från FU till papiNet, drar igång på allvar i början av året. Våra marknadsansvariga ute i landet planerar just nu för en ny runda med kundbesök för att berätta mera om detta. Under 2016 ska även det mesta av själva VIOL3-plattformen färdigställas. Hittills upplever vi att det mesta av förnyelsearbetet går enligt planerna, såväl när det gäller leveranser som kostnader.

27 november

Microsoft uppgraderar!

Nästa vecka åker jag tillsammans med ett par till SDC-kollegor på Microsoft Convergence – ett stort event som brukar vara ganska spektakulärt jämfört med de konferenser vi är vana vid! Vi åker dit främst för att få mera på fötterna kring de Microsoftprodukter som är mest centrala i VIOL3-utvecklingen, nämligen ”nya” Dynamics AX och Power BI. Ska bli spännande och förhoppningsvis kommer vi hem stärkta i tron att VIOL3 har alla förutsättningar kan bli det starka stöd för skogsbranschen som vi önskar!

 

13 november

Ny instruktion för skördarmätning beslutad

I visionen för vad SDC ska kunna erbjuda sina kunder i framtiden; bl.a. med VIOL3 som möjliggörare,  finns bl.a. flera spännande utvecklingsspår på avverkningssidan. Vidareutveckling av skördarmätning för olika ändamål är ett sådant spår och vid RMRs (SDCs branschråd för virkesmätning och virkesredovisning) senaste möte rekommenderades att anta en ny instruktion för ersättningsgrundande skördarmätning samt en anvisning för kvalitetssäkring (”kontroll”) av denna mätning. Instruktionerna är nu beslutade av SDCs styrelse och finns att tillgå under nedanstående  länk på SDCs hemsida:

Till nya instruktionen

09 november

Välbesökt utbildning kring mätning/redovisning

Helt nyligt höll de tre Virkesmätningsföreningarna tillsammans med SDC en introduktionsutbildning för nya ledamöter i respektive styrelser och SDCs råd. Drygt 20 personer deltog i utbildningsdagen. Ett tecken så gott som något på att det finns ett stort intresse kring utvecklingen kring virkesmätning och virkesredovisning just nu!

Övningen började med att SDCs ordförande och vd gav en bakgrundsbeskrivning till ”den Svenska modellen” för mätning och redovisning varefter VMF Nords chef Birger Risberg beskrev beslutsstrukturer kring mätning/redovisning; bl.a utifrån virkesmätningens krav. Senare under dagen presenterade ledamöter från SDCs branschråd; RMR, Logistikrådet och IT-rådet arbetsordningar, arbetssätt och aktuella frågor inom respektive fackområde.

Dagen avslutades med reflexioner kring övningen och deltagarna var eniga om att utbildningen fyller ett viktigt syfte. Man tyckte också att den bör genomföras kontinuerligt för att bidra till att ge nya representanter en tydlig målbild och en god helhetsbild kring de viktiga branschuppdrag man är på väg in i!

 

14 oktober

Ändringar i planerna för VIOL 3

Den version av VIOL 3 som kommer att rullas ut till branschen 2018 avses vara baserad på kommande version av Microsoft Dynamics AX; ”AX 7”. Pågående utveckling av VIOL 3 görs i nuvarande version av Dynamics AX, ”AX 2012”, men redan i den ursprungliga planen för VIOL 3 har ingått att inom ramen för förnyelsen lyfta lösningen till nya ”AX 7”. Detta då de aviserade förbättringarna i den kommande systemversionen bedömts tillföra avgörande fördelar för VIOL 3.

Utifrån den senaste information vi fått från Microsoft, är vår bedömning för närvarande att den nya versionens påverkan på VIOL 3 blir större än vad tidigare information indikerat. Vi ser därför ett behov av att se över huvudplanen för utveckling och utrullning av VIOL 3, vilket igår dryftades och tillstyrktes i SDCs branschråd IT-rådet.

Vår samlade bedömning är att vi, helt enligt tidigare planer, kommer att kunna leverera VIOL 3 under 2018, men med ett förändrat tidsschema för de aktiviteter kring utveckling av främst integrationer och BI (rapportutformning/användargränssnitt), vilka är de funktioner i VIOL 3 som bedöms påverkas mest av Microsofts leverans av AX 7.

Vi kommer inom kort att kunna mer detaljerat kommunicera vilka konsekvenser planförändringarna kommer att få för de aktiviteter som SDCs kunder och partners har att förhålla sig till i sin egen planering utifrån detta.

Anders Rixon

09 oktober

Snart kan alla leveransavisera digitalt!

Igår hade SDC ett seminarium i Sundsvall med deltagande av ett 50-tal representanter från främst skogsföretag, transportföretag, VMF och IT-företag. SDCs affärsutvecklingsgrupp inom transportområdet presenterade den lösning som tagits fram för att möjliggöra att man vid lastning i av virkesfordonen kan avisera meddelanden om sortiment, affärsparter och parter i transportaffären till mätstationen inför inmätningen. Lösningen kan på olika sätt integreras med andra system; bl.a. transportplaneringssystem. Den första leveransen har varit inriktad mot ett pilotprojekt med SCA Skog som pilotföretag.

Projektet är en del i SDCs och VMFs arbete med att bidra till effektivare tranportflöden och mätningsprocesser när virket anländer till industrin. Vidareutveckling sker nu utifrån erfarenheter i pilotprojektet för att möjliggöra en bredare utrullning nästa år. Kontakta gärna SDCs ansvarige för transporttjänsterna, Oskar Cederlöf för mera info.

22 september

Mätplatsförnyelsen drar igång

Vi har tidigare i VIOL3-sammanhang talat en hel del om SDCs system- resp. integrationsförnyelse. Det tredje benet i VIOL3-utvecklingen är förnyelsen av SDCs mätplatsstöd. Det är ju viktigt att även vår mätplatslösning hänger ihop med de förändringskrav som riktas mot vår totala leverans i VIOL3.

Det stora klivet på mätplatssidan tog vi redan i mitten av 2000-talet när Doris utvecklades som ett centralt mätplatsstöd och ersatte tidigare lokala installationer på mätplatserna. Detta gör förändringsresan betydligt lättsammare än om vi legat kvar med lokala mätplatslösningar. Lanseringen av digital leveranavisering, där åkarna i förväg anmäler sin ankomst till mätplatserna, är också ett viktigt steg som redan tagits i mätplatsförnyelsen. Många tankar och lösningar i den långt komna utvecklingen av mobil produktionsrapportering och mätningsrapportering kommer också att vara användbara i anpassningen av mätplatslösningen till en del av VIOL3.

Nu kör vi igång mätplatsförnyelsen på allvar!

17 september

Dags att starta interna projekt!

”SDCs branschråd kring IT-frågor – IT-rådet, hade möte i tisdags. Vi gick där igenom läget i förnyelseprogrammet och vi kunde rapportera att arbetet löper på bra enligt planerna.

SDC och IT-rådet är överens om att det viktigaste just nu är att branschföretagen så fort som möjligt startar interna projekt kring den justerade planen för integrationsförnyelsen 2016. De större konsultföretag som jobbar mot skogsbranschen och som ingår i SDCs partnernätverk är redan i startgroparna! Vi kommer från SDCs sida göra allt vi kan för att vi tillsammans med våra IT-Partners ska göra resan så behaglig som möjligt.

SDC släpper 2015-09-30 en första version (ver. 0.8) kring förutsättningarna för det jobb som ska göras.  Den är inte heltäckande men tillräckligt bra för att alla ska kunna komma igång och jobba i avvaktan på att tydligare förutsättningar ges i den version 1.0 som kommer att släppas 2016-01-20.

Version 1.0 ska vara heltäckande utifrån den information som behövs i övergångsfasen för integration mot VIOL 2. 2016-04-15 planerar vi att släppa nästa version (ver. 2.0) och den avses vara heltäckande utifrån den information som behövs för integration mot VIOL 3.”

26 augusti

Nu kavlar vi upp ärmarna

Så är väl dom flesta tillbaka igen efter välbehövlig ledighet. Med nyladdade batterier har även Förnyelsegänget på SDC åter kavlat upp ärmarna för att fortsätta VIOL-resan mot 2018. En viktig information är att vi stuvat om lite i tidsordningen när det gäller utvecklingen av funktionaliteten i VIOL 3. Detta för att möta upp mot integrationsförnyelsens behov; vi bedömer att det är högsta prioritet just nu att ge bästa möjliga förutsättningar för företagen och våra partners att klara att genomföra integrationsförnyelsen enligt plan under 2016. Mera info om detta är på väg ut – i första hand till de som på olika sätt deltar i pilotprojekt kring integrationslösningarna.

26 juni

Förnyelsen semesterspurtar

Nu spurtar Förnyelsen inför semesteruppehållet! I tisdags hade vi en demo kring utvecklingsscenariona runt massa- och flisleveranser till massa- och pappersindustrin. Bra och konstruktiva diskussioner på Arlanda, där ett 25-tal intresserade företagsrepresentanter deltog. Mycket att ta in och smälta på en gång, men det känns som att denna typ av träffar är väldigt viktiga både för SDC och vår intressenter! Igår och idag kör vi demo i en mindre grupp kring scenariot runt mottagning av sågtimmer vid träbearbetande industri. Deltagarna kommer från de företag som varit med i utvecklingsarbetet och vi kommer så småningom även att bjuda in en bredare krets att kika på detta. Med detta vill jag önska alla VIOL3-intresserade en trevlig semester. Vi hörs igen i augusti!

12 juni

Andra viktiga framåsyftande utvecklingsprojekt.

Parallellt med det stora förnyelseprojektet med sikte på 2018 utvecklar SDC pågår just nu några andra viktiga framåtsyftande utvecklingsprojekt. Vi bygger t.ex. en ny tjänst för uppföljning av mätning och kontrollmätning åt företag som mäter virke och som omfattas av virkesmätningslagens krav. Tjänsten kallas KUPP och kommer att lanseras under 2016.

03 juni

Året som gick

Har ni förresten sett årets Årsredovisning från SDC. Vi har här i artikelform försökt berätta om pågående utveckling på SDC, inte minst VIOL-förnyelsen!

02 juni

Ny teknik + VIOL 3 = värdefullt

För nån vecka sedan träffades SDCs branschråd och vi gick då bl.a. igenom statusen för VIOL-förnyelsen och annan utveckling som pågår på SDC. T.ex. pratade vi om bildmätning där vi kan mäta virkestravar i bilder på annan plats än där virket tas emot. Vi diskuterade också en del kring nyttan vi kommer att få från projektet ”digital leveransavisering”, där bilarna i förväg kan skicka uppgifter till mätstationerna i stället för att man som idag knappar in dessa vid mättillfället. Insikten ökar kring att ny teknik och arbetssätt i kombination med VIOL3 kommer att skapa stora värden, t.ex. genom effektivare virkeslogistik!

12 maj

Partnerprogrammet gör resan smidig

I rollen som Skogsnäringens informationsnav har SDC valt att samarbeta med leverantörer av teknik- och IT-lösningar i det vi kallar för Partnerprogrammet. Flera företag är redan certifierade SDC-partners och är nu beredda att tillsammans med oss och våra intressenter göra förnyelseresan så smidig som möjligt.

I början så handlar mycket om att förbereda kunderna på att kunna skicka och ta emot informationsmeddelanden i den branschstandard för meddelanden som nu etableras inom papiNet. Detta jobb startar efter sommaren tillsammans med några pilotföretag och sedan kör vi på bred front under 2016. Den 4.e juni samlar vi några partners som är inblandade i ”piloterna” för uppstartsträff.

11 maj

Ett av Sveriges största IT-projekt

Antar att många i branschen vid det här laget redan hört talas om SDCs systemförnyelse, men visste du att Förnyelsen just nu är ett av Sveriges största IT-projekt? En riktig storsatsning alltså som ska fortsätt stärka konkurrenskraften för Sveriges kanske viktigaste exportnäring. Kostnadsramen för Förnyelsen är ca. 300 miljoner kr och innehåller mycket nytänkande kring användarvänlighet och affärsnytta.

Organisationen kring Förnyelsen är på plats och arbetet är i full gång. Vi jobbar tajt med referensgrupper och referensföretag för att verifiera att det vi gör blir bra för branschen. Jag känner mig trygg i förvissningen att det här kommer att kunna bli riktigt bra om allt faller på plats fram till starten för nya VIOL3 2018!

 

Till toppen