Arkiv per månad: januari 2019

Hem/2019/januari
30 januari

Releasenotes Kundtest, Produktionstjänster

Levererad funktionalitet

 • Ny menylayout för navigering i Produktionssystemet – NY
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment med hjälp av mallar – NY
 • Maskinregistret följer det regelverk som skall gälla för vilken information en uppdragsgivare skall se före och efter att uppdragsgivaren är knuten till en maskin. Uppdragsgivare har möjlighet att se alla registrets maskiner för att sedan kunna koppla sig till en given maskin – NY
 • Ny flik i Maskinregistret för administration av Sender XC-installationer. Används i första hand av Biometrias support – NY
 • Anskaffningsform har delats upp i anskaffningsform och avtalsform – NY
 • Maskinregister för registrering av masterdata för skogsmaskiner som skall rapportera produktion
 • Uppdragsgivarinställningar – grundläggande inställningar per uppdragsgivare
 • Produktionsunderlag kan skapas genom att ett förstaledskontrakt och avtalsobjekt skapas i redovisningsdomänen
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment
 • Produktionsunderlaget kan skickas ut via integration
 • Enskilt produktionsdata kan rättas
 • Enskilt produktionsresultat kan korrigeras
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från skördar och skotarfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa kvalitetsresultat från skördarnas kvalitetsfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från RAPP
 • Anpassade produktionsresultat skapas till aktörer med olika affärsroller
 • Behörighetshantering finns i produktionssystemet så att en användare endast ser information för den aktör/aktörer man är behörig för.
 • Rapp är anpassat för VIOL3 och kan användas för att rapportera produktion.
 • Användare kan själva registrera sig som användare i RAPP
 • Rapportering av slutsignal i RAPP fungerar och leder till att det skapas ett produktionsresultat
 • Produktionssystemet har integrationer till Aktör och Plats i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera.
 • Produktionssystemet har integrationer till Handelssortiment i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera.
 • Produktionssystemet har integrationer till ”Ekonomisk dimension” i redovisningsdomänen som håller information om företagens hierarkiska struktur
 • Dessa rapporter finns levererade i uppföljningstjänsten (BI)
  • Skotade volymer
  • Skotade volymer per insändning
  • Skotade volymer per avlägg
  • Produktionsresultat historik skotare
  • Skördade volymer
  • Skördade volymer per insändning
  • Skördade volymer stocknota
  • Skördade volymer stamnota brösthöjdsdiameter
  • Skördare stock och stamdetaljer
  • Produktionsresultat historik skördare
  • Avvisade produktions- och kvalitetsresultat
  • Insändningsfrekvens
  • Saknade dagar
  • Förteckning identiteter
  • Ranking skördare (kvalitetsdata)
  • Längdavvikelse (kvalitetsdata)
  • Diameteravvikelse (kvalitetsdata)
  • Volymavvikelse (kvalitetsdata)
  • Ofullständigt mätta stockar och stammar (kvalitetsdata)

Avgränsningar

 • Massrättning av produktionsdata
 • Masskorrigering av produktionsresultat
 • Uppdatering av aktörer i produktionsresultat utifrån destinering och transportinstruktion
 • Sender XC anpassat med ny behörighetslösning för VIOL3
 • Återkoppling till avsändande maskin
 • Någon behörighetslösning finns inte implementerad i uppföljningstjänsten (BI) vilket innebär att alla användare ser all information

Kända avvikelser

 • Användare som skall göra tester i betamiljön måste vara upplagda på huvudkodnivå. En användare som är upplagd på lägre nivå kan få problem med att se data som användaren egentligen är behörig till.
 • För rapporter i uppföljningstjänsten som innehåller skördardata visas inte producerat handelssortiment, sortimentskategori och trädslag
 • Övriga rapporter i uppföljningstjänsten kan fortfarande vara behäftade med mindre fel.
 • I följande fall kan inte ett produktionsunderlag skapas:
  • Om man anger en privatperson som säljare på ett förstaledskontrakt så kommer inte detta förstaledskontrakt att tas emot i Produktionssystemet och kommer då inte generera ett produktionsunderlag tillsammans med tillhörande avtalsobjekt. Anger man en organisation som säljare kommer det att fungera.
  • I redovisningsdomänen finns det aktörer upplagda som saknar adress. Om dessa används i ett förstaledskontrakt kommer inte något produktionsunderlag att skapas. Workaround är att då lägga upp en ny aktör som har adress alternativt komplettera med adress på befintlig aktör.
 • I redovisningsdomänen kan det finnas handelssortiment och produkter upplagda som inte är kompletta. För att handelssortiment ska kunna användas i Produktionssystemet krävs att man i redovisningsdomänen lägger till följande uppgifter:
  • Handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Handelssortimentet behöver ha en beskrivning
  • Handelssortimentets receptversion behöver ha ett from-datum
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha en beskrivning
 • Produktionsresultat skördare och skotare ut via integration till företagseget system fungerar inte.
 • Produktionsunderlag in via integration fungerar inte. En version 0 av ett produktionsunderlag skapas om man skickar in ett förstaledskontrakt och ett avtalsobjekt via integration. Men att komplettera ett befintligt produktionsunderlag med uppgifter via integration fungerar inte.
30 januari

Releasenotes Kundtest, Mätning och redovisning

Levererad funktionalitet

Mätningsflöden

Nedanstående flöden innebär att man kan förbereda redovisning, genomföra mätning och redovisa en leverans av:

 • Massaved till massaindustri som travmäts utan stöd av måttkort
 • Massaved till massaindustri som travmäts med stöd av måttkort
 • Massaved prima sekunda som travmäts
 • Massaved som travmäts och stickprovsmäts travmätning/stockmätning topp/rot (kollektivvariant 2)
 • Sågtimmer som stockmäts toppmätt
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och torrhaltsbestäms genom torkning
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och torrhaltsbestäms
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning genom torkning (kollektivvariant 8)
 • Sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning (kollektivvariant 8)

Följa upp ordinarie mätresultat med preliminära volymer

 • Hantera avvikande provresultat i mätplatsstödet
 • Vissa administrationsfunktioner kring bildmätning i mätplatsstödet.
 • Administrera formregister i mätplatsstödet
 • Skapa dragningslistor för stickprovsmätning
 • Stöd för flera produktlistor per handelssortiment
 • Möjlighet att ange ”Producerat handelssortiment” och ”Producerat för mottagningsplats” vid destinering
 • Enbart utpekad destineringsansvarig kan destinera via integration
 • Förteckning i kollektivbeskrivning med ingående stickprov
 • Försörjningsområde ej längre obligatorisk på aktör
 • Uppdaterad identifiering av befraktare på redovisningshänvisning
 • Första version av kvantitet råvara UT (endast intern integration än så länge)

Avgränsningar

 • Enligt plan är det enbart flödena för rundved som kan värdeberäknas. Mer funktionalitet kommer senare (enligt särskild plan)

Kända avvikelser

 • Ett fel vid stickprovsdragning med torrhaltsbestämning finns.
 • Mätningstjänster för avlämnad kvantitet går ej att använda (MTJ-300008 och MTJ-300009).
 • Mätningstjänster för vägning med produktfördelning går ej att använda (MTJ-700004).
 • Virkesmärkning måste anges med ”True” i mätplatsstödet
 • Kopiera redovisningshänvisning fungerar inte
 • From-datum på versioner av handelssortiment måste sättas för att integration ut av sortiment ska fungera.
 • Rollen Företagsadministratör kan inte välja in kontraktskedjor i redovisningshänvisning
 • Beräknade Netto- och Vrakkvantiteter redovisas felaktigt dubbelt just nu.
30 januari

Releasenotes Kundtest, Transport Pl1-Beta

Levererad funktionalitet

 • Inga nya features levererade i transport till PI1 – Beta

Avgränsning

I systemet finns ett antal nya transportfunktioner levererade men inte testade och därför inte officiellt tillhör kundtest-leveransen.

Mätresultat transport:

Det är inte möjligt att skicka in ett korrekt mätresultat transport. Bla. på grund av datumhantering. Det finns Ändringsbegäran med syfte att rätta till detta men dessa är inte levererade ännu och därmed så kan inte de funktioner som beskrivs nedan räknas som levererade eller ens möjliga att testa.

Hantera prisvillkor transport:

Dessa finns i systemet under följande menyalternativ:

 • Priskomponenter transport
 • Transportprislista
 • DrivmedelsindexDessa är inte färdigtestade och bara delvis officiellt levererade, därmed kan det finnas fel som inte är hittade av oss ännu och fel pga att det inte är färdiglevererat. Nya Priskomponenter transport levereras enligt en plan och därmed är den delen inte komplett.

Redovisa transportuppgifter:

Finns i systemet under menyalternativ – Redovisad mätning transport.

Den är delvis levererad, det som finns i systemet ska vara korrekt, men är inte testat ännu. Dessutom pågår arbete med 3 st ändringsbegäran som påverkar både utseende och innehåll i denna. Den kan alltså inte räknas tillhöra kundtest-leveransen.

Ta emot och validera mätresultat transport

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den är inte officiellt levererad inför PI 1 och därmed inte heller färdigtestad till det datumet och bör därmed inte räknas ingå i kundtest.

Beräkna transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den är inte officiellt levererad inför PI 1 och därmed inte heller färdigtestad och bör därmed inte räknas att ingå i kundtest.

Redovisa transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den är inte officiellt levererad inför PI 1 och därmed inte heller färdigtestad och bör därmed inte räknas att ingå i Beta.

Dessa finns i systemet och funktionerna kan utföras, dock är samtliga inte färdiglevererade och inte heller färdigtestade. Därmed bör de inte räknas som levererade i kundtestmiljö.

Till toppen