Arkiv per månad: mars 2019

Hem/2019/mars
12 mars

Releasenotes Kundtest, Produktion Pl2

Levererad funktionalitet

 • Massrättning/massmakulering av avvisat produktionsdata – NY
 • Masskorrigering/massmakulering av produktionsresultat – NY
 • Ny menylayout för navigering i Produktionssystemet
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment med hjälp av mallar
 • Maskinregistret följer det regelverk som skall gälla för vilken information en uppdragsgivare skall se före och efter att uppdragsgivaren är knuten till en maskin. Uppdragsgivare har möjlighet att se alla registrets maskiner för att sedan kunna koppla sig till en given maskin
 • Ny flik i Maskinregistret för administration av Sender XC-installationer. Används i första hand av Biometrias support
 • Anskaffningsform har delats upp i anskaffningsform och avtalsform
 • Maskinregister för registrering av masterdata för skogsmaskiner som skall rapportera produktion
 • Uppdragsgivarinställningar – grundläggande inställningar per uppdragsgivare
 • Produktionsunderlag kan skapas genom att ett förstaledskontrakt och avtalsobjekt skapas i redovisningsdomänen
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment
 • Produktionsunderlaget kan skickas ut via integration
 • Enskilt avvisat produktionsdata kan rättas
 • Enskilt produktionsresultat kan korrigeras
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från skördar och skotarfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa kvalitetsresultat från skördarnas kvalitetsfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från Rapp
 • Anpassade produktionsresultat skapas till aktörer med olika affärsroller
 • Behörighetshantering finns i produktionssystemet så att en användare endast ser information för den aktör/aktörer man är behörig för.
 • Rapp är anpassat för VIOL3 och kan användas för att rapportera produktion.
 • Användare kan själva registrera sig som användare i Rapp
 • Rapportering av slutsignal i Rapp fungerar och leder till att det skapas ett produktionsresultat
 • Produktionssystemet har integrationer till Aktör och Plats i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera.
 • Produktionssystemet har integrationer till Handelssortiment i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera.
 • Produktionssystemet har integrationer till ”Ekonomisk dimension” i redovisningsdomänen som håller information om företagens hierarkiska struktur
 • Dessa rapporter finns levererade i uppföljningstjänsten (BI)
  • Skotade volymer
  • Skotade volymer per insändning
  • Skotade volymer per avlägg
  • Produktionsresultat historik skotare
  • Skördade volymer
  • Skördade volymer per insändning
  • Skördade volymer stocknota
  • Skördade volymer stamnota brösthöjdsdiameter
  • Skördare stock och stamdetaljer
  • Produktionsresultat historik skördare
  • Avvisade produktions- och kvalitetsresultat
  • Insändningsfrekvens
  • Saknade dagar
  • Förteckning identiteter
  • Ranking skördare (kvalitetsdata)
  • Längdavvikelse (kvalitetsdata)
  • Diameteravvikelse (kvalitetsdata)
  • Volymavvikelse (kvalitetsdata)
  • Ofullständigt mätta stockar och stammar (kvalitetsdata)
  • Stammar per uttagsprincip (kvalitetsdata)
  • Kvalitetsresultat historik skördare (kvalitetsdata)
  • Avvisade stammar och kalibrering (kvalitetsdata)

Avgränsningar

 • Uppdatering av aktörer i produktionsresultat utifrån destinering och transportinstruktion
 • Sender XC anpassat med ny behörighetslösning för VIOL 3
 • Återkoppling till avsändande maskin

Kända avvikelser

 • Användare som skall göra tester i betamiljön bör vara upplagda på huvudkodnivå. En användare som är upplagd på lägre nivå kan få problem med att se data som användaren egentligen är behörig till.
 • Rapporter i uppföljningstjänsten kan fortfarande vara behäftade med mindre fel.
 • I följande fall kan inte ett produktionsunderlag skapas:
  • I redovisningsdomänen finns det aktörer upplagda som saknar adress. Om dessa används i ett förstaledskontrakt kommer inte något produktionsunderlag att skapas. Workaround är att då lägga upp en ny aktör som har adress alternativt komplettera med adress på befintlig aktör.
 • I redovisningsdomänen kan det finnas handelssortiment och produkter upplagda som inte är kompletta. För att handelssortiment ska kunna användas i Produktionssystemet krävs att man i redovisningsdomänen lägger till följande uppgifter:
  • Handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Handelssortimentet behöver ha en beskrivning
  • Handelssortimentets receptversion behöver ha ett from-datum
  • Handelssortimentets måste ha minst en receptversion som inte innehåller någon site
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha en beskrivning
 • Produktionsresultat skördare och skotare ut via integration till företagseget system fungerar inte.
 • Vid massrättning/masskorrigering av producerat för mottagningsplats kan man inte lämna detta fält blankt för att matcha ett resultat mot en rad i produktionsunderlaget som saknar producerat för mottagningsplats.
12 mars

Releasenotes Kundtest, Mätning och Redovisning Pl2

Levererad funktionalitet

Mätningsflöden

 • En leverans av massaved som travmäts i bild och stickprovsmäts travmätning/stockmätning
 • En leverans av massaved till en terminal där travmätning sker i bild
 • En leverans av massaved primasekunda till massabruk som travmäts i bild
 • En leverans av massaved primasekunda som travmäts som stickprovmäts travmätning/stockmätning
 • En leverans av massaved primasekunda  där travmätning sker i bild och stickprovsmäts travmätning/stockmätning
 • En leverans av sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning genom torkning
 • En leverans av sönderdelat biobränsle som vägs och stickprovmäts med torrhaltsbestämning
 • En leverans av cellulosaflis som vägs och stickprovmäts med fraktions- och torrhaltsbestämning genom torkning
 • En leverans av cellulosaflis som vägs och stickprovmäts med fraktions- och torrhaltsbestämning genom

Avgränsningar

 • För flöden som innehåller mätning i bild krävs att mätningstjänsterna mottagningskontroll, bildtagning och travmätning finns med i mätningsflödet.
 • Försvårad lastning måste fyllas i för att transportresultatet skall gå in i redovisningen.
 • Färdig torrhalt från utrustning stödjs inte, ugnsmetoden med rå- och torrvägning måste utföras.
 • För kollektiv av cellulosaflis skapas för tillfället ingen priskorrektion som kan användas i redovisningen av mätresultat.
12 mars

Releasenotes Kundtest, Transport Pl2

Levererad funktionalitet

Redovisa transportuppgifter, hittas under Redovisad mätning transport. Denna feature är levererad men pga lösningstekniska skäl är den under om byggnad.  Om testarna har möjlighet att skicka in Json-filer så fungerar funktioneliteten.

Avgränsningar

I systemet finns ett antal nya transportfunktioner levererade men som det nämndes på demonstrationen så är transporttjänsten under en omfattande teknisk omarbetning, bland annat finns inga integrationer utvecklade ännu och därför är det väldigt begränsat med funktionalitet som går att testa i kundtestmiljön.

Mätresultat transport

Det är inte möjligt att skicka mätresultat transport pga av en teknisk ombyggnad inne i Dynamics, denna ombyggnad beräknas vara klar i PI 3.

Hantera prisvillkor transport

Dessa finns i systemet under följande menyalternativ:

 • Priskomponenter transport
 • Transportprislista
 • Drivmedelsindex

Dessa är inte färdigtestade och bara delvis officiellt levererade, därmed kan det finnas fel som inte är hittade av oss ännu och fel pga att det inte är färdiglevererat. Nya Priskomponenter transport levereras enligt en plan och därmed är den delen inte komplett.

Redovisa transportuppgifter

Finns i systemet under menyalternativ – Redovisad mätning transport.

Den är delvis levererad, det som finns i systemet ska vara korrekt, men är inte testat ännu. Dessutom pågår arbete med 3 st ändringsbegäran som påverkar både utseende och innehåll i denna. Den kan alltså inte räknas som levererad till kundtestmiljön.

Ta emot och validera mätresultat transport

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den kan inte anses som levererad till kundtestmiljön.

Beräkna transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den kan inte anses som levererad till kundtestmiljön.

Redovisa transportvärde

Resultatet av denna finns i redovisad mätning transport. Den kan inte anses som levererad till kundtestmiljön.

12 mars

Releasenotes Kundtest, Integrationsförnyelsen, PI2

Målmiljö: BETA

Releasedatum: 2019-03-11

Åtgärdat

Kvantitet råvara

En första ISS 2.5 version som innehåller delar av den kommande ISS 3.0 versionen.

Destineringsunderlag

Går nu hela vägen ut till papiNet.

ForestloggingInstruction (Produktionsunderlag)

Rätt version av schema är numera angivit i papiNet-dokumentet
(ServiceInstructionV2R40_20181027_alpha_2018-10-29 istf ServiceInstructionV2R40_20180323_beta som är ett gammalt schema).
Detta fel var stoppande för de kunder som validerade mot det schema vi angivit i dokumentet.

Förstaledskontrakt

Rättat kodfel i mappning PapiNet som kunde ge ohanterade null fel. Lättare för ICC att felsöka när kunder skickar in felaktiga värden. Ingen skillnad för kund då det fortfarande inte går ut någon negativ BA när man skickar in felaktiga värden.

Går att skicka in ett förstaledskontrakt via papiNet. Nytt fält Alternativt måttslag med i ny ISS version. Går att få ut ett förstaledskontrakt där säljaren är privatperson (bugg 53102 hos AX)

Avtalsobjekt

Mappning ut kring EndradTidpunkt/SkapadTidpunkt så det stämmer med ISS mappningsdokument. Mappning av Stickväg så det skickas vidare till AX med null om det är ingen tagg finns i PapiNet XML Mappning PapiNet hanterar SupplyPoint utan SupplyPointDescription

PGPI (Routing)

Nya och ändrade PGPIer

Sortimentstruktur

Mappningskod i PapiNet hanterar Produktlistor utan produkter

Produktionsunderlag

Går nu att skicka in från papiNet. Business Ack kommer ut.

Business Ack

DocumentHistoryNumber finns inte längre med som tagg i papiNet-meddelandet.

Adapters Mq Inbound

Meddelanden som skickas på felkö får formatet MQSTR och inte MQHRF2

POC av det generella integrationsflödet

POC:en av det generella integrationsföldet omfattar endast köparekontrakt/Trading Contract i PI2. På teknisk nivå innebär det att IN- och UT-flödet för köparekontrakt tar en annan väg än tidigare men för “konsumenter” av IP ska det inte vara någon större skilland.

Men det finns dock skillnader:

 • Inga dubbletter skickas till prenumeranter
 • Interna system (endast BI i fallet för köparekontrakt) måste prenumerera för att få data

Att inga dubbletter skickas är den största förändringen. Definitionen för en dubblett är enkelt uttryckt att ett dokument skickas fler än en gång till samma endpoint. Detta scenario kan uppstå när en aktör prenumererar på exempelvis köparekontrakt i egenskap av olika roller och aktören sedan förekommer i flera olika roller i ett köparekontrakt.

I det scenariot kommer IP idag att välja endast en (1) av de aktuella prenumerationerna och valet är slumpmässigt. I praktiken innebär det att PartyType i ReceiverParty blir icke-deterministiskt.

<ReceiverParty PartyType=”Supplier”> <!– Värdet i PartyType är beroende av vilken prenumeration som (slumpvis) valts –>
<!– Övriga ReceiverParty-taggar har utelämnats –>
</ReceiverParty>

⚠️ Detta kan komma att ändras då specifikationen för prenumerationer är under arbete.

POC:en implementerar f ö inte det generella integrationsflödet fullt ut men är ett första steg mot målbilden. Det är även ett nödvändigt steg för att bl a kunna skicka en negativ kvittens när något går snett inom IP (vilket är nästa steg i POC:en).

Utfasat

N/A

Borttaget

N/A

Kända avvikelser

Generella avvikelser

 • Negativ Business Ack kommer inte ut om dokumentet fastnar i integrationsplattformen (dvs inte når affärssystem)
 • Negativ Business Ack kommer inte ut om det är fel på ett nytt dokument/objekt som inte tidigare finns i Klienten. (bugg hos AX, negativ BA kan bara skapas på förändringar)
 • Prenumerationer för Köparekontrakt visas felaktigt i Admin.

Då vi kör en poc på på nya versionen av IP så kan man inte se vilka prenumerationer som är upplagda för KK i admin gränssnittet. De prenumerationer som visas är för gamla IP versionen och används inte av den nya. De nya prenumerationerna kan man bara se i databasen.

För usecase J, L och G finns diskrepanser mellan ISSer och XML-exempel. Detta kommer rättas under kommande leveranser då XML-exemplen uppdateras.

Use Case G – ISS Contract (TradingContract) – Public version 4.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • ReceiverParty, PartyType. BuyerAgent finns inte med som möjlig mottagare
 • BuyerParty, PartyIdentifierType. Vi mappar inte TradeRegNumber eller VATIdentificationNumber
 • Product.ProductDescription. Vi mappar inte denna just nu
 • AdditionalItemInfo, UOM sätts till None
 • Olika fältlängd IN/UT på PriceListId, går att skicka IN 20 tecken men UT finns begränsning på 6 tecken. (bugg 54546 hos AX).

Use Case G – ISS OtherDocument (BusinessChainInfo) – Public version 3.0

 • Documentstatus sätts alltid till Original

Use Case H – ISS OtherDocument(DeliverySource) – Public version 6.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • Inga adressuppgifter fylls i
 • DeliverySourceCharacteristics.DeliverySourceProperty.CodeValue.TextValue mappas idag inte om till korrekt kod. RegelverkOmvandlingstal.

Use Case H – ISS Contract (OriginalContract) – Public version 8.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • Common contact, ContactName sätts till till ”N/A”
 • RespondToParty. Agency inte implementerat än
 • AdditionalItemInfo, UOM sätts till None.

Use Case H – ISS ServiceInstruction(ProductDestiningInstruction) – Public version 3.0

 • RecieverParty, PartyIdentifier
 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • ServiceInstructionNumber trunkeras om längre än 30 tecken
 • LocationInfo.LocationParty.Partytype hanterar bara LogginArea.

Use Case K – ISS OrderConfirmation – Public version 3.0

 • OrderConfirmation.OrderConfirmationHeader.OrderConfirmationReference skall fyllas i ISS BusinessAcknowledgement – Public version 4.0
 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • Negativ BusinessAck kommer inte ut ifall det berör ett dokument som inte finns i Klienten. (bugg hos AX)
 • Ingen BusinessAck kommer ut för Destinera Sortiment IN (bugg 53264 hos AX)

UseCase K- ISS LoadTender-PreBooking

 • Går inte att skicka in Transportunderlag, nya obligatoriska fält har lagts till i AX och utveckling är ej startad för motsvarande i PapiNet

Use Case L – ISS MeasuringTicket-MeasuringTicket-Product – Public version 2.0

 • Det måste alltid finnas en kontraktskedja. Känd bugg
 • För Quantity och QuantityInformation på alla ställen i ISS:en så gäller att om ingen matchning lyckas mot kodboken skapas ej nivån
 • MeasuringTicket.MeasuringTicketSequence.MeasuringTicketSequenceLineItem.AdditionalItemInfo.Code. Hanterar endast kvantitetprodukter där kvantitetstyp är Netto
 • MeasuringTicket.MeasuringTicketSequence.AdditionalItemInfo.Code.Hanterar endast kvantitetleverans där Kvantitetstyp är Brutto
 • Det är delvis implementerat delar av ISS version 3.0 men det innebär bara att det kan komma med fler uppgifter än de som finns i ISS version 2.0
 • Kvantitetstyper från AX som inte har någon motsvarighet i kodboken sätts till Vrak
 • Alla mätvärden utom de med metverden.metegenskapstyp = ”bruttovolym_m3f” eller ”bruttovolym_m3s” filtreras bort.
11 mars

Förnyelseprojektets semesterperiod vecka 28-32

Förnyelseprojektet kommer även i år att ha semesterperiod under veckorna 28-32. Ärenden kring VIOL 3 hanteras av Kundtjänst under dessa veckor men vi har inte planerad bemanning för stöd bakom Kundtjänst under perioden. Anledningen till gemensam semesterperiod är att vi under 2019 har fokus på tillverkning av VIOL 3 och gemensam semesterperiod är då det effektivaste sättet att hantera detta.

Till toppen