Arkiv per månad: maj 2021

Hem/2021/maj
28 maj

Kundtestmiljön åter öppen

Installationen och verifieringen av systemversion 0.23.0 VIOL 3 har gått bra och kundtestmiljön är nu åter öppen.

28 maj

SPAR-störningen aktuell information

Den störning i kundtestmiljön som gällt Förstaledskontrakt med privatperson (svenskt personnummer eller samordningsnummer) finns det nu en tillfällig lösning för. Den är verifierad i samtliga miljöer. När den permanenta lösningen finns på plats är för tidigt att svara på, det kommer notifieras här, planering pågår.

28 maj

Release notes VIOL 3 systemversion 0.23.0 PI 16

Som ett led i Biometrias ständiga förbättringsarbete har steg tagits mot att automatisera framtagandet av release notes. Detta arbetssätt ger fördelar för samtliga intressenter då dokumentationen blir lättrörlig, korrekt och med ökad spårbarhet. Det blir dessutom lättare att navigera på en webbsida med länkar än att scrolla upp och ned i ett dokument.

För att läsa release notes med tillhörande bilagor klicka på bilden för release notes till vänster eller klicka här.

Kundtestmiljön är i skrivande stund (kl 13:49) under verifiering och det kommer notifieras här när den åter är öppen.

28 maj

Release notes VIOL 3 PI 16 0.23.0 2021-05-28

Som ett led i Biometrias ständiga förbättringsarbete har steg tagits mot att automatisera framtagandet av release notes. Detta arbetssätt ger fördelar för samtliga intressenter då dokumentationen blir lättrörlig, korrekt och med ökad spårbarhet och det blir dessutom lättare att navigera på en webbsida med länkar än i ett statiskt dokument.
Har du förslag eller synpunkter kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau eller Biometria support. 


Versionshantering webbaserade release notes

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0 2021-05-28 Första publika version av release notes PIDE


Innehållsförteckning

Övergripande information

Sammanfattning av innehåll i systemversionen
Generella avgränsningar
Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papiNet
Generell information gällande Business Intelligence (BI)

Release notes per processteg

Processteg 1. Metadata VIOL3
Processteg 2. Masterdata Aktör
Processteg 3. Behörighet och informationssäkerhet
Processteg 4. Masterdata Plats
Processteg 5. Masterdata sortiment
Processteg 6. Masterdata pris
Processteg 7. Förbereda mätning av Råvara
Processteg 8. Sätta upp kollektiv
Processteg 9. Pris Råvaruaffär
Processteg 10. Pris Transportaffär
Processteg 11. Förbereda Råvaruaffär
Processteg 12. Förbereda Transportaffär
Processteg 13. Etablera Råvaruaffär
Processteg 14. Förbereda Produktion
Processteg 15. Genomföra produktionsrapportering
Processteg 16. Destinering
Processteg 17. Transportbeordring
Processteg 18. Mätning av Råvara
Processteg 19. Mätning av provmätorder
Processteg 20. Mätning av Transport
Processteg 21. Kvantitet Råvara
Processteg 22. Värde Råvara
Processteg 23. Kvantitet och Värde Transport
Processteg 24. Mätbesked
Processteg 25. Uppföljning Produktion
Processteg 26. Uppföljning Mätning
Processteg 27. Uppföljning Redovisning
Processteg 28. Uppföljning Transport

Tillbaka till toppen av sidan


Release notes

Övergripande information

Sammanfattning av innehåll i systemversionen

VIOL 3 har kompletterats sedan föregående systemversion i release 0.22.0, utgiven 2021-03-26 med utgångspunkt i scenarierna

 • Typscenario för avfall
  • Variant A och B
 • Leveranser av massaved från fartyg till industri (uppfyller grundscenario 2)
 • Leveranser av c-flis från fartyg till industri (uppfyller grundscenario 2)
 • Typscenario för dubbla ersättningsgrundande mätningstjänster
  • Variant A och B

Systemversion 0.23.0 innehåller också kvalitetshöjningar och rättningar av många avvikelser som identifierats i tidigare versioner.
Samtliga 28 processteg har inkluderats i release notes för att tydliggöra var det har skett förändringar och inte.

Generella avgränsningar

 Detta ingår inte i denna release

 • Samlast i skäppa vid skäppmätning
 • Fast taravikt på ekipage
 • Inga nya standardkomponenter levereras i PI 16.

Tillbaka till toppen av sidan

Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papiNet®

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc.

Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna i G5 Avfall finns att studera i sin helhet på webbplatsen viol3.se via länken
https://viol3.se/integrationer/integrationsspecifikationer-2016/. Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support.

Det är leverans 3.18 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3.

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka ISS-versioner som är implementerade, se länk: https://viol3.se/plan-integrationer-viol-3/

Generella avvikelser i realiserad integration gentemot publik specifikation

I denna systemversion av VIOL 3 är följande regler i Biometria Technical Communication Guidelines – Appendix 1 version 5.0 EJ implementerade:

 • Denna release av VIOL 3 kan inte förväntas följa verifieringsprocessen som beskrivs i avsnitt 5.3.3 ”Step 3 – Document version verification”.Exempelvis efterlevs inte verifieringsvariant 3.B ”Verification of Business Acknowledgement” på grund av att systemet saknar funktionalitet för övervakning av att kvitterande BusinessAcknowledgement erhålls för varje avsänt dokument. En oönskad konsekvens är att då VIOL 3 tar emot en BusinessAcknowledgement med status Failure från mottagaren, kommer VIOL 3 inte att uppfatta att systemet faktiskt behåller ansvaret för att överföra dokumentet till mottagarens verksamhetssystem. Det leder i dessa fall till att mottagaren helt saknar det avsända dokumentet eller att VIOL 3 och mottagarens system ovetandes arbetar med dokumentinnehåll i olika versioner (TransactionHistoryNumber). Mottagarens signal Failure om att det egna ERP-systemet inte har registrerat det avsända dokumentet får alltså ingen konsekvens i VIOL 3 i denna release.Bristen på såväl övervakningsfunktionalitet som rutin för hantering av utebliven BusinessAcknowledgement leder också till att VIOL 3 inte uppmärksammar situationer då VIOL 3 inte har fått någon BusinessAcknowledgement.

Generell information gällande Business Intelligence (BI)

Det finns nu två datum i varje rapport med information om när uppdatering gjorts. Datumet i huvudet på rapporten visar när själva rapporten senast ändrades/publicerades, markerat i grönt nedan. Detta är standard från Microsoft som inte går att ta bort/korrigera. Datumet till höger på varje flik i rapporten visar när data i rapporten senast uppdaterades, markerat i blått nedan. Dvs när information från transaktioner lästs in, bearbetats i datalagret och är tillgängligt att visa i rapporten. Dessa datum skiljer sig alltså ofta åt vilket är helt korrekt.


Tillbaka till toppen av sidan


 

Releaseinnehåll per processteg

Nedan finns detaljer för innehållet i denna systemversion 0.23.0 av VIOL 3.

Processteg 1. Metadata VIOL3

Beskrivning

Dokumentation av benämningar och beskrivningar av termer i VIOL samt fasta värdelistor som kan vara definierade för en term. Även viss funktionalitet för att titta på och administrera värdelistor.

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Övrig information

 • Följande avfallstyper (EWC) är tillagda i registret över tillgängliga avfallstyper i VIOL3
  • 030301 – Bark- och träavfall
  • 191206 – Trä som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 2. Masterdata Aktör

Beskrivning

Person, Organisation, Organisationsstruktur

Detta processteg innehåller förutsättningarna för de aktörer som förväntas existera i våra system som tex Säljare, Köpare.
Organisationsstrukturen bygger på ekonomiska dimensioner vilket är förutsättningen för hur behörigheten av Dyn-AXs roller fungerar.

Nya funktioner

 • Transportenhet går att lägga upp på alla hierarkiska nivåer i en organisation.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
114885 Integration Aktör – Spärrade aktörer behandlas felaktigt
I Integration Aktör går spärrade aktörer (status = “Closed”) felaktigt ut i e-dokumentet.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 3. Behörighet och informationssäkerhet

Beskrivning

Roller, Ekonomisk dimension

Detta processteg hanterar hur upplagda användare knyts till en eller flera olika roller som finns tillgängliga i våra olika tjänster. Användarens behörighet är både knuten till rollen hen har, samt var i den ekonomiska dimensionen användaren är placerad.

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 4. Masterdata Plats

Beskrivning

 • Skapa SITE
 • Skapa lagerställe
 • Skapa lagerplats
 • Anpassning av status till Preliminär, Aktiv & Avslutad
 • Version på lagerställe införs
 • Formuläret för mottagningsplats kompletteras med mottagningsplatsens mätningsflöden
 • Sammanslagning av lagerställe och lagerplats i integrationen
 • LLD (Landsdel, Landskap, Distrikt) tillkommer som obligatorisk uppgift på ett Lagerställe
 • Fältlängder för Adress görs lika internt och externt.
 • Vissa adressegenskaper görs obligatoriska vid upplägg av ett nytt Lagerställe.

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 5. Masterdata sortiment

Beskrivning

Innehåller funktionalitet för att hantera information om sortimentskategorier, handelssortiment, produkter och sortimentgrupper (transport) som ska existera i VIOL.

Nya funktioner

 • Anpassning i sortimentsstrukturen för att kunna koppla produkter, i versioner av handelssortiment, till certikonton

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Övrig information

 • Följande handelssortiment är tillagda att användas i testmiljöerna
  • 493-2 Returflis, impregnerat, krossat
  • 622-1 Industriavfall
  • 859-2 Bark, oriven

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 6. Masterdata pris

Beskrivning

Värdetermer, urvalstermer, prislisteabonnemang.

Detta processteg innehåller masterdata för pris råvara. Dessa ger förutsättningar för att kunna skapa och arbeta med Standardkomponenter, Priskomponenter samt Prislistehänvisningar.

Nya funktioner

 • Pris transport: 3 decimaler i omräkningsfaktorn för refererande måttslag

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 7. Förbereda mätning av Råvara

Beskrivning

 • Skapa Branschgemensamma mätningstjänster som innehåller mätegenskapstyper och beräkningsformler för aktuell mätningstjänst
 • Skapa Erbjudna mätningstjänster, som baseras på en branschgemensam mätningstjänst, per mätplats
 • Skapa mätningsflöden, som baseras på en/eller flera branschgemensam mätningstjänster, knutna mot Handelssortiment.
 • Skapa Affärsvillkor mätning.
 • Råvaruleverantörer ska kunna lägga upp överenskomna affärsvillkor i form av fritextfält som visas för mätare eller chaufför vid mätningstillfället.
  Mätande företag ska kunna lägga upp erbjudna mätningstjänster och mätningsflöden, som baseras på branschgemensamma mätningstjänster för räkningskollektiv
 • En branschgemensam mätningstjänst ska sättas som god nog för råvaruredovisning för att kunna väljas som erbjuden och ersättningsgrundande mätningstjänst.
 • Ett mätningsflöde ska kunna innehålla flera mätningstjänster som är ersättningsgrundande.

Nya funktioner

Biometria masterdata kan ange om en branschgemensam mätningstjänst är ersättningsgrundande och vilka måttslag som är god nog för redovisning.
Mätande företag kan bara ange måttslagskvalitet 1 & 2 för de måttslag, i en branschgemensamma mätningstjänst, som är god nog för redovisning, när man skapar en erbjuden mätningstjänst.
Mätande företag kan skapa mätningsflöden som innehåller två mätningstjänster som är ersättningsgrundande enligt två varianter  av mätningsflöden, som framförallt ska användas för sönderdelade biobränsle där förste köpare är privata skogsägare.
Alt. 1) Angiven bruttokvantitet (m3s) (som ersättning till skogsägaren) samt vägning med torrhaltsbestämning (MWh) som ersättning (i senare affärsled).
Alt. 2) Skäppmätning (m3s) (som ersättning till skogsägaren) samt vägning med torrhaltsbestämning (MWh) som ersättning (i senare affärsled).

Avgränsning

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 8. Sätta upp kollektiv

Beskrivning

Skapa kollektivbeskrivning. Beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och tillförande av egenskaper till leveransen, som inte kan detekteras vid mätningen.

Nya funktioner

 • Tillämpade omräkningstal för torrhalt och priskorrektion i kollektivvariant 6 beräknas nu som aritmetiska medelvärden av alla prov i kollektivet

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 9. Pris Råvaruaffär

Beskrivning

Företagsspecifika Priskomponenter, Prislistor

Detta processteg hanterar funktionerna för att omvandla Biometrias standardkomponenter till företagsspecifika priskomponenter samt utifrån dessa bygga upp det egna företagets prislistor.
Funktionen ska kunna utföras av rollen Prisadministratör med godtagbar prestanda.

Nya funktioner

 • Prisadministratörer kan nu skapa längdkorrektioner som kan innehålla olika längdmoduler för olika diametrar. Kontroll på startvärden för längd och diameter har tagits bort. Information om att startvärdena inte matchar, läggs upp som en prompt i GUI:t för att stödja prisadministratörerna i sitt arbete.
 • Korrekt information om kvantitetstyp Modul följer med i utredovisningen. Avser de tillägg- och avdragspriskomponenter som innehåller denna kvantitetstyp.
 • Prisadministratörern har fått ytterligare visuellt stöd i GUI gällande prislista. Kolumnen Ny/förändrad har kompletterats. Om markerad, anger detta att priskomponenten är ny/förändrad mot tidigare version av prislistan.
 • Fältet Prio i Prislista har låsts. För att justera prioriteringen av grundpriskomponenter ska pilarna Flytta upp/Flytta ner användas. Prio har även tagits bort från prompten när nya priskomponenter väljs in i en prislista. Nya priskomponenter läggs till längst ner (lägst prio) i listan.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
121318 7.190 Larmad leverans återfinns under fel ingång i Omprisräkning råvara
Ordinarie värdeberäkningar som ingår i ett kollektiv med begränsad population återfinns inte under rätt ingång i Omprisräkningen. Leveranserna återfinns under de ingångarna för “ej kollektiv”.
Reopen

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 10. Pris Transportaffär

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Standardkomponenter
 • Företagsspecifika komponenter
 • Drivmedelsindex
 • Prislistor

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 11. Förbereda Råvaruaffär

Beskrivning

Köparekontrakt, kontraktskedja, redovisningshänvisning

Detta processteg innefattar att hantera köparekontrakt (skapa, ändra, avsluta), kontraktskedja (skapa, avsluta) samt redovisningshänvisning (skapa, ändra och avsluta).
Samtliga ska gå att hantera med samma funktionalitet i klient som via integration.
Rollen Företagsadministratör eller företagsanvändare ska användas.

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
105039 Köparekontrakt / FLK UT – TA komponent utan CodeValue kommer inte ut -hantera tomt värde
I integration Förstaledskontrakt om man i IN-integration av papiNet Contract(OriginalContract) eller Contract(TradingContract) skickar in AdditionalItemInfo med Code = “SDCChargesAndAdjustments” men utan taggen CodeValue så kommer UT-integrationen av komponenten att innehålla värdet “0” på taggen CodeValue. Korrekt beteende är att tagen CodeValue inte finns med i UT-integrationen.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 12. Förbereda Transportaffär

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Befraktarkontrakt
 • Transportföretagskontrakt
 • Sortimentsgrupper

Nya funktioner

Befraktarkontrakt
 • Behörighetsregler har, i syfte att förtydliga användandet och göra befraktarkontraktet mer logiskt,  förändrats enligt följande:
  • Som kontraktsansvarig är det endast möjligt att sätta en aktör som användaren själv är behörig till.
  • Som köpare i kontraktet är det möjligt att välja fritt bland alla aktörer som är av typen befraktare.
  • Som säljare i kontraktet är det möjligt att välja fritt bland alla aktörer som är av typen transportföretag.
  • Transportområde är möjligt att välja bland de transportområden användaren är behörig till (sina egna)
  •  Sortimentsgrupp är möjligt att välja bland de sortimentsgrupper användaren är behörig till (transportansvarigt företags egna)
  • Kontraktskomponent (övervikt/lastutfyllnad) är möjligt välja bland de kontraktskomponenter användaren är behörig till (sina egna).
  • Transportprislista är möjligt att välja bland de transportprislistor användaren är behörig till (sina egna) och de transportprislistor användaren har medgivande till.
  • För att den part i kontraktet som inte är kontraktsansvarig och därmed inte automatiskt behörig till transportområde, sortimentsgrupp och komponenter ändå ska kunna se kontraktets kompletta innehåll finns ett “visa-fönster” där innehållet kan granskas.
 • Tillför prisstyrning på köpare. I syfte att effektivisera hanteringen av befraktarkontrakt är det nu möjligt att skapa ett befraktarkontrakt på en högre nivå i organisationen, där kvantitets- och avståndsprioritering styrs, samt en generell prislistestyrning från den nivå i organisationen kontraktet är skrivet på. På prislisterad tillförs möjligheten att ange köpare, det ger möjlighet att att peka ut en specifik köpare (längre ner i den hierarkiska organisationen) och därmed styra till en specifik prislista för den organisatoriska nivån.
 • Ange prislista har förändrats för att förenkla och förtydliga användandet av prislista i transportkontrakt. Följande förändringar är genomförda:
  • Termerna för prislisteägare och prislistenamn tas bort och ersätts av val av en specifik prislista
  • Om det på prisraden valts, “Ska prisräknas = Ja” kan en befintlig prislista pekas ut
Transportföretagskontrakt
 • Behörighetsregler har, i syfte att förtydliga användandet och göra transportföretaget mer logiskt, förändrats enligt följande:
  • Som kontraktsansvarig är det endast möjligt att sätta en aktör som aktören själv är behörig till.
  • Som köpare i kontraktet är det möjligt att välja fritt bland alla aktörer som är av typen transportföretag.
  • Som säljare i kontraktet är det möjligt att välja fritt bland alla aktörer som är av typen transportföretag.
  • Transportområde är möjligt att välja bland de transportområden användaren är behörig till (sina egna)
  •  Sortimentsgrupp är möjligt att välja bland de sortimentsgrupper användaren är behörig till (transportansvarigt företags egna)
  • Kontraktskomponent (övervikt/lastutfyllnad) är möjligt välja bland de kontraktskomponenter användaren är behörig till (sina egna).
  • Transportprislista är möjligt att välja bland de transportprislistor användaren är behörig till (sina egna) och de transportprislistor användaren har medgivande till.
  • För att den part i kontraktet som inte är kontraktsansvarig och därmed inte automatiskt behörig till transportområde, sortimentsgrupp och komponenter ändå ska kunna se kontraktets kompletta innehåll finns ett “visa-fönster” där innehållet kan granskas.
 • Ange prislista har förändrats för att förenkla och förtydliga användandet av prislista i transportkontrakt. Följande förändringar är genomförda:
  • Termerna för prislisteägare och prislistenamn tas bort och ersätts av val av en specifik prislista
  • Om det på prisraden valts, “Ska prisräknas = Ja” kan en befintlig prislista pekas ut

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 13. Etablera Råvaruaffär

Beskrivning

Hantering av Förstaledskontrakt samt ett eller flera Avtalsobjekt.
Externt med papiNet-dokumentet Contract(OriginalContract)
Externt med papiNet-dokumentet OtherDocument(DeliverySource)
Hantering av Destineringsunderlag.
Externt med papiNet-dokumentet ServiceInstruction(ProductDestiningInstruction))

Nya funktioner

 • Ny kontroll att Extern referens samt Hkod + Intnr kontraktsansvarig blir en unik identitet på avtalsobjekt

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
98716 Avtalsobjekt IN – Går inte att uppdatera klientskapad AO via integration
Inkommande integration Avtalsobjekt kan nu hantera validering av kombinationen verksamhetsid + kontraktsansvarig. Det innebär att uppdatering av ett klientskapat Avtalsobjekt kommer att ske även om Biometrias ID på Avtalsobjekt ej bifogas vid insändande av OtherDocument(DeliverySource) i path /DeliverySource/DocumentReferenceInformation/DocumentReferenceID med (DocumentReferenceIDType=”TransactionID”, AssignedBy=”ServiceProvider”).
Closed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 14. Förbereda Produktion

Beskrivning

Omfattar de delar som möjliggör produktionsrapportering till Biometria, samt de delar som användaren bör göra innan produktionsrapportering påbörjas.

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 15. Genomföra produktionsrapportering

Beskrivning

Omfattar möjligheten att skapa, hantera och distribuera produktions- och kvalitetsresultat.

Nya funktioner

 • Det finns en ny version av Rapp med tekniska uppdateringar som innebär viss förändring i gränssnittet, dock utan nya funktioner för användaren.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 16. Destinering

Beskrivning

Funktionalitet för att destinera råvara till en mottagningsplats samt funktionalitet för de verifieringskontroller som görs i samband med destinering.

Nya funktioner

 • Vid verifiering/destinering kontrolleras nu att det finns minst en mätningstjänst i mätningsflödet som är märkt som ersättningsgrundande

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
82793 Destinera sortiment In – kan skicka i uppdatering av destinering med TransactionHistoryConfirmationNumber som är < tidigare inskickat
I integrationen Destinera sortiment kontrolleras ej förekomsten av TransactionHistoryConfirmationNumber (THCN). Detta resulterar i att innehållet i en OrderConfirmation för destinering som har samma eller lägre THCN än en tidigare insänd OrderConfirmation kommer att skriva över existerande data i systemet. Korrekt hantering är att BIOMETRIA skall ignorera en sådan OrderConfirmation.
New
82606 Destinera sortiment IN, Affärsregler
För integration Destinera sortiment om samtliga rader i en OrderConfirmation har OrderConfirmationStatusType = ”NoAction” retuneras en BusinessAcceptance med status = ”Failure”. Korrekt beteende är att en BusinessAcceptance med status = ”Success” returneras.
New
106067 Dubbla rader i Mätning
Mätningsflöden som innehåller flera olika mätningstjänster med ersättningsgrundande måttslag (måttslagskvalitet 1 eller 2) resulterar inte längre i redovisning av dubbla kvantiteter.
Resolved

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 17. Transportbeordring

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Systemskapat transportunderlag
 • Integration befraktarunderlag ut
 • Användarskapade transportunderlag
 • Integration användarskapade transportunderlag in
 • Transportinstruktion
 • Integration transportinstruktion ut

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 18. Mätning av Råvara

Beskrivning

 • Ta emot råvarumätorder som innehåller erbjudna mätningstjänster för en mätplats
 • Ta emot kollektivbeskrivning som innehåller förutsättningarna för ett visst kollektiv
 • Ta emot provmätorder som innehåller mätningstjänster för stickprov
 • Ta emot kontrollbeskrivning som innehåller förutsättningarna för kontrollmätning
 • Ta emot kontrollmätorder som innehåller mätningstjänster för kontrollmätning
 • Ta emot Masterdata (Handelssortiment och produkt, Platser)
 • Administration av mätplats (Öppettider, Ekipage, Formregister, Skäpparegister, Mätutrustning m.m.)
 • Genomföra mätning av samtliga mätmetoder
 • Genomföra stickprovsmätning för samtliga kollektivvarianter
 • Genomföra kontrollmätning av kontrollstockar
 • Skapa Ordinarie mätresultat
 • Skapa mätresultat Stickprov
 • Skapa mätresultat Kontroll
 • Ett mätningsflöde ska kunna innehålla flera mätningstjänster som är ersättningsgrundande.

Nya funktioner

 • Vi har stöd för mätning där det förekommer två ersättningsgrundande mätningstjänster i samma mätningsflöde för sönderdelat biobränsle.
  1. Angiven bruttokvantitet (som ersättning till skogsägaren) samt vägning med torrhaltsbestämning som ersättning (i senare affärsled).
  2. Skäppmätning (som ersättning till skogsägaren) samt vägning med torrhaltsbestämning som ersättning (i senare affärsled).
 • Registrering av stickprover för kollektivvariant 4 Travmätning /Stockmätning.
 • Registrering av stickprover för kollektivvariant 4 Vägning /Stockmätning.
 • Registrering av stickprover för kollektivvariant 6 Vägning med torrhaltsbestämning och fraktionsbestämning.

Se separat instruktion/guide för båtkollektiv på Viol3.se.

Avgränsning

Kollektivvariant 4 kan inte ha kombinationen avlastad kvantitet i ton med en ersättningsgrundande vägning i ton.  Den avlastade kvantiteten kan bara anges som en kvantitet i m3f.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 19. Mätning av provmätorder

Beskrivning

Nya funktioner

 • Registrering av stickprover för kollektivvariant 4 Travmätning /Stockmätning.
 • Registrering av stickprover för kollektivvariant 4 Vägning /Stockmätning.
 • Registrering av stickprover för kollektivvariant 6 Vägning med torrhaltsbestämning och fraktionsbestämning.
Se separat instruktion/guide för båtkollektiv på Viol3.se.

Avgränsningar

Kollektivvariant 4 kan inte ha kombinationen avlastad kvantitet i ton med en ersättningsgrundande vägning i ton.  Den avlastade kvantiteten kan bara anges som en kvantitet i m3f.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 20. Mätning av Transport

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
I mätplatsstödet:
 • Ta emot transportmätorder som innehåller mätningstjänster för transport på lastbil
 • Ta emot transportmätorder som innehåller mätningstjänster för transport på tåg
 • Samla in transportuppgifter per leverans
 • Skapa mätresultat transport (väg)
 • Skapa mätresultat transport (järnväg)
I affärsnavet:
 • Validera mätresultat transport med avseende på aktörer, fordon och transportkontrakt för transportslag väg och järnväg.
 • Redovisa transportuppgifter i affärsnavet inklusive eventuella felkoder under länken “redovisad mätning transport”
 • Integration transportuppgifter ut
 • Skapa transportaffärsled

Nya funktioner

I mätplatssystem:
Ingen ny funktion i denna releaseI affärsnav:

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

I mätplatssystem:
 • Vid avlastning av fartyg är det inte möjligt att registrera fast taravikt på ekipaget
I affärsnav:
 • Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
122340 5.135 Ta emot & validera MR Transport – fel i sökning av användarskapat TU
Leveranser har tidigare i vissa fall hittat transportunderlag och godkänt dessa trots att slutplats transport i leveransen inte stämt med något av de aktiva transportunderlag som funnits för destineringen. Detta är nu löst.
Done

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 21. Kvantitet Råvara

Beskrivning

Innehåller funktionalitet för att kvantitetsberäkna mätresultat och skapa redovisning av detta till behöriga aktörer.

Nya funktioner

 • I integrationen av kvantitet råvara har Benämning av avfallstyp (EWC) lagts till

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
122508 7.120 Beräkna kvantitet råvara – Produktfördelning på netto m3f sker ej vid vägning/stockmätning
Produktfördelning på kollektivomräknad nettokvantitet uteblir i kollektivvariant 4 med kombinationen vägning/stockmätning. Innebär bl.a. att prisräkning inte kan ske på produktnivå.
Committed
122328 Kvantitet Råvara Produkt – NumberOfPackageMeasuringInfo kommer inte ut
I integration Kvantitet Råvara kommer inte NumberOfPackageMeasuringInfo ut.
New
114795 Kvantitet Råvara Spec.bug – fel NF-struktur i ISS backend vi fångar endast netto-kvantiteter
I Integration Kvantitet råvara saknas inte längre Kvantitetsuppgifter för brutto- och avdragskvantiteter under MeasuringTicketSequenceLineItem. Det förekommer numera endast att netto används i MeasuringTicketSequence/QuantityInformation/Quantity.
Closed
114959 Kvantitet Råvara- Ang_brutto med AdjustmentType
I Integration Kvantitet råvara under elementet Quantity sätts nu attributet AdjustmentType korrekt.
Closed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 22. Värde Råvara

Beskrivning

För varje leverans där säljare eller köpare begärd att få en värdeberäkning i VIOL ska värdeberäkningens resultat redovisas.

I klienten visas resultat i tabellvyn Värdeberäkning resultat. . Här visas både godkända och icke godkända resultat. Integration (till BI samt externt) skapas enbart för godkända resultat.
Externt med papiNet-dokumentet MeauringTicket(InvoiceSpecification)
Värdeberäkning av stickprov visas i tabellvyn Värdeberäkning Stickprov. Inga integrationer skapas av värdeberäkning resultat för stickprov.

Nya funktioner

 • Ägare av priskomponent är tillförd

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 23. Kvantitet och Värde Transport

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Beräkna kvantiteter transport
 • Beräkna transportvärde
 • Integration transportvärde ut (innehåller även kvantiteter transport)
  • Externt med papiNet-dokumentet MeasuringTicket(InvoiceSpecification)
 • Redovisa transportvärde i affärsnavet under länken “Redovisad mätning transport”
 • Transportsedel
 • Integration fakturaunderlag tilläggstjänster ut (transportsedel ut)

Nya funktioner

Transportsedel
 • Ej obligatoriska termer i transportsedelmall. Ett antal termer som tidigare varit obligatoriska har gjorts icke obligatoriska för att utöka användningsområdet på transportmedelmallen och göra den mer generiskt. Följande termer är inte längre obligatoriska:
  • Säljare
  • Köpare
  • Kvantitet
  • Måttslag
  • Pris per enhet
  • Belopp
  • Intern referens
  • Fri text
 • Nytt fält i transportsedel. I uppföljningssyfte tillförs ett nytt, icke obligatoriskt fält på transportsedel. Lagerställe start.

Värdeberäkning

 • Tillför ägare på priskomponent För att öka tydligheten vid uppföljning har ägare av priskomponent tillförts till integrationen Transportvärde ut.
 • Tillför prisstyrning på köpare. I syfte göra lösningen tydligare och att harmonisera med råvaruprisräkningen har ändringsorsak lagts till på värdeberäkningen för transport. Nu finns två varianter, “ordinarie” och “ny värdeberäkning begärd” som variabler, ytterligare kommer att tillföras i framtiden när korrigering av transport
 • Tillför ändringsorsak. I syfte att förtydliga värdeberäkningar har ändringsorsak tillförts värdeberäkningen. Ändringsorsaken sätts till blank för ordinarie beräkning och till “ny värdeberäkning begärd” vid omprisräkning.

Avgränsningar

 • Korrigera transportuppgifter, enkla fall var planerad att levereras i detta inkrement. Det flyttas till nästa eftersom inte alla funktioner är färdiga.
 • Ändringsorsak. Det kommer att tillkomma ytterligare en ändringsorsak när korrigera transportuppgifter levereras.

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115590 7.165.101 – VärdeTransport -Drivmedelsfaktor 0.0
I integration Värde Transport har drivmedelsfaktor felaktigt  skickats ut med värdet 0.0, trots att det inte har förmedlats drivmedelsindex och drivmedelsperiod. Detta är nu löst.
Done
102471 Fakturaunderlag tilläggstjänster – behörighet från befraktarkontrakt fungerar inte i integrationen
Integration Fakturaunderlag tilläggstjänster. finns det fall där befraktaren (transportköparen) inte ska få se det utförande transportföretaget och detta styrs från befraktarkontraktet. Det här ska också ha genomslag i integrationen, men i nuläget så fungerar det inte enligt förväntan, utan befraktaren får med utförande trpftag i det utgående dokumentet i alla lägen.
New
114966 Värde Transport – Fel formatering på datum för “Startdatum för drivmedelsprisindexperiod”
I Integration Värde transport formateras nu datum korrekt i AdditionalItemInfo med Code = “PropellantIndexPeriodStartDate”.
Closed
114958 Värde Transport – Referens till transportkontrakt har felaktig AssignedBy
I Integration Värde transport sätts AssignedBy korrekt till “ServiceProvider” under BusinessChainInfo.
Closed
114996 VärdeTransport -Prisräkning saknas ska inte ut i papinet
Integration Värde transport, MT(IS) logistics, kommer inte att gå ut från Biometria när källan för transportpris har värdet ‘ingen prisberäkning är beställd’.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 24. Mätbesked

Beskrivning

Som en part i en virkesaffär vill jag få ett mätbesked på levererad kvantitet och värde på avtalsobjekt för att kunna få min affär redovisad. Mätbeskedet är den handling som för virkessäljare och virkesköpare redovisar resultat av utförd mätning och bearbetning av mätdata.
Jag vill kunna ta del av mätbeskedet i första hand elektroniskt och annars på papper.

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 25. Uppföljning Produktion

Beskrivning

Uppföljning via Analysverktyg (BI = Power BusinessIntelligence) för Produktion

Nya funktioner

 • I rapporten Virkesflöden har det skett några förändringar. Kolumnen “levererat” i flikarna “Skördade och skotade avtalsobjekt” samt “Diagram” har tagits bort. Utöver det så har det tillkommit två flikar som visar ledtiden mellan skördat, skotat, levererat och inmätt.
 • I rapporten Förteckning identiteter har det tillkommit två nya slicerfilter i fliken “Detaljer” för att enklare kunna filtrera på handelssortiment och mottagningsplats.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
103255 Avmarkering av Slutskördat-korrigering i PF återspeglas inte i BI [476]
Tidigare när man korrigerade ett produktionsresultat genom att ta bort en slutsignal, uppdaterades inte informationen korrekt i BI-rapporten Skördade volymer per insändning. I den vänstra tabellen ska volymen flyttas till kolumn “Ej slutskördat” efter korrigering, vilket nu är åtgärdat på nytt i PI16″.
Resolved

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 26. Uppföljning Mätning

Beskrivning

Följande  mätresultat och rapporter är möjliga att följa upp:
 • Färdiga rapporter för ordinarie mätresultat
  • Alla mätmetoder exkl. räkning
 • Färdiga rapporter för stickprovsresultat
  • Kollektivvariant 1, travmätning/ stockmätning
  • Kollektivvariant 1, vägning/ stockmätning
  • Kollektivvariant 2, travmätning/ stockmätning
  • Kollektivvariant 2, vägning/ stockmätning
 • Färdiga rapporter för egenskapsprovsresultat
  • Kollektivvariant 5, vägning med torrhalts- och fraktionsbestämning
  • Kollektivvariant 7, skäppmätning med torrhaltsbestämning
  • Kollektivvariant 8, vägning med torrhaltsbestämning
  • Kollektivvariant 9, vägning med torrhaltsbestämning

Nya funktioner

 • Ny intern integration för kvantitet råvara med aktörerna Mätande företag och Mätande företags ombud (som valid recipients).

Avgränsningar

Integrationen blir inte påkopplad förrän i PI17 eftersom tester inte är slutförda förrän dess.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 27. Uppföljning Redovisning

Beskrivning

Detta processteg innehåller funktionalitet för uppföljning av råvaruaffärer eller annan statistik inom redovisningsområdet.

Nya funktioner

 • Flik Mätningsvägrat i rapporten Avlämnat (798). Endast mätningsvägrade leveranser visas i denna rapportflik.
 • Filtrering köpt från sålt till i rapporten Kvantitet och värde säljare (180) resp köpare (196), används vid överhoppade affärsled=ja. Default är den inställd på nej.
 • Rapporten Kvantitet och värde detaljer säljare (067) resp köpare (286) har uppdaterats med viktad torrhalt och viktad askhalt, borttag av fukthalt samt aritmetisk torrhalt. Detta gäller båda flikarna dvs Leverans och Summa produkt.
 • Summeringar av volym och värde i rapporten Kvantitet och värde säljare (180) resp köpare (196) görs endast vid val av ett affärsled. Filtrering av affärsled kan göras med filterfunktionen ute till höger.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Övrigt

 • Ändrade decimaler på kvantitet, från 2st till 3st.
 • Flik för EWC kommer i PI17. Denna kommer då ligga under Kvantitet och Värde detaljer säljare (067) och köpare (286)

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 28. Uppföljning Transport

Beskrivning

I uppföljning transport finns följande rapporter

 • Transportaffär
 • Kontroll av lastutfyllnad
 • Fordonsegenskaper
 • Underlag transportaffär

Nya funktioner

 • Rapporten Underlag transportaffär. Rapporten innehåller samtliga leveranser som prisräknats baserat på ett transportkontrakt (befraktarkontrakt eller transportföretagskontrakt), där beställning underlag transportaffär är vald. Rapporten består i dagsläget av två delar.
  • En förteckning över samtliga underlag transportaffär som utfärdats. Från förteckningen är det möjligt att markera ett underlag och gå vidare till rapporten.
  • Underlag transportaffär – leveranser. Visar rapporten underlag transportaffär. Rapporten består av tre delar;
   • Huvudet innehåller grundinformation från beställningen av underlaget. Köpare, säljare, period, vilket kontrakt som beställningen gäller samt en summering av värdet under perioden.
   • Leveranser, en beskrivning av samtliga leveranser som utförts under perioden.
   • Komponenter. Om en leverans markeras är det möjligt att se vilka priskomponenter som fallit ut på aktuell leverans.
  • Exportfunktion. Det är möjligt att exportera leveranstabellen till excel.

Avgränsningar

 • Underlag transportaffär. Export till PDF. Exportfunktionen till PDF fungerar ännu inte som det är tänkt.
 • Vid test är det viktigt att använda nya fordon (transportmedel, lastbärare och ekipage). Är fordonen registrerade i affärsnavet sedan lång tid tillbaka kommer dessa inte att synas i fordonsrapporten.
 • I rapporten fordonsegenskaper är inte fliken utrustning och lastbärare klara.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

24 maj

Information hålltider release 0.23.0 VIOL 3

Kundtestmiljön stänger kl 17:00 torsdag den 27/5 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 på fredag den 28/5.
Installationer och verifieringar av systemversion 0.23.0 (från PI 16) i kundtestmiljön sker under stängningen.
Det kommer aviseras här på viol3.se när miljön öppnat igen och release notes finns tillgängliga.

21 maj

Kundmöte torsdag den 3/6

Nu är det dags för ett kundmöte i VIOL 3 programmet. Torsdag den 3/6 kl 13:00 – 15:00.
Du ansvarar själv för att lägga in mötet i din kalender. Här finns en ical-fil att ladda ned till din kalender.
Sprid gärna informationen om mötet och anslutningslänken i din organisation.

Preliminär agenda: (kan komma att ändras utan föregående notifiering)

 • Inledning
 • Information ang release från PI 16, systemversion 0.23.0
 • Övrig information från programmet
 • Frågor
 • Avslutning

Du ansluter till mötet via denna länk.

Varmt välkomna!

 

17 maj

Releaseprognos PI 16

Prognos gällande innehåll i kommande release för PI 16 presenteras här och återfinns även under Releaseinformation kundtest om du klickar på den bilden på startsidan. Release för PI 16, systemversion 0.23.0 av VIOL 3 är planerad till fredag den 28/5.

Edit: uppdaterad 2021-05-18 med information kring båtkollektivvarianterna 4 och 6.

Releaseprognos PI 16 2021-05-18

Har du frågor, synpunkter eller förslag angående releaseprognosen – kontakta Pia Sundkvist de Beau, Beatrice Yxhammar eller Anna Maria Wall.

03 maj

Forest Storm organiserar om

​​​​​​​För att bland annat utnyttja kompetensen inom Forest Storm på bästa möjliga sätt omorganiseras nu hela gruppen. Gruppen blir även skalbar och möjligheten att växla upp antalen team ökar.

− “Med omorganisationen kan vi skapa en större dynamik i gruppen, spridningen av kompetens och kunskap blir allt viktigare och det kan vi nu skapa på ett bra sätt. Organisationen kommer inte heller att vara låst av geografi”, säger Tomas Karlsson, chef över Forest Storm. Tomas säger även att flexibilitet i att omfördela resurser mellan team beroende på kund-/projektbehov nu blir betydligt större.

Omorganisationen gäller per den 1 maj och teamen blir från start tre där respektive gruppledare leder arbetet med planering och uppföljning av VIOL 3-projekten. De verkar även som nya huvudkontakter vid frågor rörande implementering av VIOL 3.

Kundrådgivare arbetar närmare VIOL 3-utvecklingen med viktiga utredningar och förankring av lösningar hos kund. De fortsätter också som viktigt stöd till Forest Storm och kundprojekten i bland annat verksamhets- och processfrågor, men även som viktig källa till kunskap vid uppstart av nya projekt.

Till toppen