Anders kommentarer

Här skriver Anders Rixon om tankar och reflektioner kring Förnyelsen och VIOL 3.

13maj

Vi utökar organisationen inför Forest Storm

Inför den stundande breddningen av företag som ska anpassa och verifiera sin verksamhet och lösning till VIOL 3 i ”Forest Storm”, håller Biometria på med att bygga upp en organisation för detta. Upplägget innebär att Pilotföretagen (Stora Enso, Sydved, SEBAB, SCA, Holmen, Södra och Sveaskog) involverar affärspartners i sin verifiering. Till stöd för detta sätter Biometria upp en organisation med sex team, ett per pilot, som bemannas av en teamledare samt två affärskonsulter som sedan har Biometrias övriga organisation som stöd. Ett ansvarskontrakt och projektdirektiv kommer att utgöra uppgörelsen mellan Biometria och respektive kund. Biometria kommer i ett samarbete med Academic work att engagera tolv personer till dessa team samt ytterligare sju personer till Användarstöd för att stärka organisationen.

Organisationen byggs upp under hösten 2019 för att vara i full gång under 2020.

24oktober

Angående vidare arbete och produktionsstart av VIOL 3

SDC har nu tagit fram en ny reviderad releaseplan för det fortsatta utvecklingsarbetet med VIOL 3. Nya arbetssätt, både vad gäller utveckling, tester och verifiering med i första hand pilotföretagen, kommer att tillämpas från och med nu. Även utrullningsplanen och produktionsstarten kommer att påverkas.

Nedan beskriver vi förändringarna i korthet

  • Produktionsstart för VIOL 3 kommer att flyttas fram
  • Nya arbetssätt ska säkra återstående tillverkning, verifiering och förberedelser i branschen
  • Alternativ utrullningsstrategi utreds. Förutsättningar för viss successiv utrullning bedöms kunna finnas
  • Den slutliga produktionssättningsplanen föreslås fastställas när en tillräckligt god samlad bild finns kring när systemet, branschens verifiering och övriga förberedelser inklusive utrullningsplanen är tillräckligt bra. Detta ställningstagande kommer i hög grad att påverkas av vad som är möjligt ur ett ekonomiskt resursperspektiv.
  • Utgångspunkten för planarbetet är att VIOL 3 ska vara i full produktion så snart som möjligt under 2021 och att VIOL 2 snarast därefter stängs.

För en fylligare beskrivning och lite om resonemangen bakom förändringarna kan du läsa IT-rådets och SDCs lednings samlade lägesbeskrivning:

Läs mer
14september

Förstärkning inom programledningen för VIOL 3

SDCs förnyelseprogram VIOL 3 är inne i ett skede där framgången i det kvarvarande arbetet i hög grad kommer att bero på hur väl vi lyckas med samplaneringen av återstående aktiviteter. Nya arbetssätt utvärderas f.n. för att klara ett högt leveranstempo samtidigt som branschen via de s.k. pilotföretagen ska ges bästa möjliga förutsättning för sitt deltagande i återstående utvecklings- och verifieringsarbete.

I syfte att säkra kvaliteten i planerna för återstående arbete i VIOL 3, kommer programledningen att förstärkas med en resurs som proaktivt ska ansvara för att planerade leveranser sker i tid. Denna roll innefattar tätt planeringssamarbete med vår externa huvudleverantör och djup insyn i leveransprocesserna hos denne. Planhorisonten omfattar tiden tills dess att systemet är verifierat och produktionssatt i hela näringen. Robin Grelz, som f.n. framgångsrikt leder delprojektet Integration inom förnyelseprogrammet, kommer att ha denna stödjande roll åt programchefen som huvuduppgift tills vidare. Robin kommer att ha kvar en viss roll inom Integrationsprojektet, men förändringen kommer att medföra ett behov av resursförstärkning inom detta projekt.

Tidigare har Anders Bjurulf utsetts att stärka programledningen i rollen vad gäller att kommunicera och koordinera olika planaktiviteter mot branschen, främst mot pilotföretagen och branschens externa systemleverantörer, utifrån gällande planer.

Som tidigare kommer Tomas Karlsson och Olle Andersson att vara ansvariga stödresurser inom pilotarbetet fram till och med utrullningen av systemet inom delprojektet Forest Storm. Mattias Thafvelin fortsätter också som tidigare att ansvara för planeringen av de aktiviteter; information, utbildning etc. som är nödvändiga för att hela näringen ges bästa möjliga förutsättningar för att produktionssätta VIOL 3 inom Forest Stormprojektet. Även övriga delprojektledare inom mätning, redovisning/transport resp. produktion (Peter Eriksson, Bo Eriksson och Ted Danielsson) är kvar i sina roller som ansvariga för utvecklingsarbetet i resp. delprojekt.

Med detta bedömer vi att vi kommer att ha en mycket stark laguppställning i programledningen inför det viktiga arbete som ligger framför oss i VIOL 3!

Jan Selander,  Programchef
Anders Rixon, Vd

27juni

VIOL 3:s nya mätplatsstöd tar fastare form

Mätplatsstödet har alltid utgjort en viktig komponent i SDCs tjänsteleverans. I och med den starka utveckling som just nu pågår inom bl.a. fjärrmätningen är det särskilt viktigt att vi i det stöd som ska ingå i VIOL 3 tar höjd för framtida krav på utveckling inom mätplatsområdet.

Den mätplatslösning som vi nu skapar är som sagt en grundläggande komponent i VIOL 3 och byggs som en egen domän som är oberoende av ev. störningar i den framtida Microsoft Dynamicsbaserade ”VIOL-kärnan”. Allt för att minimera stilleståndsrisken i den tidskritiska verksamhet som virkesmätningen utgör. All grunddata; platser, sortiment, mätningsvarianter, kollektivbeskrivningar etc. sätts dock upp i Dynamics och används av mätplatsstödet.

Ett viktigt krav på systemet är att det öppnar nya möjligheter för att automatisera virkesmätningen. Tillsammans med tjänsten Leveransavisering öppnar detta för stora effektivitetsvinster inom såväl virkesmätnings- som logistikområdet.

Arbetet med att sätta upp och implementera det nya mätplatsstödet görs i nära samarbete med VMF i VIOL-förnyelsens delprojekt Forest Storm.

Jag vill till sist önska alla inblandade i VIOL-förnyelsen en riktigt skön sommar!

20februari

Forest Storm i fokus för kommande arbete i VIOL 3-förnyelsen

Arbetet med förnyelsen av VIOL har nu pågått i snart fyra år. Vi börjar skönja slutet på resan med att utveckla VIOL 3 inklusive de integrationer som företagen i vår bransch måste implementera inför ”go-live” med systemet 2020. Parallellt med slutspurten i tillverkningen av VIOL 3 pågår som bekant även ett intensivt arbete med att hjälpa branschen inför verifiering och igångkörning samt med förberedelserna på hemmaplan. Detta sker inom delprojektet Forest Storm. Hittills har det mesta av detta jobb varit inriktat mot de pilotföretag som fungerat som ”föråkare” i verifieringsarbetet kring systemet. Även VMF är med tidigt i denna process och har en mycket viktig roll i Forest Stormarbetet.

Just nu riggar vi för att tillsammans med några av de största företagen synka en ”milstolpeplan” för leveranser av systemfunktionalitet och integrationer. Detta görs utifrån SDCs releaseplaner för att möjliggöra för dessa företag att tidigt kunna utveckla och verifiera sina system och sin verksamhet till förutsättningarna i VIOL 3. Vi tror att detta är ett effektivt arbetssätt som förhoppningsvis kommer att innebära att jobbet med anpassningar och verifiering bland övriga företag ska kunna gå smidigt.

Från halvårsskiftet flyttar vi succesivt fokus i riktning mot att stötta den breda massan av kundföretag. Stora som små företag som på olika sätt är användare av VIOL kan då börja verifiera och förbereda sig inför utrullningen av VIOL 3. En stor utmaning som kräver stort engagemang från alla parter om vi ska lyckas infria våra planer och leveransmål!

20december

Tack för era insatser och engagemanget – God Jul och gott nytt år!

I förra veckans uppdatering skrev jag om engagemanget och intensiteten i arbetet med Forest Storm. Idag, med bara ett par dagar kvar till jul, passar det bra att önska välförtjänt vila och återhämtning under julhelgen till samtliga som på något sätt jobbar inom Forest Storm eller med Förnyelsen av VIOL. Tack för era insatser och ert engagemang! God jul och gott nytt år! Efter årsskiftet återkommer vi med nya krafter.

12december

Full fart för piloterna i Forest Storm – snart är det er tur!

Projektet Forest Storm handlar om att förbereda branschen för VIOL 3 och just nu pågår det ett intensivt arbete med pilotföretagen som ska kratta manegen för övriga företag. Workshops och seminarier avlöser varandra och målet med pilotföretagens jobb är att de ska förstå och verifiera systemet utifrån sin egen verksamhet. Detaljer i kravsäkringsarbetet stöts och blöts fortfarande och piloterna är de första som möts av de nya lösningarna i VIOL 3. Pilotföretagen förbereder nu för att börja testa att de kan köra sina affärer i VIOL 3 och att systemet stödjer deras verksamhet och affärer på ett bra sätt. Parallellt med piloternas jobb pågår ett projekt med VMF inom Forest Storm. VMF är viktiga resurser i förberedelsearbetet, både som stöd åt kundföretagen framöver och för att de fyller systemet med grunduppgifter kring t.ex. platser och mätningsinstruktioner, uppgifter som är helt avgörande för att VIOL 3 ska fungera.

Stämningen bland piloterna är engagerad och de jobbar nu med kartläggning av egna processer och mappar dessa mot VIOL 3 på hemmaplan. Vid årsskiftet har vi en beta-version av VIOL 3 klar för pilottester och under 2018 är VIOL 3 klart för övriga företag som då kan påbörja sin resa med verifiering och omställning. Här blir det såklart inte alla på en gång, men det kan ändå vara en god idé att vara väl förberedd t.ex. genom att ha sina egna affärer och processer väl dokumenterade. Har ni järnkoll på vilka sortiment, mätinstruktioner, prislistor och kontraktskedjor m.m. som ni använder idag? Snart är det som sagt er tur att på allvar påbörja resan mot VIOL 3. Vi hörs mer längs vägen!

Mer om pilotföretagens arbete och mycket annat kan ni läsa i senaste numret av Login: Login 2017 2

07september

Viktiga milstolpar och datum för resan mot VIOL 3

SDC, våra kundföretag och partners är nu inne i en intensiv fas av Förnyelsen. Många jobbar för högtryck framförallt med integrationer och pilotföretagen är i uppstarten med att börja testa och verifiera VIOL 3. Vår styrelse beslutade – i samråd med pilotföretagen och IT-rådet – i juni att driftstart av VIOL 3 ska ske 2020-02-01, men innan dess finns det flera viktiga milstolpar som vi gemensamt ska ta oss förbi. Här följer några av de viktigaste datumen att hålla reda på längs vägen. (Mer info finns också under menyval Tidplan.)

15/8 2017
Pilotföretagen startar anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3

31/1 2018
Samtliga företag klara med övergång till integrationer mot VIOL 2 via papiNet

1/4 2018
Övriga företag (förutom piloterna) startar anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3. SDC kommer tillsammans med varje enskild kund överens om former och tidplaner för detta arbete.
En första version av VIOL 3 kommer att finnas tillgänglig för hela branschen den 1/4 2018 som stöd för anpassning och omställning. (Pilotföretagen kommer att få tillgång till en ofullständig testversion redan 1/1 2018.)

31/5 2019
Pilotföretagen och VMF klara med anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3. (Minst en pilot och ett VMF ska vara klara redan 31/3 2019.)

15/9 2019
Hela branschen klar för övergång till VIOL 3

1/2 2020
Hela branschen går över till VIOL 3

19juni

Digitalisering i skogsbranschen – läs senaste numret av vår kundtidning Login!

I det senaste numret av SDCs kundtidning Login försöker vi ge en bild av hur man på olika sätt kan skapa branschnytta genom digitalisering. Det är inte tekniken som är begränsande för vad vi kan åstadkomma utan snarare vår fantasi och kreativitet! SDC kommer genom bl.a. satsningen på VIOL 3 och fjärrmätning att i högsta grad kunna stötta företagen i digitaliseringsresan.

Om du inte har tillgång till vår tidning i pappersform så kan du plocka upp den digitalt via denna länk:

SDCs kundtidning Login nr 1, 2017

Trevlig sommar!

Anders Rixon

12april

Fjärrmätningscentral startad hos SDC i Sundsvall

Ett nytt ”ben” i SDCs verksamhet och en viktig del i det som VIOL 3 ska stödja är tjänsten Fjärrmätning. Detta innebär att man via bilder eller andra informationsmedier kan utföra virkesmätning på distans. På uppdrag av SDCs styrelse startade SDC den 3:e april en fjärrmätningscentral i SDCs lokaler i Sundsvall. Mätningar kommer initialt att ske mot VMF Qberas mätplatser i Mellansverige men även stora uppdrag är på gång inom VMF Syds område. Sedan tidigare finns en Fjärmätningscentral i Östersund som drivs i VMF Nords regi. Denna betjänar främst uppdragsgivare i Norra Sverige. Ansvarig för SDCs Fjärrmätningscentral är Stefan Backman. Stefan har lång ledarerfarenhet inom virkesmätningen efter att bl.a. ha varit chef för VMF Qberas verksamhet i östra delen av Mellansverige.

Anders

02februari

Goda råd ger bra resultat

Vet du hur SDC prioriterar bland viktiga utvecklingsaktiviteter och hur vi håller oss förankrade inom de branscher vi verkar i? Hur vi säkerställer största möjliga effektivitet och branschnytta? Svaret är en väl utarbetad beslutsstruktur som bygger på engagemang från företrädare för våra medlems- och kundföretag.

Våra tre råd eller nationella beredningsorgan RMR, Logistikrådet och IT-rådet bereder, samordnar och prioriterar bland frågor som ska upp till beslut i SDCs styrelse.

Allt handlar om att komma sams om hur virkesaffärer ska göras och information hanteras. Och därmed bidra till förtroende, stabilitet och kostnadseffektivitet för Sveriges viktigaste näring.

Då denna modell för förankring sedan länge är väl etablerad i branschen är den till stor hjälp för SDC i den löpande verksamheten såväl som i arbetet med förnyelsen där vi utvecklar en helt ny generation av vårt branschgemensamma VIOL-system.

Är du intresserad av att höra lite mer om hur beslutsstrukturen fungerar?
Jag och vår styrelseordförande Leif Olofsson berättar om detta i denna film som vi spelade in i slutet av förra året.

Här kan du se filmen där vi beskriver beslutsstrukturen

Anders Rixon

 

13december

Ny sortimentsstruktur VIOL 3

SDC har i förnyelsen tagit fram en ny sortimentshantering för VIOL 3. Dagens struktur stödjer helt enkelt inte branschens affärskrav. Genom att kunna fånga förbrukande industriers detaljerade produktspecifikationer, ges helt nya möjligheter till styrning och uppföljning av verkliga affärsflöden. Dagens struktur med SSTE är också en för trång kostym, där samma sortimentskod används för olika saker. Dessutom finns tvetydig användning av flertalet koder.
Lösningen med Sortiment i VIOL 3 inklusive exempel presenterades för alla tre råden och alla råd står bakom lösningsförslaget. I samband med det gemensamma rådsmötet den 22 november beslutades att SDC kan jobba vidare med föreslagen struktur.

Anders Rixon

27oktober

Nu påbörjas anpassningen av produktionstjänsterna i VIOL 3

Produktionsområdet har jobbat på sedan i juni med täta avstämningar med branschens referensgrupp på 13 skogsföretag som är med och detaljerar kraven på hur det nya produktionssystemet skall fungera. Just nu är arbetet intensivt för att göra klart kravdokument och bemanna upp ett utvecklingsteam som skall bygga lösningarna i den nya miljön. Fokus är på att förbättra kontrollen på produktionsdata så att det skall bli högre kvalitet på produktionsinformationen som når olika aktörer samt att mer data skall kunna lagras och presenteras i den nya uppföljningstjänsten i VIOL 3.

Anders Rixon

20september

Integrationsförnyelsen rullar vidare

Den sista augusti var det dags för den andra gruppen av kunder att ha sitt uppstartsmöte avseende integrationsförnyelsen papiNet VIOL 2. Dagen höll ett högt tempo, med en bra dialog. Syftet med mötet är att dels få information om vilka planer det är som gäller, och hur man tar till sig det material som SDC har publicerat på viol3.se. En huvudpunkt på dagordningen är hur SDC tillhandahåller den testmiljö som är tillgänglig. Den genomgående reaktionen från alla kunder är att det är ett genomarbetat och täckande material som inspirerar till att börja jobba med detta.

Den utrullningsplan för papiNet VIOL 2 som är satt, följs och löper på.

Anders Rixon

22juni

Integrationsförnyelsen igång. Justerad tidplan för systemförnyelsen fastlagd.

Företagens integrationsförnyelseprojekt mot VIOL 2 har nu startat upp på allvar mot den grupp som är först ut i detta efter pilotföretagen. Projektledningen flaggar grönt från de flesta fronter, vilket känns mycket hoppfullt!

SDCs styrelse tog i måndags beslut om att godkänna Programledningens förslag till ny plan för utveckling och utrullning av VIOL 3. Förslaget innebär att VIOL 3 är leveransklart och verifierat vid årsskiftet 2018/2019. Den tidigare planen pekade mot leverans 1/10 2018. Förskjutningen beror bl.a. på tillkommande krav som bedömts fundamentalt nödvändiga samt på att kravbeskrivningarna för vissa områden visat sig mer komplexa än vad man bedömt i tidigare planer. Exempel på såna områden är prisräkning, kollektivhantering och mätbesked. IT-rådet har tidigare behandlat förslaget och stödjer programledningens rekommendation.

Förnyelsearbetet tar snart sommarledigt för att dra på med nya krafter igen i augusti.

Ha en riktigt skön sommar!!

Anders Rixon

09maj

Rådsmöten genomförda inför planeringen för hösten

För någon vecka sedan samlades SDCs branschråd för att gå igenom planerna för höstens utvecklingsarbete på SDC. Inom IT-rådet är det stort fokus på att analysera riskerna i förnyelseresan mot VIOL 3. I och med att SDC nu har tillgång till den nya versionen av Dynamics AX; AX7, så har risken kring ytterligare förseningar till följd av detta versionslyft minskat avsevärt. Den stora utmaningen bedöms nu vara att få alla branschföretag att gå i takt i Integrationsförnyelsen och SDCs marknadsorganisation har därför fått uppdraget att ha tentaklerna ute för att bedöma hur kundföretagen ligger till i det egna utvecklingsarbetet i resan mot PapiNet. Branschrådens ordföranden kommer löpande att följa rapporteringen från marknadsorganisationen för att ha koll på riskutvecklingen inom detta område.

Anders Rixon

08april

VIOL 3 börjar ta form – viktigt avstämningsmöte på Arlanda igår

Igår genomförde SDC en övning på Arlanda där ett 30-tal deltagare, främst referenspersoner från olika typer av skogsföretag deltog. Vi presenterade de viktigaste skillnaderna mellan VIOL 2 och VIOL 3 samt demade några exempel på användargränssnitt i Dynamics AX-miljön samt i kommande rapportverktyg. Stort engagemang och många frågor innebär att vi fick ytterligare viktig input som bidrag inför den vidare resan!

Våra pilotföretag i Integrationsförnyelsen; SCA, Sydved, Stora Enso Bioenergi samt CGI gav också värdefull återföring kring upptäckter man gjort under sin resa hittills. De viktigaste signalerna var att man på företagssidan inte får underskatta storleken på det jobb som ska göras för att möta upp de nya integrationslösningarna samt systemförändringarna till följd av VIOL 3!

 

23februari

Etapp 2 granskad. Förankring av “chassiet” i Råden.

Idag överlämnade förnyelseprogrammets externa granskare från Cap Gemini sitt utlåtande kring jobbet som SDC och iStone gjort i Förnyelsens Etapp 2 under 2015. På det hela taget positiv återföring men även några viktiga påpekanden om risker; bl.a. risken för ytterligare förseningar från Microsoft vad gäller den nya versionen av Dynamics AX 7. Vi får också signalen om att vi måste hålla tempot i delprojektet Mätplatsförnyelsen för att detta inte ska riskera leveransen av VIOL 3. Nyttigt att få denna återföring utifrån och även IT-rådet kommer att få denna dragning nästa måndag.

Vid möten i SDCs branschråd under denna och nästa vecka kommer SDC att  försöka beskriva de mest väsentliga skillnaderna mellan VIOL 2 och VIOL 3 utifrån de grundtankar som systemets ”chassi” byggts på under 2015. Förhoppningsvis kommer man från branschen att bekräfta lösningarna så att vi kan ha med denna information ut till företagen när vår marknadsorganisation under de närmaste månaderna gör kundbesök med tema Förnyelsen. Det är ju även viktigt för utvecklingsarbetet under 2016 att chassibygget fastställs i en första version –  det är nog nödvändigt för att alla inblandade, såväl SDC som företagen ska ha något att utgå ifrån i kommande jobb.

19januari

Nytt år – skarpt läge i Integrationsförnyelsen

Nytt år och nya tag! Efter att SDCs styrelse i december spikat huvudplanen för 2016; etapp 3 i förnyelsen, så håller nu vår förnyelseledning på att ta fram detaljplaner och ”taktik” för jobbet som ska göras. I fokus är just nu att säkerställa att arbetet med integrationsförnyelsen kommer i gång som tänkt – både hos SDC och hos företagen. Vi kommer att besöka företagen tidigt under detta år för att säkra uppstarten av integrationsförnyelsen och i dagarna går även ett brev ut till högre chefer i kundföretagen för att särskilt understryka vikten av att man i företagen avsätter resurser för det jobb som ska göras på hemmaplan. Vi går nu in i ett skede då det börjar hända saker ”på riktigt”  –  även ute i näringen. Ett viktigt skede i VIOL-förnyelsen med många och stora utmaningar!

11december

Idag tas beslut om nästa etapp i VIOL-förnyelsen

I dag, den 11.e december, har SDC styrelsemöte och beslut ska då tas kring VIOL-förnyelsens Etapp 3, dvs. det som ska göras inom Förnyelseprogrammet under 2016. Planen innebär bl.a. att integrationsförnyelsen, dvs. företagens anpassningar för övergång från FU till papiNet, drar igång på allvar i början av året. Våra marknadsansvariga ute i landet planerar just nu för en ny runda med kundbesök för att berätta mera om detta. Under 2016 ska även det mesta av själva VIOL3-plattformen färdigställas. Hittills upplever vi att det mesta av förnyelsearbetet går enligt planerna, såväl när det gäller leveranser som kostnader.

27november

Microsoft uppgraderar!

Nästa vecka åker jag tillsammans med ett par till SDC-kollegor på Microsoft Convergence – ett stort event som brukar vara ganska spektakulärt jämfört med de konferenser vi är vana vid! Vi åker dit främst för att få mera på fötterna kring de Microsoftprodukter som är mest centrala i VIOL3-utvecklingen, nämligen ”nya” Dynamics AX och Power BI. Ska bli spännande och förhoppningsvis kommer vi hem stärkta i tron att VIOL3 har alla förutsättningar kan bli det starka stöd för skogsbranschen som vi önskar!

 

13november

Ny instruktion för skördarmätning beslutad

I visionen för vad SDC ska kunna erbjuda sina kunder i framtiden; bl.a. med VIOL3 som möjliggörare,  finns bl.a. flera spännande utvecklingsspår på avverkningssidan. Vidareutveckling av skördarmätning för olika ändamål är ett sådant spår och vid RMRs (SDCs branschråd för virkesmätning och virkesredovisning) senaste möte rekommenderades att anta en ny instruktion för ersättningsgrundande skördarmätning samt en anvisning för kvalitetssäkring (”kontroll”) av denna mätning. Instruktionerna är nu beslutade av SDCs styrelse och finns att tillgå under nedanstående  länk på SDCs hemsida:

Till nya instruktionen

09november

Välbesökt utbildning kring mätning/redovisning

Helt nyligt höll de tre Virkesmätningsföreningarna tillsammans med SDC en introduktionsutbildning för nya ledamöter i respektive styrelser och SDCs råd. Drygt 20 personer deltog i utbildningsdagen. Ett tecken så gott som något på att det finns ett stort intresse kring utvecklingen kring virkesmätning och virkesredovisning just nu!

Övningen började med att SDCs ordförande och vd gav en bakgrundsbeskrivning till ”den Svenska modellen” för mätning och redovisning varefter VMF Nords chef Birger Risberg beskrev beslutsstrukturer kring mätning/redovisning; bl.a utifrån virkesmätningens krav. Senare under dagen presenterade ledamöter från SDCs branschråd; RMR, Logistikrådet och IT-rådet arbetsordningar, arbetssätt och aktuella frågor inom respektive fackområde.

Dagen avslutades med reflexioner kring övningen och deltagarna var eniga om att utbildningen fyller ett viktigt syfte. Man tyckte också att den bör genomföras kontinuerligt för att bidra till att ge nya representanter en tydlig målbild och en god helhetsbild kring de viktiga branschuppdrag man är på väg in i!

 

14oktober

Ändringar i planerna för VIOL 3

Den version av VIOL 3 som kommer att rullas ut till branschen 2018 avses vara baserad på kommande version av Microsoft Dynamics AX; ”AX 7”. Pågående utveckling av VIOL 3 görs i nuvarande version av Dynamics AX, ”AX 2012”, men redan i den ursprungliga planen för VIOL 3 har ingått att inom ramen för förnyelsen lyfta lösningen till nya ”AX 7”. Detta då de aviserade förbättringarna i den kommande systemversionen bedömts tillföra avgörande fördelar för VIOL 3.

Utifrån den senaste information vi fått från Microsoft, är vår bedömning för närvarande att den nya versionens påverkan på VIOL 3 blir större än vad tidigare information indikerat. Vi ser därför ett behov av att se över huvudplanen för utveckling och utrullning av VIOL 3, vilket igår dryftades och tillstyrktes i SDCs branschråd IT-rådet.

Vår samlade bedömning är att vi, helt enligt tidigare planer, kommer att kunna leverera VIOL 3 under 2018, men med ett förändrat tidsschema för de aktiviteter kring utveckling av främst integrationer och BI (rapportutformning/användargränssnitt), vilka är de funktioner i VIOL 3 som bedöms påverkas mest av Microsofts leverans av AX 7.

Vi kommer inom kort att kunna mer detaljerat kommunicera vilka konsekvenser planförändringarna kommer att få för de aktiviteter som SDCs kunder och partners har att förhålla sig till i sin egen planering utifrån detta.

Anders Rixon

09oktober

Snart kan alla leveransavisera digitalt!

Igår hade SDC ett seminarium i Sundsvall med deltagande av ett 50-tal representanter från främst skogsföretag, transportföretag, VMF och IT-företag. SDCs affärsutvecklingsgrupp inom transportområdet presenterade den lösning som tagits fram för att möjliggöra att man vid lastning i av virkesfordonen kan avisera meddelanden om sortiment, affärsparter och parter i transportaffären till mätstationen inför inmätningen. Lösningen kan på olika sätt integreras med andra system; bl.a. transportplaneringssystem. Den första leveransen har varit inriktad mot ett pilotprojekt med SCA Skog som pilotföretag.

Projektet är en del i SDCs och VMFs arbete med att bidra till effektivare tranportflöden och mätningsprocesser när virket anländer till industrin. Vidareutveckling sker nu utifrån erfarenheter i pilotprojektet för att möjliggöra en bredare utrullning nästa år. Kontakta gärna SDCs ansvarige för transporttjänsterna, Oskar Cederlöf för mera info.

22september

Mätplatsförnyelsen drar igång

Vi har tidigare i VIOL3-sammanhang talat en hel del om SDCs system- resp. integrationsförnyelse. Det tredje benet i VIOL3-utvecklingen är förnyelsen av SDCs mätplatsstöd. Det är ju viktigt att även vår mätplatslösning hänger ihop med de förändringskrav som riktas mot vår totala leverans i VIOL3.

Det stora klivet på mätplatssidan tog vi redan i mitten av 2000-talet när Doris utvecklades som ett centralt mätplatsstöd och ersatte tidigare lokala installationer på mätplatserna. Detta gör förändringsresan betydligt lättsammare än om vi legat kvar med lokala mätplatslösningar. Lanseringen av digital leveranavisering, där åkarna i förväg anmäler sin ankomst till mätplatserna, är också ett viktigt steg som redan tagits i mätplatsförnyelsen. Många tankar och lösningar i den långt komna utvecklingen av mobil produktionsrapportering och mätningsrapportering kommer också att vara användbara i anpassningen av mätplatslösningen till en del av VIOL3.

Nu kör vi igång mätplatsförnyelsen på allvar!

17september

Dags att starta interna projekt!

”SDCs branschråd kring IT-frågor – IT-rådet, hade möte i tisdags. Vi gick där igenom läget i förnyelseprogrammet och vi kunde rapportera att arbetet löper på bra enligt planerna.

SDC och IT-rådet är överens om att det viktigaste just nu är att branschföretagen så fort som möjligt startar interna projekt kring den justerade planen för integrationsförnyelsen 2016. De större konsultföretag som jobbar mot skogsbranschen och som ingår i SDCs partnernätverk är redan i startgroparna! Vi kommer från SDCs sida göra allt vi kan för att vi tillsammans med våra IT-Partners ska göra resan så behaglig som möjligt.

SDC släpper 2015-09-30 en första version (ver. 0.8) kring förutsättningarna för det jobb som ska göras.  Den är inte heltäckande men tillräckligt bra för att alla ska kunna komma igång och jobba i avvaktan på att tydligare förutsättningar ges i den version 1.0 som kommer att släppas 2016-01-20.

Version 1.0 ska vara heltäckande utifrån den information som behövs i övergångsfasen för integration mot VIOL 2. 2016-04-15 planerar vi att släppa nästa version (ver. 2.0) och den avses vara heltäckande utifrån den information som behövs för integration mot VIOL 3.”

26augusti

Nu kavlar vi upp ärmarna

Så är väl dom flesta tillbaka igen efter välbehövlig ledighet. Med nyladdade batterier har även Förnyelsegänget på SDC åter kavlat upp ärmarna för att fortsätta VIOL-resan mot 2018. En viktig information är att vi stuvat om lite i tidsordningen när det gäller utvecklingen av funktionaliteten i VIOL 3. Detta för att möta upp mot integrationsförnyelsens behov; vi bedömer att det är högsta prioritet just nu att ge bästa möjliga förutsättningar för företagen och våra partners att klara att genomföra integrationsförnyelsen enligt plan under 2016. Mera info om detta är på väg ut – i första hand till de som på olika sätt deltar i pilotprojekt kring integrationslösningarna.

26juni

Förnyelsen semesterspurtar

Nu spurtar Förnyelsen inför semesteruppehållet! I tisdags hade vi en demo kring utvecklingsscenariona runt massa- och flisleveranser till massa- och pappersindustrin. Bra och konstruktiva diskussioner på Arlanda, där ett 25-tal intresserade företagsrepresentanter deltog. Mycket att ta in och smälta på en gång, men det känns som att denna typ av träffar är väldigt viktiga både för SDC och vår intressenter! Igår och idag kör vi demo i en mindre grupp kring scenariot runt mottagning av sågtimmer vid träbearbetande industri. Deltagarna kommer från de företag som varit med i utvecklingsarbetet och vi kommer så småningom även att bjuda in en bredare krets att kika på detta. Med detta vill jag önska alla VIOL3-intresserade en trevlig semester. Vi hörs igen i augusti!

12juni

Andra viktiga framåsyftande utvecklingsprojekt.

Parallellt med det stora förnyelseprojektet med sikte på 2018 utvecklar SDC pågår just nu några andra viktiga framåtsyftande utvecklingsprojekt. Vi bygger t.ex. en ny tjänst för uppföljning av mätning och kontrollmätning åt företag som mäter virke och som omfattas av virkesmätningslagens krav. Tjänsten kallas KUPP och kommer att lanseras under 2016.

03juni

Året som gick

Har ni förresten sett årets Årsredovisning från SDC. Vi har här i artikelform försökt berätta om pågående utveckling på SDC, inte minst VIOL-förnyelsen!

02juni

Ny teknik + VIOL 3 = värdefullt

För nån vecka sedan träffades SDCs branschråd och vi gick då bl.a. igenom statusen för VIOL-förnyelsen och annan utveckling som pågår på SDC. T.ex. pratade vi om bildmätning där vi kan mäta virkestravar i bilder på annan plats än där virket tas emot. Vi diskuterade också en del kring nyttan vi kommer att få från projektet ”digital leveransavisering”, där bilarna i förväg kan skicka uppgifter till mätstationerna i stället för att man som idag knappar in dessa vid mättillfället. Insikten ökar kring att ny teknik och arbetssätt i kombination med VIOL3 kommer att skapa stora värden, t.ex. genom effektivare virkeslogistik!

12maj

Partnerprogrammet gör resan smidig

I rollen som Skogsnäringens informationsnav har SDC valt att samarbeta med leverantörer av teknik- och IT-lösningar i det vi kallar för Partnerprogrammet. Flera företag är redan certifierade SDC-partners och är nu beredda att tillsammans med oss och våra intressenter göra förnyelseresan så smidig som möjligt.

I början så handlar mycket om att förbereda kunderna på att kunna skicka och ta emot informationsmeddelanden i den branschstandard för meddelanden som nu etableras inom papiNet. Detta jobb startar efter sommaren tillsammans med några pilotföretag och sedan kör vi på bred front under 2016. Den 4.e juni samlar vi några partners som är inblandade i ”piloterna” för uppstartsträff.

11maj

Ett av Sveriges största IT-projekt

Antar att många i branschen vid det här laget redan hört talas om SDCs systemförnyelse, men visste du att Förnyelsen just nu är ett av Sveriges största IT-projekt? En riktig storsatsning alltså som ska fortsätt stärka konkurrenskraften för Sveriges kanske viktigaste exportnäring. Kostnadsramen för Förnyelsen är ca. 300 miljoner kr och innehåller mycket nytänkande kring användarvänlighet och affärsnytta.

Organisationen kring Förnyelsen är på plats och arbetet är i full gång. Vi jobbar tajt med referensgrupper och referensföretag för att verifiera att det vi gör blir bra för branschen. Jag känner mig trygg i förvissningen att det här kommer att kunna bli riktigt bra om allt faller på plats fram till starten för nya VIOL3 2018!