Planer för programmet VIOL 3

Här presenteras alla planer för programmet för VIOL 3. Vid frågor eller funderingar kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau 

Tillverkningsplanen beskrivs i nedan artikel och bildspel.

Bildspel tillverkningsplanen VIOL 3

 ⇒ ⇒ ⇒    Överblick tillverkningsplanen_daterad 2020-08-24

Tillverkningsplan VIOL 3

Måndagen den 18 maj beslutade Biometrias styrelse om en preliminär tidpunkt för verifieringsversionen av VIOL 3. Ett omfattande planeringsarbete har skapat bra förutsättningar för att lägga den gemensamma tillverkningsplanen. Arbetet fortsätter nu med avgränsningar, prioriteringar och synkning mellan delprojekt.

Verifieringsversion för kund i september 2021

Verifieringsversionen av VIOL 3 ska preliminärt finnas tillgänglig för kunderna i september 2021 (kontrollpunkt 2). Syftet med verifieringsversionen är att ha en version av VIOL 3-lösningen som är relativt komplett och som möjliggör att hela branschen kan starta sin verifiering och anpassning. Under perioden fram till september 2021 sker som idag leveranser av nya versioner och verifiering hos framför allt pilotföretagen och deras affärspartners.  Tidpunkten för verifieringsversionen kommer att fastställas definitivt i februari 2021.

Tillverkningsplanen kommer förfinas allteftersom och det kommer krävas en del utmanande beslut både inom Biometria och inom kundföretagen. Ägarskap för helheten blir mycket viktigt för alla inblandade.

Förutsättningar för tillverkningsplanen

Tillverkningsplanen har arbetats fram inom ramen för ett antal förutsättningar, exempelvis:

 • Både funktionellt och icke-funktionellt synliggörs i planen.
 • Tagna principbeslut för lösningen i VIOL 3 gäller.
 • Lösningar från pågående GAP-arbete har ännu inte tagits in i planen, visst utrymme för GAP finns dock.
 • Tiden mellan verifieringsversion (kontrollpunkt 2) och tidpunkten för Go live-versionen kommer till del att användas för tillverkning.
 • Tidplanen utgår från att kravsidans kapacitet följer med, vilket kommer att kräva viss resursförstärkning.
 • Antagande om att utrullning sker genom Big bang och förändringar kommer att innebära revidering av planen.

Ett antal risker och utmaningar finns kopplade till genomförande av tillverkningsplanen, framför allt gäller detta val av utrullningssätt, hantering av tillkommande krav/ändringar och effektivitet i tillverkningsarbetet som helhet.

Fortsatt fokus på scenarier

Tillverkningsplanen baseras även fortsättningsvis på scenarier med vissa tillkommande funktionella block. Programinkrement 10-12 omfattar massaved till industri/terminal och skördarmätning. Från programinkrement 13 påbörjas arbetet med sönderdelade sortiment (cellulosaflis, skogsråvara till värmeverk och råvara till pelletsfabrik). Efter detta läggs återvinningsprodukter och icke skogliga produkter till. Planen är att för de avslutande inkrementen fokusera på mer komplexa affärsflöden/scenarier.

Kommande veckor sker fortsatt detaljering av tillverkningsplanen. Högst detaljeringsgrad läggs på de inkrement som ligger närmast i tiden, medan övriga läggs mer på rubriknivå. Detaljplanering görs som tidigare inför kommande inkrement.

Detaljer kommande inkrement

Detaljplanering av programinkrement 11 och 12 har skett under vecka 21 och innehåller hantering av rest från tidigare scenarier, utökning av massavedsscenarierna samt ersättningsgrundande skördarmätning.  Utöver detta tillkommer viss funktionalitet för mätbesked samt omplanering avseende exempelvis omdestinering och byta kontraktskedja. Redan levererade integrationer ska bibehålla kvalitet och kompletteras med massaved. Dessutom kvalitetssäkras och lyfts följande externa integrationer:

 1. Destineringsunderlag UT*
 2. Produktionsresultat skördat sortiment UT *
 3. Produktionsresultat skördade stammar UT *
 4. Produktionsresultat skotat sortiment UT*
 5. Befraktarunderlag UT
 6. Transportuppgifter UT*
 7. Plats UT (utökat mål)

*Redan levererade men ska kvalitetssäkras

//Pia Sundkvist de Beau

Programkommunikatör VIOL 3

Övergripande Plan för programinkrement, releaser och kundmöten 2020

Finns det frågor eller funderingar – kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

Datum för kommande kundmöten VIOL 3 2020

Release VIOL 3

Veckodag

Datum

Tid

Möteslänk Livehändelse MS Teams

Juni-R Onsdag 2020-06-17 14:00 – 15:00 Anslut till kundmöte VIOL 3
Oktober-R Tisdag 2020-10-20 14:00 – 15:00 Kommer senare
December-R Tisdag 2020-12-15 14:00 – 15:00 Kommer senare