VIOL 3 – ditt bästa verktyg

VIOL 3 blir ett modernt verktyg för alla Biometrias dryga 3000 användare ute på våra 600 kundföretag.

Enkla användargränssnitt med ypperlig rapportfunktionalitet nåbar från mobiler och läsplattor, slagkraftiga integrationsmöjligheter och en funktionalitet som svarar mot branschens och de olika användarkategoriernas behov är bara några exempel på fördelar som blir verklighet med VIOL 3.

Samarbetet med Microsoft ger oss en slagkraftig standardplattform med mycket ”gratisfunktion” i form av BI-funktionalitet, utskriftshantering och integration. Vi får också en lösning som är både robust och skalbar över tid.

Lätt att lära sig – enklare och roligare att använda
Du kommer enkelt in som ny användare in i VIOL 3. Det kommer inte krävas månader av utbildning och behovet av att hålla sifferkoder i huvudet reduceras. Alla dina tjänster kommer du att starta på ett ställe.

Modernt, självinstruerande och användargränssnitt – individuellt anpassade utifrån roller och behov (tex avseende på mobilitet) – blir signifikant för VIOL 3.

Bättre affärsnytta och fler möjligheter
Siffror, statistik, kommunikation, uppföljning och planering – VIOL 3 svarar mot behoven.

Den tekniska lösningen (skillnaden mellan VIOL 2 och VIOL 3)
Skiftet från VIOL 2 till VIOL 3 betyder en del tekniska förändringar. Idag sker kommunikationen mellan Biometria och ditt företag via VIOL 2, alla kopplingar går direkt in i VIOL 2.

Med VIOL 3 kommer en integrationsplattform att fungera som en kopplingsplint till en mängd gränssnitt. Integrationsplattformen skapar valfrihet och möjlighet att hänga med i utvecklingen på ett helt annat sätt än tidigare.

Microsofts plattform
Microsofts plattform används för Business Intelligence (data som ger dig underlag för statistik, uppföljningar och sammanställningar för att göra bättre affärer), VIOL 3 AX och mobilitetsdelarna. Ditt system kan kommunicera med Biometrias system med tjänster. Tjänster för tex masterdata kan publiceras via integrationsplattformen. Till exempel kan en inkommande produktionsfil hanteras så att en del går till VIOL 3 AX för vederlag, uppföljning går till Business Intelligence och skogsföretaget kan få en kopia på filen.

 Lösningen i VIOL 3 växer fram och förändras kontinuerligt under hela förnyelseperioden. Här är presentationsmaterial som vi använde i februari 2017 för att presentera Förnyelsen och VIOL 3

Äldre presentationsmaterial med bl.a. bakgrund och Förnyelsens upplägg från början.

Ett långsiktigt systemskifte

Tankar och idéer om en föryngring av SDCs nuvarande systemmiljö har funnits under en längre tid. De senaste åren har riskerna med det gamla systemet blivit påtagliga. Brist på kompetens och support för de befintliga systemmiljöerna är en aspekt. Att den föråldrade informationsmodellen inte kan svara upp mot branschens krav är en annan.

Vi vill förbättra effektiviteten med snabbare och säkrare utveckling av tjänster. Dessutom vill vi addera ökad affärsnytta för våra kunder.

Efter en utvärdering av olika alternativa lösningar, standardplattformar och tänkbara partners beslutade SDCs styrelse i juni 2013 att pröva en kombination av Microsoft Dynamics AX och egenutveckling. Under 2013 – 2014 har ett omfattande arbete gjorts för att sätta upp och verifiera Microsoft Dynamics AX kopplat till SDCs tjänster.

I oktober 2014 beslutade styrelsen att fortsätta på den inslagna linjen och påbörja resan mot VIOL 3.

Vilka förhoppningar har du på VIOL 3?

Jag hoppas på ett system som är betydligt enklare att anpassa efter branschens över tid förändrade behovsbild samtidigt som systemets förvaltningskostnad kan hållas på en “låg” nivå.

Örjan Karlsson, IS/IT-CHEF SÖDRA
Primärt att få en bättre åtkomst till data till en lägre kostnad. Måhända får vi samtidigt annat på köpet. Som en enhetlig standard för att hantera data, och ett gemensamt meddelandepaket med mer precisa definitioner som förenklar dialogen mellan skogsnäringens parter. Att veta att ett päron alltid är ett päron gör livet lättare.
Sture Karlsson, VD MELLANSKOG
Driftsäker bas med bättre tjänster som levereras i snabbare takt till lägre kostnad. Vi ser till exempel möjligheter i att hantera information i realtid och till ökad mobilitet.
Martin Holmgren , VD STORA ENSO SKOG

VIOL 3 hoppas jag blir ett kraftfullt informationsstöd som på ett enklare och säkrare sätt kan stödja befintliga och nya behov i informationsflödet. Genom att skapa möjligheter kommer även behov att skapas – varav vissa idag är okända för oss.

Jörgen Bendz, VIRKESCHEF SCA

Hur ser du på behovet av SDCs systemförnyelse?

Systemförnyelsen är en förutsättning för att SDC skall ha ett fortsatt berättigande som skogsbranschens informationsnav. VIOL 2 har nått vägs ände ur både ett tekniskt perspektiv och ur systemets oförmåga att förse branschen med rätt information vid rätt tillfälle. Vi har länge varit tvungna att bruka våld på nuvarande informationsmodell för att förmedla den information vi är i behov av.

Örjan Karlsson, IS/IT-CHEF SÖDRA
Har jag förstått det rätt finns ett behov av att förnya nuvarande system, drivet av interna frågor som har med systemförvaltning att göra. Och kan man effektivisera och sänka kostnaderna är det väl bra. Externt behöver vi hantera en allt mer komplex framtid där behovet av överskådlig information vid rätt tillfälle ökar.
Sture Karlsson, VD MELLANSKOG
Vi har i SDC ett koncept som är unikt och framgångsrikt. Att på det här sättet arbeta branschgemensamt ger oss oerhörda fördelar och vinster när vi hanterar virket; som stöd för affär, mätning, redovisning, logistik och produktion etc. Problemet i grunden är att SDCs tjänster idag till stor del vilar på gamla IT-tekniska lösningar, plattformar och komponenter. Förnyelsen är helt enkelt nödvändig för att säkra framtida leverans av tjänster och möjligheter att utveckla dessa.
Martin Holmgren , VD STORA ENSO SKOG

VIOL 3 är ett nödvändigt steg för att branschen skall kunna bibehålla och vidareutveckla de unika förutsättningar för virkeshandel i Sverige som systemet med SDC och VMF möjliggör.

Jörgen Bendz, VIRKESCHEF SCA