Som ett led i Biometrias ständiga förbättringsarbete har steg tagits mot att automatisera framtagandet av release notes. Detta arbetssätt ger fördelar för samtliga intressenter då dokumentationen blir lättrörlig, korrekt och med ökad spårbarhet och det blir dessutom lättare att navigera på en webbsida med länkar än i ett statiskt dokument.
Har du förslag eller synpunkter kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau eller Biometria support. 


Versionshantering webbaserade release notes

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0 2021-09-24 Första publika version av release notes PIDE
2.0 2021-09-28 Kompletterat den övergripande  informationen om generella avvikelser i realiserad integration gentemot publicerad integration PIDE


Innehållsförteckning

Övergripande information

Sammanfattning av innehåll i systemversionen
Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papiNet
Generella avvikelser i realiserade integrationer gentemot publicerad specifikation
Generell information gällande Business Intelligence (BI)

Release notes

Beskrivning av områden som ingår i releasen
Nya funktioner
Kända avvikelser i releasen
Rättande avvikelser

Sammanfattning av innehåll i systemversionen

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats och konsoliderats sedan föregående systemversion i release 0.24.0, utgiven 2021-07-07. Fr.o.m. PI17 lämnar Biometria grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL 3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet. Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område. Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Till toppen av sidan

Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papinet

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc. Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa papiNet-formaterade integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen viol3.se via länken https://viol3.se/integrationer/integrationsspecifikationer/. Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på någon webbplats.

Det är leverans 3.20 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för de externa integrationerna i denna realiserade systemversion av VIOL 3.

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka ISS-versioner som är implementerade, se länk: https://viol3.se/plan-integrationer-viol-3/.

Generella avvikelser i realiserade integrationer gentemot publicerad specifikation

I denna systemversion av VIOL 3 är följande regler i Biometria Technical Communication Guidelines – Appendix 1 version 6.0 EJ fullt implementerade:

5.2.3 – Handover procedure for a document from a business sender to a business receiver
5.3.3 – Step 3 – Document version verification
5.3.4 – Step 4 – Verification of business content

Vad gäller avsnitt 5.3.3 efterlevs exempelvis inte verifieringsvariant 3.B ”Verification of Business Acknowledgement” på grund av att systemet saknar funktionalitet för övervakning av att kvitterande BusinessAcknowledgement erhålls för varje avsänt dokument. En oönskad konsekvens är att då VIOL 3 tar emot en BusinessAcknowledgement med status Failure från mottagaren, kommer VIOL 3 inte att uppfatta att systemet faktiskt behåller ansvaret för att överföra dokumentet till mottagarens verksamhetssystem. Det leder i dessa fall till att mottagaren inte har uppdaterat sitt system med innehållet i avsända dokumentet, men att Biometria varken kommer att identifiera detta eller har en rutin för att se till att dokumentinnehållet når mottagaren. Det kan även innebära att VIOL 3 och mottagarens system ovetandes arbetar med dokumentinnehåll i olika versioner (TransactionHistoryNumber). Mottagarens signal Failure om att det egna ERP-systemet inte kommer att processera det avsända dokumentet får alltså ingen konsekvens i VIOL 3 i denna systemversion.

Bristen i denna systemversion på såväl övervakningsfunktionalitet som rutin för hantering av utebliven BusinessAcknowledgement leder också till att VIOL 3 inte uppmärksammar situationer då VIOL 3 inte har erhållit någon BusinessAcknowledgement. Det avviker från appendixets avsnitt 5.2.3 stycke 7 om att avsändaren ska ha en rutin för att övervaka okvitterade meddelanden.

För de insända papiNet-dokumenten utfärdar denna systemversion ett kvitterande BusinessAcknowledgement med status Success först efter att det mottagande verksamhetssystemet har lyckats processera dokumentets innehåll med ett positivt resultat. Det avviker från appendixets avsnitt 5.3.4 som säger att statusen Success inte ska tolkas som att dokumentet har processerats klart av verksamhetssystemet.

Till toppen av sidan

Generell information om datum i Business Intelligence (BI)


Det finns nu två datum i varje rapport med information om när uppdatering gjorts.
Datumet i huvudet på rapporten visar när själva rapporten senast ändrades/publicerades. Detta är standard från Microsoft som inte går att ta bort/korrigera.
Datumet nere till höger på varje flik i rapporten visar när data i rapporten senast uppdaterades. Dvs när information från transaktioner lästs in, bearbetats i datalagret och är tillgängligt att visa i rapporten.

Dessa datum skiljer sig alltså ofta åt vilket är helt korrekt.

Information om generella fel  (nu åtgärdade)

Microsoft har under senaste månaden haft två generella fel som visat sig i Power BI rapporter när man använder någon av webbläsarna Chrome eller Edge.

  • Listor under dropdownfält hamnar i fel position (förskjuts åt sidan)
  • Vissa visuella objekt med text visas inte korrekt (del av text syns inte)

Microsoft har levererat rättning på båda dessa felen men det kan krävas att man som användare rensar cachen i webbläsaren för att de visuella objekten ska visas korrekt. Felet förekommer inte när man använder webbläsaren Firefox.

Till toppen av sidan

Beskrivning av områden som ingår i leveransen

Område Beskrivning
Aktör
Arbete kopplat till detta område omfattar att filtrering
införs på Aktörsformulär för att få samstämmighet med GDPR-krav samt också en
möjlighet att stödja affärer med enskilda skogsägare som saknar svenskt
personnummer/samordningsnummer genom användande av GD-nummer.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under
rubriken ”Rättade avvikelser”
Användbarhet​
Arbete kopplat till detta område omfattar användbarhetsförbättringar.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Buggrättningar på tidigare levererad funktionalitet
Arbete kopplat till detta område omfattar att hantera felrättningar (buggar) på sedan tidigare levererad funktionalitet.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Rättade avvikelser”.
Fullmaktshantering​
Arbete kopplat till denna grupp omfattar fullmaktshantering i VIOL3 klient samt i extern integration.
 
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Justeringar befintliga rapporter
Arbete
kopplat till detta område omfattar att hantera tillägg och justeringar på
befintliga rapporter. Detta kan uppstå kopplat till leverans av funktionalitet
som tidigare saknats och även där beställaren sett behov av
kompletteringar/justeringar för att spegla ett korrekt resultat eller en bättre
användarupplevelse.
Till
detta område hör såväl tilläggsbeställningar som buggar för respektive rapport.
Vad
som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya
funktioner”.
Kollektivhantering​

Arbete kopplat till detta område omfattar att hantering av kollektiv möjliggörs. Det innebär att kollektivbeskrivning kan skapas. Det innebär även att man kan beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och att man kan tillföra egenskaper till leveransen som inte kan detekteras vid mätningen.
Vad
som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya
funktioner”.
Korrigering av utvalda mätvärden
Arbete
kopplat till detta område omfattar korrigering av mätvärden och utredovisningen
av beräknade kvantiteter. Det möjliggör ökad kvalité på redovisat mätresultat.
Vad
som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya
funktioner”.
Mätegenskaper
Arbete kopplat till detta område omfattar i detta fall att i prisräkningen ge möjlighet att använda mätegenskaperna för blånad och avverkningsskada. 
 
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Metadata
Arbete
kopplat till detta område omfattar att hantera definitioner av gemensamma
begrepp och värdelistor.
Vad
som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya
funktioner”.
Prishantering​ råvara
Arbete
kopplat till detta område omfattar förfining och förtydligande av användandet
av prislistor, priskomponenter samt värdeberäkning av råvara. Det leder
till ökad korrekthet genom tydlighet i användargränssnittet.
Vad
som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya
funktioner”.
Produktionsunderlag
Arbete kopplat till detta område omfattar
informationsflödet och uppdateringar av produktionsunderlag .
Vad som konkret levereras för området beskrivs under
rubriken “Nya funktioner”.

 

Redovisa transportvärde
Arbete kopplat till detta område omfattar i detta fall att i transportredovisningen ge möjlighet att ange källan till maxvikt för ett ekipage.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Spårbarhet​ – Möjlighet att se tidigare versioner av FLK, AO och RH
Arbete kopplat till detta område omfattar spårbarhet. Det möjliggör att se tidigare versioner av förstaledskontrakt, avtalsobjekt och redovisningshänvisning
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.

Till toppen av sidan

Nya funktioner

Område Release Notes
Aktör

Beskrivning av funktion

Användaren kan nu endast se de personer som hen har behörighet till, dvs där det finns en leverantörsrelation mellan personen och den organisation som användaren är kopplad till.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Fullmaktshantering​

Beskrivning av funktion

Användare av VIOL 3-klienten har nu möjlighet att arbeta med fullmakt via klienten. För mer information om beställning av fullmakt, se bilaga till release notes.

Avgränsningar 

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Kollektivhantering​

Beskrivning av funktion

Leveranstidpunkt styr vilket unikt kollektiv (kollektivperiod) som ska användas för mätning och redovisning av leveransen och dess prov, medans mätningens mätdatum används för att bestämma vilken uppsättning omräkningstal som ska gälla. Detta är justerat för att åtgärda ett fel som gjorde att mätningar i kollektivvariant 4 och 6 inte fick träff på några omräkningstal.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Mätegenskaper

Beskrivning av funktion

Standardkomponenten Blånadsklass finns nu tillgänglig för råvaruprisräkningen. Den finns i kvantitetstypen Netto och måttslagen m3f och m3to.

Avgränsningar

Observera att det i mätplatssystem MPS Test ej är möjligt att att registrera mätresultat för blånad. De pilotkunder som önskar hjälp med att skapa testmaterial för mätningar innehållande blånad ombeds kontakta testledare Janet Sahlander, Biometria för planering av detta.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Mätegenskaper

Beskrivning av funktion

Standardkomponenten Avverkningskadeklass finns nu tillgänglig för råvaruprisräkningen. Den finns i kvantitetstypen Netto och måttslagen m3f och m3to. Finns även i procent.

Avgränsningar 

Observera att det i mätplatssystem MPS Test ej är möjligt att att registrera mätresultat för avverkningsskada. De pilotkunder som önskar hjälp med att skapa testmaterial för mätningar innehållande avverkningsskada ombeds kontakta testledare Janet Sahlander, Biometria för planering av detta.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Mätresultat transport

Beskrivning av funktion

Om befraktaren valt att inte transportredovisa hos Biometria (man har i befraktarinställningar eller i det specifika transportunderlag som leveransen gått mot satt flaggan  “Redovisning transportkvantitet”  till Nej)  så kommer leveransen inte att beräkna någon transportprisgrundande kvantitet och det kommer inte heller att beräknas något transportvärde.
Alla leveranser får en ny flagga “Redovisning transportkvantitet” som i detta fall sätts till Nej.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integration
Prishantering​ råvara

Beskrivning av funktion

Prisadministratör kan nu ta del av de omarbetade formulären för omprisräkning av pris råvara som avser både ordinarie leveranser samt stickprovs. Färre antal obligatoriska fält men fler frivilliga fält i urvalsbilden. Kan endast välja in ett värde per term.
I urvalsbilden kan användaren filtrera enligt AX-standard i specificerade kolumner. Där ska användaren kunna söka fram “flera” av en viss term.
Efter filtrering kunna markera enstaka, eller alla, rader för att sedan bekräfta omprisräkning/retroprisräkning.
Endast leveranser som är ersättningsgrundande ska synas i resultatet.
Endast leveranser som användaren är behörig till ska synas i resultatet.

Avgränsningar

Omprisräkning med alternativet “Prisräkning ej värdeberäknade leveranser” fungerar inte.
Omprisräkning med alternativet “Värdeberäkning larmade stickprov” fungerar inte.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Produktionsunderlag

Beskrivning av funktion

Tidigare har det felaktigt skapats produktionsunderlag från alla avtalsobjekt oavsett om avtalsobjektet avser industri eller inte. Det är ändrat så att det nu inte skapas något produktionsunderlag om man på förstaledskontraktet angett att “AO avser industri = ja”.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Redovisa transportvärde

Beskrivning av funktion

Funktionen fastställer varifrån maxvikt hämtats. Vilken maxvikt som beräknas baseras antingen på ekipagets maxvikt (sparat ekipage eller inrapporterat i mätning) eller inrapporterad bärighetsklass. Vid fall där maxvikt ej skall fastställas sätts – Ej tillämpbart och vid händelser där maxvikt kan fastställas sätts Maxvikt kan ej fastställas.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Redovisa transportvärde

Beskrivning av funktion

Maxvikten beräknas på antingen ekipagets maxvikt (sparat ekipage eller inrapporterat i mätning) eller inrapporterad bärighetsklass. Funktionen Källa tillåten maxvikt presenteras i Redovisad mätning transport – Transportkvantiteter samt integreras ut till parter i affärsledskedjan i transportaffären.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Transportvärde UT kompletteras med transportkvantitet, Källa tillåten maxvikt.

Till toppen av sidan

 

Kända avvikelser i releasen

ID Titel Release Notes
129387 10.120 – Användbarhet – Skapa dialog för skapa avtalsobjekt
Avtalsobjekt kommer från och med denna leverans att skapas
upp via en så kallad dialogruta (finns t.ex. vid skapande av
förstaledskontrakt). I dialogrutan, som innehåller ett urval av fält, är det
obligatoriskt att ange LLD trots att landet avtalsobjektet avser inte är
Sverige. Detta är fel och kommer att åtgärdas i ett annat inkrement. Workaround
blir att användaren får ange LLD i dialogrutan. Land kommer då automatiskt att
bli Sverige, men dessa uppgifter kan sedan korrigeras efter att användaren fyllt
i samtliga obligatoriska uppgifter i dialogrutan och klickat på OK-knappen. Avtalsobjektet
dyker då upp som en rad precis som tidigare och användaren kan korrigera land
och LLD så det blir rätt under de geografiska uppgifterna.

 

82793 Destinera sortiment In – kan skicka i uppdatering av destinering med TransactionHistoryConfirmationNumber som är < tidigare inskickat
I integrationen Destinera sortiment kontrolleras ej förekomsten av TransactionHistoryConfirmationNumber
(THCN). Detta resulterar i att innehållet i en OrderConfirmation för
destinering som har samma eller lägre THCN än en tidigare insänd
OrderConfirmation kommer att skriva över existerande data i systemet. Korrekt hantering är att
BIOMETRIA skall ignorera en sådan OrderConfirmation.
82606 Destinera sortiment IN, Affärsregler
För integrationen Destinera sortiment då samtliga OrderConfirmationLineItem i en OrderConfirmation har
OrderConfirmationLineItemStatusType = ”NoAction” returneras en BusinessAcknowledgement med status
= ”Failure”. Korrekt beteende vore dock att en BusinessAcknowledgement med status = ”Success”
returneras.
129800 Köparekontrakt – versionshanteringen fungerar inte enligt den nya hanteringen
Integrationerna Köparekontrakt, Förstaledskontrakt och Avtalsobjekt in till VIOL 3 följer inte det integrationsmönster som anges i specifikationsleverans 3.20. Avvikelsen ligger i att VIOL 3 i denna system-release fortfarande ställer verksamhetens versionsnummer mot det versionsnummer som systemobjektet i VIOL 3 har. Det innebär att ett e-dokument som sänds in till VIOL 3 måste ha ett versionsnummer som är större än den VIOL 3-version som senast skickats ut via prenumerationstjänsten. Exempel: En insänd affärsöverenskommelse för förstaledsaffären med verksamhetsversion 7 (ContractHeader/TransactionHistoryNumber i kundsystemets e-dokument in till VIOL 3) kommer att avvisas med en negativ BusinessAcknowledgement om Förstaledskontraktet i VIOL 3 är 7 eller högre (ContractHeader/TransactionHistoryNumber i Biometrias e-dokument ut från VIOL 3).
129800 Köparekontrakt – versionshanteringen fungerar inte enligt den nya hanteringen
Integrationerna Köparekontrakt, Förstaledskontrakt och Avtalsobjekt in till VIOL 3 följer inte det integrationsmönster som anges i specifikationsleverans 3.20. Avvikelsen ligger i att VIOL 3 i denna system-release fortfarande ställer verksamhetens versionsnummer mot det versionsnummer som systemobjektet i VIOL 3 har. Det innebär att ett e-dokument som sänds in till VIOL 3 måste ha ett versionsnummer som är större än den VIOL 3-version som senast skickats ut via prenumerationstjänsten. Exempel: En insänd affärsöverenskommelse för förstaledsaffären med verksamhetsversion 7 (ContractHeader/TransactionHistoryNumber i kundsystemets e-dokument in till VIOL 3) kommer att avvisas med en negativ BusinessAcknowledgement om Förstaledskontraktet i VIOL 3 är 7 eller högre (ContractHeader/TransactionHistoryNumber i Biometrias e-dokument ut från VIOL 3).
127140 Kvantitet Råvara – fel på bruttokvantiteterna för stock och stam.
För integration Kvantitet råvara (MeasuringTicket med MeasuringTicketContextType=”Product” och MeasuringTicketType=”MeasuringTicket”) finns det kända brister. Det påverkar hur kvantiteter för vrak-produkter i /MeasuringTicket/MeasuringTicketSequence/MeasuringTicketSequenceLineItem/ItemMeasuringInfo/ItemInfo/QuantityInformation redovisas. Det får i nuvarande implementation av integrationer ut från VIOL 3 konsekvenser på hur summerade kvantiteter redovisas i /MeasuringTicket/MeasuringTicketSequence/MeasuringTicketSequenceLineItem/QuantityInformation och /MeasuringTicket/MeasuringTicketSequence/QuantityInformation. Justeringar kommer att göras i kommande specifikationer och systemversioner avseende hur attributet AdjustmentType skall användas.
126773 Värde Transport – Transporterad kvantitet krediteras inte vid en omprisräkning
I integration Värde transport förmedlas Transporterad kvantitet dels direkt under MeasuringTicketSequenceLineItem och dels under ChargeInformation. Den transporterade kvantiteten som förmedlas under ChargeInformation krediteras OK medan den som ligger under MeasuringTicketSequenceLineItem inte krediteras för närvarande.

 

Till toppen av sidan

 

Rättade avvikelser

ID Titel Release Notes
126699 [149] Ändra filtrerings-rubrik “Komponenttyp” till “T/A” Komponenttyp”
Buggrättningen innebär att det nu går att filtrera ut en eller flera komponenttyp(er) för tillägg och avdrag, exempelvis lossning, och då visas endast leveranser där komponenttypen lossning ingår.
104964 10.120 – Användbarhet – Prislisteförteckning är oöverskådlig
Från och med denna leverans kommer vyn för prislistor för råvara och för transport att vara förfiltrerade så de endast visar aktiva och preliminära prislistor. Vill en användare även se de avslutade prislistorna är det bara att nollställa filtret i statuskolumnen.
106702 10.120 – Användbarhet – Visa felmeddelande om kund anger ett felaktigt värde
Från och med denna leverans kommer systemet att larma om en användare felaktigt anger gemener istället för versaler i värdevillkoren på en priskomponent och vice versa. Huruvida systemet larmar eller ej beror på vad värdetermen är angiven som i värdeförrådet, så larmet handlar egentligen om att användaren inte får ange värden som inte finns i värdeförrådet. Exempel på detta är att ange “p” för kvalitetsklass prima när den korrekta värdetermen är “P”. Att systemet inte larmat innan denna ändring har ställt till problem vid prisräkningen eftersom felaktiga värdetermer inte ger ett prisutfall, men detta problem är nu löst genom larmet. Notera att larmet inte kan nyttjas retroaktivt, dvs. om det redan står fel i en priskomponent sedan tidigare så kommer inte larmet att visas just där.
114885 Integration Aktör – Filter saknas för aktörer som ej ska ut i papiNet (flera buggar)
Spärrade aktörer (status = Closed) i e-dokumentet och integration Aktör har tidigare felaktigt gått ut. Dessa går inte ut längre och är därmed löst.
127495 Transportuppgifter – Status “Original” i papiNet-meddelandet efter korrigering
I integrationen Transportuppgifter vid korrigering efter att man skapat upp ett användarskapat transportunderlag har det tidigare gått ut fel status (Original istället för Amended). Nu sätts status korrekt till Amended.

Till toppen av sidan