10 scenarier bygger VIOL 3

När vi tar fram VIOL 3 tillämpar vi ett scenarioupplägg. Den totalaffär som VIOL stöttar är uppdelad i ett antal delaffärer med köpare, säljare och övriga ingående aktörer. Var och en av dessa delaffärer går att översätta till ett scenario. Tillsammans blir de enskilda scenarierna den totala lösningen för VIOL 3.

Referensgrupp
Kopplat till varje scenario finns en specifik referensgrupp. Varje referensgrupp består av ett representativt urval av företag – beroende på innehållet i den delaffär som scenariot omfattar.

Gemensamt arbetsförlopp för alla scenarier

 1. Programmet omsätter scenariot i VIOL-funktionalitet och beskriver detta i Powerpointformat.
 2. Beskrivningen gås igenom med referensgruppen och kompletteras med hänsyn till eventuella synpunkter.
 3. Den kompletterade beskrivningen används som underlag för att ”sätta upp” affären i VIOL 3. Uppsättningen innehåller konfiguration och/eller utveckling.
 4. Den uppsatta lösningen kvalitetssäkras genom demonstration för referensgruppen. Kvalitetssäkringen innebär att den framtagna lösningen anses stödja företagens processer. Ytterligare eventuella kompletterande synpunkter fångas och hanteras i det fortsatta arbetet.
 5. Lösningen stäms av och förankras på bred front genom att den demonstreras för en utökad grupp. Gruppen bemannas med ett urval av företagsrepresentanter i syfte att, totalt sett, ge ett nationellt perspektiv.
 • Scenario 1

  Rundvirke industri
  Stockmätning
 • Scenario 2

  Rundvirke industri
  Travmätning
 • Scenario 3

  Massaved industri/terminal
 • Scenario 4

  Cellulosaflis massaindustri
 • Scenario 5 6 7

  Energiråvara
 • Scenario 8

  Produktion