Tidplan VIOL 3

Här är en övergripande tidplan över Förnyelsen och resan mot VIOL 3
(uppdaterad 2019-05-13).

Observera att tidplanen kan komma att förändras.

Planeringen av inkrementen sker agilt och därför är det som kommer närmast i tiden mest detaljplanerat och ju längre bort i tiden, ju grövre är planen. Därför är inkrementsplanen ett levande dokument och förändras över tid.

Inkrementsplanen innhåller i denna version enbart funktion, den tar ingen hänsyn till de lika viktiga icke-funktionella aspekterna av VIOL 3.

Övergripande tidplan
RELEASEPLAN VIOL 3
PROGRAM INKREMENTSPLAN

 

2015

2015

20150101

SDC besöker kundföretagen för att informera om systemförnyelsen i sin helhet samt hur funktionaliteten i VIOL 3 kommer att se ut på en övergripande nivå.

 • Utvecklingen av VIOL 3 startar
 • Integrationsförnyelsen startas upp med tre pilotkunder
 • Kundbesök genomförs framförallt hos de kunder som har integrationer mot SDC via Följdrutinutgång (FU) och/eller Virkesorder (VO-in och VO-ut)
2016

2016

20161122

SDC fortsätter informera kunderna om VIOL 3 samt om hur övergången till de nya integrationsgränssnitten är planerad.

 • Fortsatt utveckling av VIOL 3
 • Samtliga kunder får underlag för att själva börja kunna planera genomförandet av åtgärder i sina egna system
 • En teknisk helpdesk finns etablerad hos SDC för råd och stöd. Även så kallade ”On boarding teams” finns etablerade för att kunna assistera kundföretagen
 • Kundbesök genomförs med fokus på övergång till standardgränssnittet papiNet för VIOL 2
2017

2017

20170101

SDCs informationskampanj fokuserar mer och mer på att stödja kunderna i den förestående verifieringsfasen.

 • Fortsatt utveckling av VIOL 3
 • Kundföretagen börjar gå över till det nya sättet (papiNet) att skicka/ta emot information
 • Fortsatta kundbesök hos både pilotföretag och övriga kunder
 • Under hösten inleder SDC en serie workshops där vi går igenom och visar ny funktionalitet i VIOL 3 för pilotföretagen
2018

2018

20180101

SDC fokuserar på att stödja kundföretagen i ”Forest Storm” med anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3

 • PapiNet-specifikationer för integrationer mot VIOL 3 börjar tas fram
 • Fortsatta VIOL 3-workshops för pilotföretagen
 • SDC håller månadsvisa möten om integrationer för IT-leverantörer och andra som har externa integrationer in i VIOL. Här går man genom de externa integrationer som utvecklas.
 • SDC går över till ett nytt, mer agilt arbetssätt i utvecklingen av ny funktionalitet för att nyttja tid och resurser för tillverkning mer effektivt
 • SDC går över till att jobba med en utpekad ”förstepilot” för att få en tydligare mottagare och kortare beslutsvägar (övriga piloter ligger då 1-2 cykler efter förstepiloten i workshops och tester)
2019

2019

20190307

Biometria går in i slutfasen av utvecklingsarbetet och jobbar vidare enligt ”Alfa-spåret”:

 • Juni 2019 – Alfa-version av VIOL 3 klar (En version av VIOL 3 som branschen kan nå konsensus kring och förstå)
 • December 2019 – Beta-version av VIOL 3 klar (En version av VIOL 3 som innehåller funktionalitet och integrationer som gör att kunderna kan verifiera hela systemlandskapet med både VIOL 3 och egna system)
 • Biometria fokuserar på att stödja pilotföretagen i ”Forest Storm” med verifiering av att det som utvecklas motsvarar branschens behov
 • Biometria börjar informera andra kundföretag om VIOL 3
2020

2020

20200101

Verifieringsfasen avslutas och Biometria och kundföretagen förbereder för driftstart av VIOL 3

 • Piloterna slutverifierar funktionalitet och integrationer
 • Biometria genomför användarutbildningar i VIOL 3
 • Kunderna förbereder driftstart av VIOL 3
2021

2021

20210101

Utrullning av VIOL 3