FAQ

På den här sidan har vi listat frågor och svar om förnyelsen. För att enkelt hitta svar på din fråga, klicka på en kategori i listan eller använd sökfunktionen. Om din fråga inte är besvarad här, var snäll kontakta supporten på support@biometria.se eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau på pia.debeau@biometria.se. Tack!

SÖK

1. ALLMÄNT

Vad innehåller förnyelsen?
2015-09-17

Den första delen i arbetet handlar om att förnya kundernas integrationerna med SDC, det vi kallar för integrationsförnyelsen.
I den andra delen sätter vi upp det nya VIOL 3.
Förnyelsen är en kombination av Microsoft Dynamics AX och egenutveckling.

4 0

Vilka har beslutat om förnyelsen?
2016-12-21

De rådgivande grupperna RMR, Logistikrådet och IT-rådet är, tillsammans med SDCs styrelse, eniga om motiv för och krav på en systemförnyelse. I oktober 2014 beslutade SDCs styrelse att påbörja resan mot VIOL 3. Läs mer om detta genom att klicka på länken: Här kan du läsa mer om bakgrunden.

0 0

2. LÖSNINGEN I VIOL 3

2.a Grunddata och strukturer

Hur skiljer sig produkter i skogen från produkter vid industrin?
2016-12-21

Det viktigast är nog att hålla isär vad som är en produkt i skördaren och skotaren och vad som är en produkt vid inmätning. Den nya sortimentsstrukturen tillåter en mycket detaljerad uppdelning i många olika produkter baserat på en mängd olika egenskaper som kan mätas vid en industri. Detta kan vara baserat på röntgen eller annan modernare teknik för att på något sätt dela in stockar i produkter. Det kan också vara så att man väljer att dela in sågtimret i olika sågklasser kanske ganska så ”smala” i dimensions och längdgränser. Då kräver detta bra mycket mera än fyra tecken för att kunna identifiera alla dessa produkter och därav är förslaget att det skall gå att använda upp till 20 tecken för att identifiera en produkt. Det lär bli många produkter ganska fort.

I skogen däremot så kan vi ju inte mäta alla dessa produkter så här kommer åtminstone tills vidare produkten vara mer som tidigare och representera ett trädslag eller en kvalitet.

Poduct user ID är identiteten på en produktinstruktion som används i en skördare där det krävs mer än 20 tecken för att skapa en god struktur på identifieringen av dessa. Stanfordstandarden sätter inga gränser medan SDC tvingas sätta en maxgräns i databaserna och detta är just nu satt till 500 tecken. Däremot kanske man skall försöka begränsa sig lite grand om det skall gå att läsa uppgiften i en uppföljningstjänst.

0 0

Hur kommer handelssortimenten att identifieras?
2016-12-21

Enligt det förslag som finns kan man tillåta handelssortimentsIDn på upp till 20 tecken. Det mest konkreta förslag som finns att gå på nu är att det kan se ut något sånt här:
– 0110-10001 Talltimmer Bollsta
– 1030-HUS Lövmassaved Husum
– 1030-FRO Lövmassaved Frövi
– 1030-001 Lövmassaved variant 1
– 1030-002 Lövmassaved variant 2
– H0110-1001 HS Talltimmer Bollsta
– 0110-SCAB Bollstatimmer

Då har vi ju en ca 8-9 tecken att hantera om inte företagen vill ”dra iväg” ännu mer. Att använda alla de 20 tecken som tillåts känns ganska olämpligt utifrån att uppgiften ibland skall knappas in manuellt i skördare och skotare också som några företag i referensgruppen har påpekat.

0 0

Finns sortimentet klentimmer kvar? Går det i så fall att sortera det under sågtimmer?
2017-04-20

I sortimentskategorin sågtimmer ryms flera handelssortiment, bl.a. sågtimmer barr och klentimmer barr. Handelssortimentet klentimmer används om man köper enbart klentimmer, men det är även möjlighet att lägga klentimmer som en produkt i handelssortimentet sågtimmer. I det fallet måste mätutrustningen sätta produkten efter diameter och då kan man alltså ha både sågtimmer och klentimmer i samma handelssortiment.

0 0

2.b Produktion

Finns det en förväntan om retrokörningar av rapporterade volymer från tidigare rapporteringstillfällen vid ändrad/ändrade aktörer i produktionsunderlaget?
2018-03-05

Två händelser kommer att leda till en automatisk omsändning av produktionsresultat:
När produktionsunderlaget vid destinering uppdateras med destinerad mottagare och mottagningsplats samt köpare i mellanled och när produktionsunderlaget uppdateras med ett nytt ansvarigt transportföretag eller befraktare från transportinstruktionen.

0 0

StanForD-standarden kommer att klara ett förändrat sortimentsbegrepp. Klarar maskindatorerna och dess operativsystem/styrsystem ändrade format för koder och sortimentsnamn? Är styrsystemstillverkarna tillfrågade?
2018-03-05

Styrsystemstillverkarna är kontaktade och informerade om att handelssortiment och produkter kommer att identifieras med upp till 20 tecken. Det kommer att vara möjligt att rapportera produkt från skördare.

0 0

Hur vet man att produktionsrapportering har avvisats i VIOL 3?
2018-01-19

Om ett färdigt produktionsresultat inte kan skapas tex pga att rapporterat handelssortiment saknas i produktionsunderlaget så skickas ett felmeddelande till maskinen och ett avvisat produktionsdata hamnar i en larmlista i VIOL 3.

1 0

Skulle man inte kunna skapa bättre stöd till skotarföraren om vilka sortiment och vilka mottagningsplatser som gäller för det specifika avtalsobjektet?
2018-03-05

Vid rapportering via Rapp visas en lista på vilka handelssortiment som finns i produktionsunderlaget så att föraren vet vilka handelssortiment och mottagningsplatser som är möjliga att rapportera.
För filinsändning finns inget liknande stöd. Uppdragsgivaren kan via Uppdragsgivarinställningar i VIOL 3 välja att en detaljerad återkoppling ska ske till maskinen när rapporterat handelssortiment och mottagningsplats inte kunnat matchas med produktionsunderlaget. Återkopplingen till maskinen kommer då att innehålla en lista med produktionsunderlagets möjliga kombinationer av handelssortiment och mottagningsplatser.

0 0

Hur kan man använda ersättningsgrundande skördarmätning i VIOL 3?
2018-12-20

I ett förstaledskontrakt, dvs mot skogsägaren, måste man göra ett val om man avser att ersättningsmetoden skall vara baserad på skördarens mätning eller mätplatsens mätning. Detta styr sedan vilken typ av mätordrar som genereras till produktionssystemet eller mätplatssystemet. Respektive system skall sedan svara upp med det mätdata som krävs för redovisningen till skogsägaren och skicka detta tillbaka till redovisningssystemet. SDC planerar inte i detta läge för några kombinerade metoder vare sig på kontraktsnivå eller sortimentsnivå. Det är endast i första affärsledet som vi har uppfattat att branschen avser använda ersättningsgrundande skördarmätning medan det i högre affärsled är mätning vid industri som gäller.

Lösningen byggs inte alls för att det skall krävas några ”signaler” från skogsmaskinerna om vilken vederlagsmetod som skall användas.

Det är följande 4 modeller för ersättningsgrundande skördarmätning som vi avser tillhandahålla stöd för från start i VIOL 3 enligt överenskommelse i produktions referensgrupp (%-talen anger hur fördelningen mellan metoderna ser ut idag):

4 modeller ersättningsgrundande skördarmätning i VIOL 3

Så här ser det ut fram till nu och därför avgränsas lösningsarbetet utifrån dessa förutsättningar.t

0 0

Vi har som leverantör av virke behov av att kunna styra så att produktionsresultaten kan nå vissa mottagare medan vi ibland inte vill dela med oss av produktionsresultaten pga avtalsförhållanden. Hur kan vi åstadkomma detta?
2018-03-05

Produktionsunderlaget är en del av lösningen på detta. För att mottagaren av virket ska kunna få produktionsresultaten måste planerad mottagare anges på raden för aktuellt handelssortiment i produktionsunderlaget. Görs inte detta kommer mottagaren inte att få några produktionsresultat.

0 0

Ska man välja att skapa produktionsunderlagen i VIOL 3 eller i egna system?
2018-03-05

För företag som har kapacitet att bygga en lösning som kan skapa produktionsunderlaget i egna system kan detta säkert vara mer logiskt eftersom då kan olika uppgifter hämtas från företagets egna system och man kan skapa ett mycket förfinat stöd för att skapa produktionsunderlaget på ett så bra sätt som möjligt och därmed minska behovet av handpåläggning. Det kan gälla masterdata eller tex vilka handelssortiment som är aktuella att ta ut i olika geografier. SDC kommer att tillhandahålla möjligheten att skapa mallar för produktionsunderlag och man kan då tänka sig att företagen lägger upp mallar för olika geografier, virkesköpare, tid på året eller liknande. Användaren kan då manuellt välja vilken mall som ska användas för att skapa produktionsunderlaget.

0 0

Hur gör man för att skicka in ett produktionsunderlag till SDC via integration?
2017-01-01

SDC kommer att under våren 2017 tillhandahålla en specifikation av vilken information som produktionsunderlaget skall eller kan innehålla samt vilket meddelandeformat som blir aktuellt. Någon form av fast uppsatt integration till SDC kommer också att krävas vilket de flesta företag har redan idag tex för att skicka in en virkesorder till SDC. Samma teknik kommer också att kunna användas för att skicka in produktionsunderlaget.

0 0

Hur fyller man produktionsunderlaget med rätt information?
2018-03-01

När produktionsunderlaget skapas i VIOL 3 hämtas ett antal grunduppgifter från förstaledskontrakt och avtalsobjekt, t ex förstaledskontraktets ID, avtalsobjektets ID, skogsägare, uppdragsgivare, avverkningsform och anskaffningsform. Utöver dessa är det ett antal uppgifter som måste fyllas i på produktionsunderlaget alternativt hämtas från en från en mall som skapats i förväg. På varje produktionsunderlagsrad är det ”Producerat handelssortiment” och ”Producerat för mottagningsplats” samt de aktörer som ska få ta del av det som produktionsrapporteras i rollen som t ex Leveransansvarig, ”Planerad mottagare” eller ”Planerat ansvarigt transportföretag”.

0 0

Kan man på något sätt dela upp avtalsobjektet i mindre delar tex motsvarande de olika avdelningarna i en skogsbruksplan? Vi vill fortfarande hantera det som ett avtalsobjekt genom logistikkedjan för att inte behöva hantera många små avtalsobjekt.
2017-05-31

Det finns möjlighet för de företag som vill rapportera delobjekt från skördare och skotare. Produktionsresultaten kommer då att delas upp per delobjekt och det kommer också att framgå vilket delobjekt produktionsresultatet avser. På så sätt kommer det vara möjligt att följa producerad volym per delobjekt i eget system men även i det nya uppföljningsverktyg som ersätter Prins i Viol 3. Det är viktigt att förstå att inmätt volym inte kan delas upp per delobjekt. Önskar man göra det så måste fler avtalsobjekt skapas.

Från skördare rapporteras informationen här:

Från ObjectDefinition hämtas Avtalsobjektnumret. I original-hpr från skördare tillåts enbart att Avtalsobjektnumret anges i elementet ContractNumber men eftersom tolkningen även ska klara hpr som har konverteras från pri finns det två alternativa element för Avtalsobjektnumret. I första hand Contract­Number och andra hand i ObjectUserID om ursprunget är en pri.

SubObject är underbegreppet till Object. Företag kan via beställning bestämma om uppgift om SubObjectUserID ska lagras på mätningen. Det är inte obligatoriskt att SubObject finns med i hpr.

Från skotare rapporteras informationen här:

Från ObjectDefinition hämtas Avtalsobjektnumret. I original-fpr från skotare tillåts enbart att Avtalsobjektnumret anges i elementet ContractNumber men eftersom tolkningen även ska klara fpr som har konverteras från prl finns det två alternativa element för avtalsobjektsnummer. I första hand Contract­Number och andra hand i ObjectUserID om ursprunget är en prl.

SubObject är underbegreppet till Object. Företag kan via beställning bestämma om uppgift om SubObjectUserID ska lagras på mätningen. Det är inte obligatoriskt att SubObject finns med i fpr.

0 0

Kommer rapporter rörande kvalitetssäkring skördare att finnas med i Beta-versionen av VIOL 3?
2018-01-18

Rapporter som rör kvalitetssäkring skördare kommer inte att finnas med i Beta-versionen av VIOL 3. Kvalitetssäkringsrapporterna är planerade till senare delen av 2018.

0 0

Skall man kunna lägga till handelssortiment på produktionsunderlaget som inte motsvaras av ett handelssortiment eller sortimentskategori i förstaledskontraktet?
2018-02-22

Ja det skall man kunna göra. Det finns situationer när det är aktuellt att rapportera handelssortiment som inte skall destineras och därmed inte måste finnas på förstaledskontraktet.

0 0

Kommer det att finnas mallar för produktionsunderlag i VIOL 3?
2018-01-30

I VIOL 3 kommer det att finnas mallar för produktionsunderlag. Dessa kan användare välja att skapa per försörjningsområde eller liknande. Mallen skall sedan kunna appliceras på ett nytt produktionsunderlag som man skapar för den aktuella trakten.

0 0

Kommer produktionsunderlaget att hämta uppgifter om sortimentskategorier eller handelssortiment från förstaledskontraktet?
2018-02-22

Nej – produktionsunderlaget hämtar endast uppgifter om tex säljare och köpare från förstaledskontraktet. Då förstaledskontrakt i stor utsträckning kommer att innehålla sortimentskategorier har det ansetts meningslöst att hämta sådan information från förstaledskontraktet.

0 0

Hur och vem fyller i rätt handelssortiment i produktionsunderlaget?
2018-04-09

Redan i VIOL 2 måste det finnas en arbetsprocess i skogsföretagen för att besluta sig för vilka handelssortiment som skall produceras på en trakt eller avtalsobjekt. Normalt sett är det produktionsledaren som står för dessa beslut och därför måste ta ansvar för att fylla på produktionsunderlaget. På större företag kommer säkert produktionsunderlaget skapas i företagsegna system och samordnas med traktdirektiv och apteringsinstruktion. VIOL 3 kommer att erbjuda visst stöd i form av mallar som kan användas för att fylla på produktionsunderlaget med rätt handelssortiment.

0 0

Skapar VIOL 3 nya avlägg på avtalsobjektet baserat på rapportering från skotaren?
2018-04-23

Produktionsresultat skotare skapas med rapporterat avläggsnummer, avläggsbeskrivning och koordinater och sedan är det uppdragsgivaren som ev. väljer att uppdatera avtalsobjektet.

VIOL 3 kommer inte att ha sådana möjligheter per automatik utan det är uppdragsgivaren själv som måste se till att lösning för detta finns i egna system.

0 0

2.c Transport

Hur kommer transportkilometer användas i VIOL 3?
2017-04-20

Förutbestämda avstånd kommer att kunna anges i Transportunderlag (motsvarar transportfliken i Virkesorder). Där kommer kunna anges Transportkilometer enligt Krönt Vägval och Avtalad Transportkilometer (motsvarar Trpkm). Åkaren kommer att kunna ange transportkilometer i mätresultatet.
Vi kommer att ha kvar prioriteringen bland tillgängliga avstånd på samma sätt som i dag. Det transportprisräknade värdet kommer att ha kompletterande information om transportprisgrundande avstånd (km) och hur avståndet valts/tagits fram (t. ex. Krönt Vägval + tillägg till avlastningsplats).

2 0

Kommer att vara möjligt att komplettera i leveransaviseringen i efterhand?
2017-06-20

Ja, genom att man skickar en ny som skriver över den gamla leveransaviseringen.

0 0

Hur kan vi administrera utländska bilar i VIOL 3?
2017-06-20

Utländska ekipage kommer att kunna registreras precis som svenska ekipage, genom att man anger en landskod vid registrering av transportmedlet (dragbilen).

0 0

Kan vi transportprisräkna från terminal till industri, vilket vi idag gör med hjälp av ”befraktarkod”?
2017-06-20

Ja, det kommer vara möjligt. Antingen kan man lägga upp pris på fasta sträckor, dvs från en bestämd hämtplats till en bestämd mottagningsplats, i prislistan eller styra pris på utpekade hämtplatser eller hämtplatstyp.

0 0

Hur kommer kvantitet transport att förhålla sig till kvantitet råvara?
2017-06-20

Det kommer i princip att fungera som i VIOL 2. Transportredovisningen kan använda en kvantitet, tex vikt, som utförs vid en tidpunkt, medan råvaruredovisningen använder en annan kvantitet som registreras vid en annan tidpunkt. Systemet kan inte garantera någon periodisering.

0 0

Vilket stöd kommer finnas för att följa upp transportområden?
2017-06-20

I VIOL 3 kommer transportområden att kunna skapas på LLD-nivå (landsdel, landskap, distrikt). Detta görs i befraktarinställningarna. Dessa transportområden kan man sedan välja att transportprisräkna på och även följa upp virkeflöden och transportkostnader ifrån. Det kommer ej att vara möjligt att skapa transportområden med hjälp av polygoner.

0 0

Kommer man att kunna rutta från omlastningsplatser uppkomna efter lunning?
2017-06-20

Ja, I VIOL 3 kommer man att kunna avståndsberäkna från samtliga avlägg som är kopplade till ett avtalsobjekt. Genom att den som administrerar avtalsobjektet skapar ett nytt avlägg och flyttar volymerna (administrativt) från det ursprungliga avlägget till det nya kan transportprisräkning sedan ske från det nya lunningsavlägget. Omlastningsplats som platsbegrepp i VIOL 3 är en fast plats, tex järnvägsterminaler.

0 0

Kommer det att finnas funktionalitet för prisräkning av separatlastare?
2017-06-20

Nej, det kommer det inte att vara möjligt att prisräkna på separatlastare. Ett ekipage som blivit lastad av separatlastare kommer dock, precis som idag, att kunna ange identitet på lastare, i form av ett enhetsnummer, vid lossningstillfället via transportuppgifterna.

0 0

Kommer VIOL 3 läsa in bränsleindex med automatik?
2017-06-20

Lösningen kommer att klara detta men vi kommer inte att ha några sådana kopplingar till externa index i VIOL 3.0.

0 0

Kan man behörighetsstyra på önskat utförande transportföretag?
2017-06-20

Nej, behörighetsstyrning kan bara ske på ansvarigt transportföretag.

0 0

Kommer man att kunna ställa om (omdestinera) ett flertal utvalda virkesordrar till ny(a) mottagningsplats(er)?
2017-06-20

Ja, det kommer man att kunna göra. Dock förvinner virkesorder som begrepp, men man kommer att kunna göra en massomdestinering.

0 0

Kommer man att kunna transportbeordra till specifikt transportörsnummer?
2017-06-20

Transportörsnummer kommer ej att finnas som begrepp i VIOL 3, däremot så kommer man att kunna transportbeordra på transportenhet. Transportenhet är något som definieras av transportorganisationen eller åkeriet. Det kan tex vara en specifik bil.

0 0

74-tonsbilar kommer ibland att gå som 64-tonsbilar. Hur hanterar/definierar man detta om de ska ha olika priser beroende på vilken typ den för tillfället går som och man vill olika priser beroende på typ (givet att bilen är upplagd som 74-tonsekipage)?
2017-06-20

Vi kommer i prisräkningen kunna hantera att en bil kommer att gå i olika skepnader dvs köra 74 ton den ena dagen och 64 ton den andra dagen. Föraren kommer att kunna ange kod 4(BK4) i VSTD(vägstandard) vid ankomst till mätplats om bilen körts på BK4 vägnätet. Möjlighet kommer också att finnas att köra olika biltyper (64 t och 74 t) på samma sortiment.

0 0

Hur stöttas ”energiaffären” med flisning, huggning etc?
2017-06-20

På samma sätt som i VIOL 2, med flisningstillägg.

0 0

2.e Redovisning

Kommer begreppet “Virkesorder” att följa med in i VIOL 3?
2017-03-14

I VIOL 3 kommer Mätorder och Mätinstruktion att användas. Troligtvis kommer inte virkesorder (som begrepp) att användas i kommande lösning.

2 0

En virkesaffär lever ganska länge. Hur kommer migreringen av en sådan vid övergången till VIOL 3 att gå till?
2017-03-14

Vi är inte riktigt där ännu och kan i dagsläget inte ge ett svar på hur detta ska lösas. Men det är en av många frågor som vi nu jobbar på för att lösa.

0 0

Kommer vi att kunna hantera ändringar/korrigeringar i en virkesaffär vid övergången mellan VIOL 2 och VIOL 3?
2017-03-14

Vi måste naturligtvis kunna tillåta ändringar och justeringar av uppgifter i affären även i den situationen.

0 0

Kommer samma redovisningsnummer att återkomma?
2016-12-21

Nej, så kommer det inte att bli.

0 0

Hur vet man när, i förhållande till omsändningar, man kan generera en faktura i sitt system baserat på MeasuringTicket.InvoiceSpecification (MT.IS)?
2017-04-21

SDC kan inte förmedla information om när den sista ändringen för prisräkning av en mätning ställs ut. Det beror på att orsakerna kan vara flera (ändring i Viol, ändring i kontrakt som skickas in till SDC, ändring vid mätplats, …) och att SDC på grund av det inte kan ta ansvar för den affärsinformationen.

Det finns flera alternativ att hantera det på utanför SDC via exempelvis samordnade rutiner mellan köpare och säljare eller utbyte av e-dokument av någon typ som förmedlar avslutad mätning direkt mellan köpare och säljare utan att de passerar SDC.

0 0

Ligger dagens Ursprung(anskaffningsform) och Uppdrag(avverkningsform) på kontraktsnivå och/eller avtalsobjektnivå?
2016-12-21

Anskaffningsform ligger på förstaledskontrakt (huvudnivå) och avverkningsform ligger på avtalsobjektet

0 0

Jag är inte säker på hur råvaran kommer att mätas in. Vad anger jag för måttslag i förstaledskontraktet?
2017-04-20

I detta fall måste två (eller fler) rader skapas i förstaledskontraktet med de alternativa måttslag som kan bli aktuella på resp. rad.

0 0

Hur sker sortimentsfördelningen i kollektiv i VIOL 3?
2017-04-21

Fördelning på handelssortimentets ingående produkter (exv. trädslagsfördelning) sker alltid enligt den enkla mätningen i kollektivet.

0 0

Hur redovisas fördelning av ingående produkter (exv. trädslagsfördelning) i kollektiv då den enkla mätningen i kollektivet sker genom vägning i VIOL 3?
2017-04-21

Om parterna önskar få ingående produkter redovisade i ett vägningskollektiv krävs att det Mätande företaget skapar en särskild rapport i VIOLs informationssystem, där man bryter på produktfördelning enligt den noggranna mätningen. I annat fall kommer redovisningen i VIOL 3 att ske utan fördelning på ingående produkter.

0 0

Är det möjligt att kopiera förstaledskontrakt/köparekontrakt?
2017-12-14

Nej, det är inte möjligt att kopiera förstaledskontrakt/köparekontrakt.

0 2

Anges Handelssortiment i Avtalsobjekt?
2017-12-14

Nej. Angivna sortiment i förstaledskontraktet gäller som sortiment för samtliga avtalsobjekt. Därav anges inget sortiment direkt i ett avtalsobjekt.

0 0

Kan ett avslutat Avtalsobjekt återställas till aktivt?
2017-12-14

Nej, ett avslutat Avtalsobjekt kan inte återställas till aktivt. Om behovet finns ska ett nytt Avtalsobjekt skapas.

2 0

Avslutas ett Avtalsobjekt automatiskt när giltighetstiden har passerat?
2017-12-14

Nej, ett Avtalsobjekt avslutas inte automatiskt då giltighetstiden passerat. Detta kräver en aktiv handling. Det är dock inte längre möjligt att mäta in på en mätorder där Avtalsobjektets giltighetstid passerat.

0 0

Var anges uppgift om Destineringsansvarig?
2017-12-14

Uppgift om Destineringsansvarig anges på radnivå i förstaledskontraktet.

0 0

Var anges uppgift om certifiering?
2017-12-14

Uppgift om råvaran kommer från certifierat skogsbruk anges på radnivå i förstaledskontraktet.

0 0

Kan flera mottagningplatser anges i ett kollektiv?
2017-12-12

Ja, det är möjligt att ange flera mottagningsplatser i ett kollektiv.

0 0

Vad beskriver ett Avtalsobjekt?
2017-09-20

Avtalsobjekt motsvarar den specifika råvara som säljs och köps av affärsparterna samt den råvara som ska flyttas i logistikflödet. Avtalsobjektet kan exv. motsvara:
• en avverkningstrakt eller en del av en avverkningstrakt
• en avtalad mängd leveransvirke
• flis från ett sågverk
• en fartygslast med importvirke
• leveranser från en virkesterminal

Avlägg och vägnätsanslutningar är exempel på information som också är kopplat till ett avtalsobjekt.
Ett avtalsobjekt kan vara giltigt i max ett år.

0 0

Hur är relationen mellan ett Avtalsobjekt och motsvarande Förstaledskontrakt?
2017-09-20

Det kan finnas flera Avtalsobjekt inom varje förstaledskontrakt. Det är förstaledskontraktet som är det affärsdokument som existerar i kundernas verksamhet, men avtalsobjektet behövs för att vara den sammanhållande identiteten vid redovisningen av alla råvaru- och tjänsteaffärer som följer.
Förstaledskontrakt och avtalsobjekt kan skapas vid olika tillfällen. Förstaledskontraktet ska då skapas först.

0 0

Vilken information bär ett Förstaledskontrakt?
2017-09-20

Ett förstaledskontrakt innehåller information om de affärsöverenskommelser som görs mellan en första säljare och en köpare av råvara.

Om säljaren är en fysisk person identifieras denne genom att personnummer alltid ska finnas med i förstaledskontraktet. Är säljaren fler än en fysisk person kan personnummer för samtliga läggas in i förstaledskontraktet.

Om säljaren är en organisation identifieras denna genom att Huvudkod/Internt nummer alltid ska finnas med i förstaledskontraktet (uppgiften ska vara uppdaterad i Viols Aktörsregister)

Köparen identifieras genom att Huvudkod/Internt nummer alltid ska finnas med i förstaledskontraktet (uppgiften ska vara uppdaterad i Viols Aktörsregister).

Ett förstaledskontrakt i Viol kan ha en spårbarhet till det verkliga kontraktet (i kundens egen verksamhet). Det verkliga kontraktet kan hålla ytterligare information som saknas i kontraktet i Viol.

Förstaledskontrakten ska innehålla information om kontraktsdatum samt dess giltighetstid.

Ett förstaledskontrakt kan vara giltigt max 5 år.

 

0 0

Vilken betydelse har de måttslag som anges i ett Förstaledskontrakt?
2017-09-20

De måttslag som anges för respektive sortimentsrad styr hur den följande mätningen och redovisningen ska utföras. I värdeberäkning ska grundprisets måttslag stämma överens med måttslaget på kontraktsraden.

0 0

Hur anges sortiment i ett Förstaledskontrakt?
2017-09-20

Sortiment kan anges på nivån Handelssortiment eller på nivån Sortimentskategori. Det går inte blanda handelssortiment och sortimentskategorier i samma kontrakt.

Det går inte att registrera två rader med samma handelssortiment/ sortimentskategori och samma måttslag.

Sortimenten på förstaledskontraktet gäller som sortiment för samtliga avtalsobjekt som är kopplade till aktuellt förstaledskontrakt.

0 0

Vilken information bär ett Köparekontrakt?
2017-09-20

Ett köparekontrakt identifierar en säljare och en köpare av råvara i de affärsled som följer efter ett förstaledskontrakt. Säljaren och köparen identifieras genom att Huvudkod/Internt nummer alltid ska finnas med i köparekontraktet (uppgiften ska vara uppdaterad i VIOLs Aktörsregister).

Kontraktsansvarig aktör anges som information på köparekontraktet.

Köparekontraktet innehåller information om de affärsöverenskommelser som görs mellan de ingående parterna.

Köparekontraktet innehåller information om avtalade sortiment, samtliga sortimentsrader är antingen på nivån Handelssortiment eller på nivån sortimentskategori. Det går inte att registrera två rader med samma handelssortiment/sortimentskategori och samma måttslag.

Ett köparekontrakt i VIOL kan ha en spårbarhet till det verkliga kontraktet (i kundens egen verksamhet). Det verkliga kontraktet kan hålla ytterligare information som saknas i köparekontraktet i VIOL.

Köparekontrakten ska innehålla information om kontraktsdatum samt dess giltighetstid.

Ett Köparekontrakt kan vara giltigt max 5 år.

0 0

Vilken funktion har en Kontraktkedja?
2017-09-20

Kontraktskedjan ska ses som ”styrdata” vars enda syfte är att identifiera ett eller flera ingående köparekontrakt. Kontraktskedjan finns för att förenkla administrationen, så att en viss kedja kan återanvändas flera gånger utan att varje gång behöva ange identitet på de kontrakt som ingår.

En kontraktskedja är stabil över viss tid och kommer att kunna användas i samband med fysiska leveranser från flera olika avtalsobjekt och för flera sortiment. Varje kedja har en unik identitet och en viss uppsättning ingående köparekontrakt.

Vilken eller vilka kontraktskedjor som ska användas anges i Redovisningshänvisningen.

Redovisning kan även göras utan en kontraktskedja. I detta fall finns endast ett enda affärsled, vilket då bara behöver beskrivas med ett Förstaledskontrakt.

0 0

Hur kontrolleras identiteten för köpare och säljare mellan de kontrakt som ingår i en Kontraktskedja?
2017-09-20

Köparen i ett kontrakt ska vara densamma som säljaren i efterföljande kontrakt. Det går att använda en annan organisatorisk nivå på företaget i efterföljande kontrakt (Internt nummer behöver alltså inte vara lika). Det krävs dock att den organisatoriska nivå inom företaget som anges i efterföljande kontrakt finns inom samma organisatoriska struktur som den som anges i föregående kontrakt.

0 0

Vilken funktion har en Redovisningshänvisning?
2017-09-20

En redovisningshänvisning beskriver ett unikt affärsflöde för ett visst handelssortiment, från förste köpare till mottagare/mottagningsplats.

En redovisningshänvisning håller information om vilka affärer (led 2-) som ska ingå i redovisningen via kontraktskedjor.

En redovisningshänvisning är relativt stabil över tid

0 1

Kan en Redovisningshänvisning innehålla fler än en kontraktskedja?
2017-09-20

En redovisningshänvisning kan innehålla noll, en eller flera kontraktskedjor. Men endast en kontraktskedja åt gången kan vara aktiv.

1 0

När finns det behov av att skapa en ny Redovisningshänvisning?
2017-09-20

Ny redovisningshänvisning behöver skapas exv.:

  • inför ny säsong (nya from- och tom-datum)
  • när nya handelssortiment börjar användas hos råvaruförbrukande industri

Företagsadministratören inom ett företag skapar de redovisningshänvisningar som behövs för att beskriva de varianter av affärsflöden som behövs inom aktuellt försörjningsområde.

0 0

Måste en Redovisningshänvisning användas för alla affärsflöden?
2017-09-20

Ja, en redovisningshänvisning ska alltid finnas, även i de fall där affärsflödet endast ska redovisas mot ett förstaledskontrakt (endast ett affärsled ingår).

0 0

Vad innebär det att Destinera ett sortiment inom ett Avtalsobjekt?
2017-09-20

Att destinera sortiment innebär att en råvaruförsörjare beslutat att ett sortiment inom ett avtalsobjekt/förstaledskontrakt ska levereras till en specifik mottagningsplats. Det är denna aktivitet som ”knyter samman” råvaran från avtalsobjektet med en industri som har ett visst råvarubehov.

0 0

Hur utförs en Destinering?
2017-09-20

Destinering utförs genom att för ett visst sortiment inom ett avtalsobjekt/förstaledskontrakt peka ut en mottagare och en mottagningsplats alternativt att peka ut en unik redovisningshänvisning.

Destinering sker antingen i VIOL eller i eget system integrerat med VIOL.

0 0

Sker det någon slags kontroll mot vad som angetts i de ingående kontrakten vid en Destinering?
2017-09-20

Vid en destinering verifieras om det är möjligt att mäta och redovisa angett sortiment enligt avtalat måttslag utifrån de mätningstjänster mm som är tillgängliga vid mätplatsen för önskad destination.

0 0

Kan samma sortiment inom ett Avtalsobjekt/förstaledskontrakt samtidigt vara Destinerade mot flera alternativa Mottagningsplatser?
2017-09-20

Ja, men det krävs att en särskild destinering utförs mot varje enskild Redovisningshänvisning/mottagningsplats.

0 0

På vilken sortimentsnivå sker en Destinering?
2017-09-20

Handelssortiment.

Ett förstaledskontrakt kan skapas på nivå sortimentskategori eller nivå handelssortiment.

  • Då ett förstaledskontrakt med nivå handelssortiment destineras är det handelssortimentet från vald rad på förstaledskontraktet, för ett visst avtalsobjekt, som kompletteras med Mottagare, Mottagningsplats och Redovisningshänvisning.
  • Då ett förstaledskontrakt med nivå sortimentskategori destineras ska handelssortiment och avtalsobjekt anges vid destineringen vilket då kompletteras med Mottagare, Mottagningsplats och Redovisningshänvisning. Endast de handelssortiment som ingår i den angivna sortimentskategorin på vald rad i förstaledskontraktet kan väljas.

0 0

Vad händer i systemen när en Destinering utförs?
2017-09-20

Vid en destinering genereras en Mätorder för mätning och redovisning av själva råvaran, men även en Mätorder för transportredovisningen. Dessutom genereras ett Transportunderlag och en Transportinstruktion (vilken är grunden för den Transportorder som sedan skapas i företagens transportsystem).

0 0

När bör ett Förstaledskontrakt delas mot mer än ett Avtalsobjekt?
2017-09-20

Ett förstaledskontrakt bör delas mot flera olika avtalsobjekt exempelvis om:

  • En avverkningstrakt utgör flera delar med separata områden
  • Varje del står för en egen avverkningsform
  • Varje del motsvarar ett eget produktionslag
  • Varje del inom ett avtalsobjekt omfattar en egen tidsperiod

I dessa fall ska varje avtalsobjekt ha egna start- och slutdatum samt en egen status (aktiv, avslutad etc). På så vis går det att redovisa och följa upp på hela förstaledskontraktet (samtliga ingående avtalsobjekt) eller om så önskas på varje enskilt ingående avtalsobjekt.

Mätbesked kommer produceras per avtalsobjekt när detta avslutas.

0 0

Kan ett Avtalsobjekt delas upp i flera delar?
2017-09-20

Nej, finns behov av att dela upp exv. en avverkningstrakt i mer än en del så ska ett avtalsobjekt för vardera delen av avverkningstrakten skapas (se exempel på uppdelning i föregående fråga).

0 0

Hur hanteras olika befraktare i redovisningshänvisning?
2018-01-30

I en redovisningshänvisning kan endast en befraktare anges, vilket innebär att vid olika befraktare behövs olika redovisningshänvisningar. Det är möjligt att byta befraktare i befintlig redovisningshänvisning.

0 0

Finns en versionshantering vid ändring/uppdatering av sortiment?
2018-01-30

Versionshantering av handelssortiment kommer kunna hanteras i VIOL 3 utan att skapa nya handelssortiment. Det kommer gå att ändra uppsättningen produkter inom ett handelssortiment över tid, dvs lägga till eller ta bort produkter inom handelssortimentet. Dessa produktuppsättningar kommer ha ett versionsnummer och en giltighetstid.

0 0

Vem kan skapa en ny huvudkod?
2018-01-30

Endast en SDC-administratör kan skapa en ny juridisk enhet och därmed lägga upp en ny huvudkod i VIOL 3.

0 0

För ett kollektiv anges Handelssortiment. Hur hanteras en blandning av exempelvis gran- och talltimmer?
2018-01-30
  1. Antingen två olika kollektiv, gran- resp. talltimmer.
  2. Ett handelssortiment som accepterar både gran- och talltimmer anges.  I VIOL 3 blandas leveransgilla produkter i samma medelpris, i detta alternativ får alltså kollektivomräknat gran- och talltimmer samma a-pris.

0 0

Vad är giltighetstiden för ett förstaledskontrakt respektive avtalsobjekt?
2018-04-09

Förstaledskontraktet har en giltighetstid om max 5 år, samma eller snävare giltighetstid gäller för avtalsobjekt.

0 0

Vad kräver lagen (VML) att ett mätbesked innehåller?
2018-04-09

Se Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning 18 och 19 §:
– Skogsstyrelsen.se 

0 0

Kan priskomponent som anges på kontrakt kopplas till ett enskilt Handelssortiment/Sortimentskategori?
2018-04-09

Priskomponent på kontrakt kan anges på radnivå. Priskomponenten i sig är dessutom möjlig att villkora på specifika Handelssortiment/Sortimentskategori.

0 0

Hur redovisas volymerna i mätbeskedet om Sortimenskategori valts i förstaledskontraktet?
2018-04-09

Om Sortimentskategori valts i förstaledskontraktet kommer kvantiteterna att redovisas per Sortimentskategori i mätbeskedet.

0 0

Kan destinering av samma sortiment ske till flera mottagare?
2018-04-09

Ja, det är möjligt att destinera samma sortiment till flera mottagare.

0 0

2.f Informationssystem (BI)

Kan jag som kund tillföra egen data (utöver ordinarie redovisningsdata) i VIOL 3,s BI-verktyg?
2017-03-14

Nej, däremot kan du som kund lyfta ut egen information från BI-verktyget för att använda i din egen IT-miljö.

0 0

2.g Teknik, prestanda, säkerhet

Har SDC genomfört några prestandatester?
2016-12-21

Ja, vi utförde vissa prestandatester under POC arbetet. Nu när lösningen växer fram kommer vi att göra ytterligare prestandatester.

0 0

3. INTEGRATION

3.a Allmänt om integration

När slutar SDC förmedla information via VO-in, VO-ut och FU?
2017-08-28

Till kunder med system som ska integrera med VIOL 3, slutar SDC förmedla information via FU, VO-in och VO-ut 2018-01-30. Kunder med system som inte ska integrera med VIOL 3 kommer att kunna ha kvar sin befintliga integration med VIOL 2 för dessa system fram tills att VIOL 3 driftsätts. Kontakta gärna SDCs kundtjänst om ni har system som ska ligga kvar med VIOL 2-integration efter 2018-01-30.

0 0

När ska SDC leverera data enligt nya versioner (build) av papiNet? Hur snabbt införs stöd för ny build i gränssnitten?
2017-04-20

Vi kommer att ha ett kontrakt med varje kund där det framgår vilken build som gäller. SDC kommer att stödja flera parallella versioner (build) av papiNet.

Hur snabbt SDC inför ny build beror på papiNets och SDCs releasecykel.

0 0

Behöver kunden betala för parallella utgångar under testperioden?
2017-04-20

SDC tar inte betalt för extra utgångar som tydligt är kopplade till förnyelsen.

0 0

Vem behöver en papiNetGlobalPartyIdentifier?
2017-04-20

Varje part som ska vara avsändare (SenderParty) i något papiNet-dokument som utväxlas med SDC måste ha en unik papiNetGlobalPartyIdentifier. Detsamma gäller för den som vill vara mottagare (ReceiverParty) i dokument från SDC. Senast vid beställning av en integration till VIOL 2 kommer det att krävas en papiNetGlobalPartyIdentifier, men den kan med fördel rapporteras till SDC i förväg.

Tänk på att avsändare och mottagare ofta är en köpare som med eget HKOD-INTNR i VIOL2 agerar som ombud för sitt företags huvudkontor. Då behöver det finnas en papiNetGlobalPartyIdentifier för varje sådan kombination HKOD-INTNR. Det räcker för de flesta företag INTE att  meddela SDC en enda papiNetGlobalPartyIdentifier för sitt företag. Tänk noga igenom den struktur med papiNetGlobalPartyIdentifier som avbildar företagets interna parter.

1 0

Vem behöver en papiNetGlobalPartyIdentifier för integration med VIOL 3?
2017-04-20

Även i VIOL 3 måste varje part som ska vara avsändare (SenderParty) i något papiNet-dokument som utväxlas med SDC  ha en unik papiNetGlobalPartyIdentifier. Detsamma gäller för den som vill vara mottagare (ReceiverParty) i dokument från SDC. I VIOL 3 kommer samtliga parter att identifieras med en unik papiNetGlobalPartyIdentifier.
Det räcker för de flesta företag INTE att  meddela SDC en enda papiNetGlobalPartyIdentifier för sitt företag. Tänk noga igenom den struktur med papiNetGlobalPartyIdentifier som avbildar företagets interna parter.

0 0

Hur beställer man en PEN-kod, dvs Private Enterprise Number?
2017-04-20

Man beställer gratis ett Private Enterprise Number, förkortat PEN, av The Internet Assigned Numbers  Authority (IANA) på dess webbplats iana.org. Det kan ta upp till 30 dagar för IANA att handlägga ärendet.

Direktlänk till beställningssidan på iana.org är:  http://pen.iana.org/pen/PenApplication.page

Lägg sedan ditt PEN efter de inledande siffrorna 1.3.6.1.4.1. och du har ditt fullständiga papiNetGlobalPartyIdentifier för företagets säte.

Exempel: SDC har Private Enterprise Number 29504 och därmed är papiNetGlobalPartyIdentifier =  1.3.6.1.4.1.29504 för SDCs huvudkontor.

0 0

Vad är rekommendation till åtgärd om man inte får tillbaka ett BusinessAcknowledgement inom kontrakterad tid när efter att ha skickat tex ett Contract (OriginalContract)? Ska det sändas om ett antal gånger eller ska man ta kontakt med mottagaren?
2017-04-20

Om man inte får tillbaka någon BusinessAcknowledgement efter att ha sänt in ett dokument då har något gått fel. Man bör då först undersöka att dokumentet verkligen har gått iväg som förväntat och om det har gjort det så tar man kontakt med SDCs kundtjänst för vidare undersökning.

0 0

Var finns integrationsspecifikationerna?
2017-04-20

Allmän information om integrationsförnyelsen nås via länken:
Här finns all information om integrationsförnyelsen.

Av juridiska skäl har vi lagt integrationsspecifikationerna under en lösenordsskyddad sida. Våra kunder och samarbetspartner har tilldelats lösenord.
Om du har behov av att nå integrationsspecifikationerna och inte fått ett lösenord från oss (eller av någon anledning missat detta) så kontaktas vår kundtjänst på tel.nr. 060-168700.

2 0

3.b Specifikationer

I MT IS Product och Logistics, anges genomgående klartext “Textkod” i MeasuringTicket / MeasuringTicketSequence / MeasuringTicketSequenceLineItem / PriceAndAmountInfo / ChargeInformation / CostComponent / CostComponentDescription. Är tanken att det ska komma en relevant klartext för aktuell textkod där eller ska man bortse från informationen?
2017-04-21

Som det ser ut nu så kommer “Textkod” att fortsätta att komma i det fältet (under VIOL 2:s levnad). Att det inte mappas ut någon korrekt textkod beror på att SDC inte skickar ut det i FU idag. I framtiden för VIOL 3 kommer det att ändras men det är inte fastlagt ännu hur det kommer att bli.

0 0

Vad händer om avsändaren inte får några BusinessAcknowledgement som svar på ett avsänt papiNet-dokument?
2017-04-20

Då betraktar avsändaren det som att informationen i papiNet-dokumentet inte  har nått mottagaren.  Avsändaren ska ha en rutin för att följa upp ej kvitterade papiNet-dokument.

0 0

Finns det någon testmiljö för de nya papiNet-baserade integrationerna?
2017-04-20

Ja en testmiljö finns. Kontakta SDCs Kundtjänst för att nyttja denna.

0 0

Kommer en MeasuringTicket av typ MeasuringTicket alltid att skickas när det sker en mätning? Om mätningen ska prisräknas i VIOL, kommer då alltid en efterföljande MeasuringTicket av typ InvoiceSpecification då prisräkningen har skett?
2017-04-20

Ja, en MeasuringTicket av typen MeasuringTicket som beskriver kvantiteterna kommer alltid. Då prisräkning för virkesaffären har skett hos SDC, kommer en MeasuringTicket av typen InvoiceSpecification där priser och prisräknade kvantiteter beskrivs för virkesaffären. Om transportprisräkning sker hos SDC kommer även en MeasuringTicket av typen InvoiceSpecification där priser och prisräknade kvantiteter beskrivs för transportaffären.

0 0

Är det MeasuringInfoVersion – VersionNumber som anger vilket meddelande som är det som är det senaste, d.v.s det med högst nummer?
2017-04-20

Ja det är MeasuringInfo som anger vilken version av mätningen som är den senaste d.v.s det med högst nummer.
TransactionHistoryNumber anger vilken version av dokumentet som är den senaste. Då det blir ett nytt dokument vid korrigering men med samma mätning måste man titta på MeasuringInfoVersion för att säkerställa att det är den senaste versionen av mätningen.

0 0

Vad används MeasuringTicketSequenceNumber till? I exemplen är detta värde samma i både MeasuringTicket av typ MeasuringTicket och MeasuringTicket av typ InvoiceSpecification?
2017-04-20

MeasuringTicketSequenceNumber är ett löpnummer för sekvenserna (mätningarna) inom ett och samma e dokumentet. Standarden papiNet tillåter att flera olika mätningar rapporteras i ett e dokument. Pga. att SDC i nuläget avser att bara skicka uppgifter om en enda mätning i varje MeasuringTicket kommer det bara att finnas en sekvens och den får nummer 1.

Någon gång i framtiden skulle många mätningar kunna skickas i ett enda MeasuringTicket och SDC vill hålla denna möjlighet öppen. Det skulle då innebära flera sekvenser i en MT.

1 0

Kommer man vid övergång till integrationer med papiNet® ta hänsyn till tidigare RNRGEN som skickats via FU?
2017-04-20

För att kunna spåra mätningar kommer VIOL2’s versionsnummer (RNRGEN, KGEN, PGEN och TPGEN) att finnas med under MeasuringInfoVersion/VersionReason under VIOL 2’s livstid men det kommer att försvinna i VIOL 3.

0 0

I nuvarande FU ingår affärsledsinformation. För varje mätning kan man se ingående affärsled och Huvudkod samt internnummer för köpare/säljare i varje led. Hur kommer detta hanteras i framtiden?
2017-04-20

I MeasuringTicket beskrivs affärsleden under MeasuringChainInfo där varje affärsled blir en BusinessChainSequence. Det aktuella affärsledet beskrivs genom att den BusinessChainSequence som beskriver affärsledet har attributet IsBusinessChainSequenceApplicable=”Yes”.
OBS! Detta gäller VIOL 2

0 0

Hur kommer kollektivmätningar att hanteras? Kan inte hitta något om kollektivtyp (KOLLTYP) eller kollektivnummer (KOLL) i xml-exemplen.
2017-04-20

KOLL och PERIOD kommer att beskrivas som referenser under MeasuringSpecification av typen ”PopulationNumber”. KOLLTYP, MARK2FAS, KOLLFAS och kollektivets omräkningstal kommer att beskrivas under MeasuringSpecification.

0 0

Vad ska skickas i fältet, MeasuringTicketReference – DeliveryMessageNumber? I något av exemplen skickas värdet, SDC241221431.
2017-04-20

Detta är en identitet på dokumentet DeliveryMessage. Samtliga papiNets termer finns beskrivna i dokumentet papiNet Data Dictionary som kan hämtas på www.papinet.org.

0 0

I exemplet för MeasuringTicket av typ InvoiceSpecification för råvaruaffären finns Pricelist med på 2 olika ställen. Dels som en MeasuringTicketReference under MeasuringTicketSequenceLineItem men även som ChargeReference under varje ChargeInformation. Kan dessa prislistor vara olika? Är någon eller samtliga samma som PLISTAANV under 200-segmentet?
2017-04-20

Under VIOL 2 kommer båda prislistereferenserna att mappas från segment 200 PLISTAANV.
Standarden papiNet medger dock att dessa prislistor är olika. I nuläget är det dock osäkert om dessa kommer att kunna vara olika i VIOL 3.

0 0

Hur kommer stockdata att hanteras? I ett separat meddelande eller i MeasuringTicket av typ MeasuringTicket för råvaruaffären?
2017-04-20

Stockdata kommer att beskrivas i MeasuringTicket av typen MeasuringTicket under MeasuringTicketSequence/MeasuringTicketLineItem/ItemMeasuringInfo/ItemInfo. Uppgifter om varje stock kommer att redovisas där.

0 0

I segment 312 (prisräknad kvant och värde) finns ett fält för -Stycken (Antal stockar). Kan inte hitta motsvarande i XML-exemplet.
2017-04-20

Vi kommer inte att mappa fältet styck till något eget fält. Det kommer vid behov att anges som en egen kvantitet med attributen QuantityType=Count, UOM=Piece och MeasuringMethod=STYCK med MeasuringAgency=SDC. Det kommer att beskrivas senare.

0 0

Hur vet man om en InvoiceSpecification avser råvaruaffären eller transportaffären?
2017-04-20

För att kunna skilja på om en MeasuringTicket av typen InvoiceSpecification avser råvaruaffären eller transportaffären kommer MeasuringTicket att ha ett attribut ”MeasuringTicketContextType” på rot-nivå där SDC anger om dokumentet avser råvaru- eller transportaffären. Är attributet satt till ”Product” gäller dokumentet råvaruaffären och är attributet satt till ”LogisticsService” gäller dokumentet transportaffären.

0 0

Kommer det i framtiden kunna finnas flera olika virkesordernummer på en och samma inmätning i och med att (ProductOriginIdentifier) är nerflyttat till MeasuringTicketReference på radnivå, under MeasuringTicketSequenceLineItem.
2017-04-20

Virkesorder ska mappas från MeasuringTicketReference med MeasuringTicketReferenceType=”OrderNumber” under MeasuringTicketSequenceLineItem.

Det är inte aktuellt att tillåta flera virkesorder för en och samma mätning, vilket innebär att det räcker att hämta virkesordernumret från referensen i den första MeasuringTicketSequenceLineItem.

ProductOriginIdentifier är en referens till var produkten härstammar ifrån (trakten). I VIOL 2 saknas någon bra beskrivning av denna, men den bästa referensen i VIOL 2 är virkesordernumret.

0 0

Inmätt sortiment – är det rätt uppfattat att vi hittar det inmätta och det fördelade sortimentet på traven ”PackageMeasuringInfo” och på ”SequenceLineItem”? Dvs. att inmätt och fördelat sortiment ligger på samma nivå?
2017-04-20

Fördelat sortiment beskrivs i Product/ProductIdentifier och har ProductIdentifierType=GradeCode.
Inmätta sortiment beskrivs i Classification/ClassificationCode och har ClassificationCodeType=ManufacturingGradeCode.

0 0

Ska man använda papiNet Envelope?
2017-04-20

Ja, i affärskommunikationen med SDC ska ett papiNet-dokument alltid placeras i papiNet Envelope av avsändaren. Därefter sänds papiNet Envelope med sin nyttolast till mottagaren.

0 0

Kan ni inte ange i mappningsdokumenten huruvida fälten är obligatoriska eller inte?
2017-04-20

Regeln för obligatoriska och frivilliga termer är samma som i VO/FU sånär som på de regler som ges av papiNet-schemat. I de planerade leveranserna för VIOL 3 i höst kommer SDC att tillhandahålla mappningsdokumentationen i form av ISS:er och då framgår det tydligt om ett fält är obligatoriskt eller inte utifrån sin användning i VIOL 3.

0 0

Ska attributen BusinessChainContextType=”Product” och AssignedBy=”ServiceProvider” anges för HKODK samt INTNRK (gäller MTMT Råvara)? Attributen anges för LED.
2017-04-20

I MeasuringTicket kommer attributet BusinessChainContextType att sättas till Produkt (Talar om att det är affärsledskedjan för virkesaffären som beskrivs) när vi mappar segment 019 från VIOL 2. AssignedBy kommer att sättas till ServiceProvider. Denna affärsledskedja kommer bara att beskrivas i dokument för virkesaffären (ej transportdokumenten).

0 0

Eftersom endast köpare i första led får information om uppdrag hur gör vi för att få del av den informationen om vi är part längre fram i kontraktskjedjan?
2017-04-20

Ja, dagens FLK och VO kommuniceras till och från SDC via det gemensamma papiNet Contract(OriginalContract). Uppdrag finns endast i förstaledskontrakt och i köparkontrakt. Genom fullmakt från Kontraktsanvarig får ni tillgång till kontraktsinformationen.

0 0

Stämmer det att SupplyPointProperty\SupplyPointDescription är obligatorisk i en Contract(OriginalContract)?
2017-04-20

papiNet har bestämt att om man väljer att använda den frivilliga konstruktionen SupplyPointProperty är det rimligt att man kan beskriva denna egenskap så att en människa kan förstå den och därför är egenskapsbeteckningen obligatorisk. Jämför gärna med obligatoriska Error Description i BusinessAcknowledgement. Man kan även ha en ErrorCode om man vill.

0 0

Kommer SDC att skicka ShipmentStatus (transportuppgifter) varje gång det blir en MT(MT)?
2017-04-20

Ja, för den som abonnerar på ShipmentStatus kommer det att genereras en ny ShipmentStatus varje gång VIOL 2 skapar en ny MT(MT). Informationen i den nygenererade ShipmentStatus har samma information bortsett från ShipmentStatusNumber och ShipmentStatusIssueDate (Date och Time).

0 0

Mottagaren för ett ContractLineItem i OriginalContract kan ju identifieras av både papiNetGlobalPartyIdentifier och HKOD-INTNR. Behöver vi skicka med båda?
2017-04-20

I VIOL 2 behövs HKOD-INTNR för att identifiera en mottagare. För VIOL 3 kommer det endast att vara papiNetGlobalPartyIdentifier.

0 0

Kan man undvika att få dubbletter av papiNet-dokument i de interna affärsleden. D.v.s. där HKOD för säljaren & köparen är samma men de har olika INTRNR?
2017-04-20

Om flera prenumererakontrakt leder till att samma meddelande skickas till samma mottagare på samma kö, så går det numera att välja vilket/vilka prenumererakontrakt som kan uteslutas för att undvika dubbletter.

0 0

Varför ska man använda BusinessAcknowledgement?
2017-04-20

Standarden papiNet  rekommenderar starkt att all utväxling av e-dokument skall kvitteras med ett BusinessAcknowledgement. Skälet är att det ger en högre säkerhet och ett tydligare ansvar vid överföring av ett e-dokument från en part till en annan. Därför kräver SDC att all överföring av (papiNet-) e-dokument till och från SDC skall kvitteras med e-dokumentet BusinessAcknowledgement.
Genom att kvittera med ett BusinessAcknowledgement med status Success tar mottagaren över ansvaret för det mottagna e-dokumentet och att dess innehåll kan hanteras i mottagarens affärssystem.
Studera gärna avsnitten rörande BusinessAcknowledgement som finns att läsa i SDCs Use Case-beskrivningar.

0 0

Vad gör Biometria då en mottagare kvitterar med status Failure i ett BusinessAcknowledgement?
2019-02-22

Då Biometria tar emot en kvittens med status Failure kommer det att resultera i ett larm till Biometrias kundtjänst som följer upp felet. Biometria kommer inte automatiskt att försöka återsända e-dokumentet.
Vissa detaljer om tekniska fel som kan resultera i status Failure hanteras i integrationskontraktet med Biometria.

0 0

3.c Tekniska frågor

Hur kan man ur ett tekniskt perspektiv kommunicera integrationer med SDC?
2017-04-20

Detta finns beskrivet i dokumentet “SDC Technical Communication Guidelines” som man hittar bland integrationsspecifikationerna på sidan för integrationer. Här kan man bl.a. läsa om möjliga alternativ för “Network Access”, “Protocols” och “Formats”.

0 0

Om man är både köpare och säljare (till exempel vid internaffärer) så får man två MT product. Så är det inte i dag via FU, ska det vara så?
2017-04-20

Ja. IP kommer inte införa någon filtrering på detta utan detta är upp till kunden att lösa i sitt system.

0 0

Kan vi, när det gäller BusinessAcknowledgement, förutsätta att ErrorDescription har samma format under hela integrationsförnyelsen? Finns det någon maxlängd för ErrorDescription?
2017-04-20

Ja, formatet blir detsamma. Det kan dock tillkomma fler ErrorCodes samt ErrorSeverity då vi implementerar mot VIOL 3. I VIOL 2 är maxlängd 1000 tecken. I VIOL 3 vet vi inte ännu.

0 0

Kan det i VIOL 2 hända att bara en MT(MT) eller bara en MT(IS) genereras vid en ny version av mätningen? Kommer det att skickas ut någon MT(MT) om bara priset men inte kvantiteten ändrats i en mätning?
2017-04-20

Från VIOL 2 kommer det alltid att genereras både MT(MT) och MT(IS) för varje VersionNumber som skapats för ett MeasuringNumber. Även då ändringen bara avser pris kommer både MT(MT) och MT(IS) att skickas.

0 1

Finns det någon övre gräns hur stora papiNet meddelanden som SDC kan leverera? Hur stora meddelanden kan vi förvänta oss att få?
2017-04-20

Man kan förvänta sig att få meddelandet på åtminstone 30-40 MB. SDCs kö-hanterare klarar meddelande upp till 100 MB. Det som kan dra iväg i storlek är stockmätning som kan innehålla tiotals tusen stockar.

0 0

3.d Test

Kan vi få testdata direkt till oss för att testa för respektive kund?
2017-04-20

När SDC genomför varje enskilt kundprojekt kommer testfall att väljas ut för varje kundprojekt (i samråd med kunden). Det ska vara produktionslik data för att testa att de nya integrationerna fungerar väl.

0 0

Vid korrigering i VIOL får jag inte med dokument för alla led.
2017-04-20

Det kan vara så att virkesordern/mätningen ändrats mellan körningarna så att det inte blir någon träff för prenumerationen för led  1 efter en ändring (tex. ändrat parter i affärsledskedjan). Då skickas inte alla dokumenten på nytt.

0 0

Behövs det nytt affärsdata vid leveranser?
2020-03-20

Programmet är under en utvecklingsintensiv period och mycket förändring sker fortfarande kring lösning för systemet VIOL 3,  vilket gör att förvaltningsarbete som att förändra befintligt data har prioriterats ned. Det innebär viss risk att affärsdata kan komma att sluta fungera vid leverans av ny funktionalitet. Rekommendation är att utgå ifrån nytt data vid tester av ny leverans.

1 0

Vilken prestanda kan förväntas i testmiljö för VIOL 3?
2020-03-20

Kundtestmiljön är i dagsläget anpassad för att verifiera lösningen utifrån verksamhetsperspektiv. Kundtestmiljön dimensioneras utifrån en uppskattad medelanvändning, viss fördröjning kan förekomma vid större samtidigt nyttjande. Kundtestmiljöns resurser och konfiguration förändras löpande utifrån antalet interaktiva användare och integration.

 

För att underlätta testbarhet i affärssystemet, har intervall för batchkörning förändrats till att starta mer frekvent än normalt “nödvändigt”. Allt för att stödja vissa verksamhetsprocesser. Utifrån ett integrationsperspektiv, kan man generellt sett förvänta sig en svarstid kring 1-3 minuter just nu gällande kvittenser och prenumeration av e-dokument.

1 0

3.e Verksamhet

Vad kommer att hända med extern insändning gällande integrationsförnyelsen?
2019-10-15

Om mätning görs i andra mätplatssystem än Biometrias mätplatsstöd kommer det att vara möjligt att leverera mätdata till VIOL 3.

Det pågår ett arbete med att ta fram specifikationerna för detta.

0 0

Vad kommer att hända med brukstransaktionerna gällande integrationsförnyelsen?
2017-04-20

Brukstransaktioner kommer att omarbetas i och med VIOL 3, om det blir ett nytt format eller samma format som i VIOL 2 men med nya benämningar på fält är ännu inte bestämt.

0 0

4. INFÖR VIOL 3 OCH DRIFTSTART

Hur ofta görs förändringar i kundtestmiljön? Finns det några förutbestämda dagar och tider?
2019-02-22

Intentionen är leveranser med två veckors intervall, företrädesvis på måndagar för att matcha uppdatering av förvaltningslistan.

0 0

När sker driftstarten av VIOL 3?
2019-12-11

Driftstarten kommer att planeras utifrån färdigställandet av lösningen samt kundernas implementering. Tidsperiod och datum kommer att meddelas i god tid.

1 6

Hur kommer driftstarten av VIOL 3 att genomföras?
2017-06-22

Vi kommer att planera och informera om driftstarten i god tid innan vi genomför den.

0 4

Hur får man reda på när förändringar skall göras, och när de är gjorda?
2019-02-22

Det ska framgå av förvaltningslistan på viol3.se samt under Releasenotes.

0 0

Finns någon typ av versionsnummer på kundtestmiljön?
2019-02-22

Biometria arbetar med frågan. Någon form av versionsnummer kommer att finnas.

0 0

Finns någon beskrivning av releaseprocessen?
2019-02-22

Allt som kommer in via ärenden eller som Biometria själva hittar som kan komma att beröra kundtestmiljön i form av rättningar/kompletteringar/utredningar publiceras i förvaltningslistan. Denna  prioriteras av Biometria.

1 0

Hur förhåller sig förvaltningslistan (viol3.se/integrationer) till förändringar i kundtestmiljön?
2019-02-22

Förvaltningslistan publiceras varje måndag eftermiddag. Varannan måndag sker uppdatering av kundtestmiljön samt publikationer på viol3.se.

0 0