FAQ

På den här sidan har vi listat frågor och svar om förnyelsen. För att enkelt hitta svar på din fråga, klicka på en kategori i listan eller använd sökfunktionen. Om din fråga inte är besvarad här, var snäll kontakta Biometria support, din affärskonsult/kundrådgivare eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. Tack!

SÖK

1. ALLMÄNT

Vad innehåller förnyelsen?
2020-04-30

Den första delen i arbetet med VIOL 3 programmet handlar om att förnya kundernas integrationer med Biometria, det vi kallar för integrationsförnyelsen.
I den andra delen sätter vi upp det nya VIOL 3.
Förnyelseprogrammet är en kombination av Microsoft Dynamics AX och egenutveckling.

4 0

Vilka har beslutat om förnyelsen?
2020-04-30

De rådgivande grupperna RMR, Logistikrådet och IT-rådet är, tillsammans med Biometrias styrelse, eniga om motiv för och krav på en systemförnyelse. I oktober 2014 beslutade Biometrias (dåvarande SDCs) styrelse att påbörja resan mot VIOL 3. Läs mer om detta genom att klicka på länken: Här kan du läsa mer om bakgrunden.

0 0

2. LÖSNINGEN I VIOL 3

2.a Grunddata, Strukturer och Behörigheter

Hur fungerar ursprung från VIOL 2 i det nya VIOL 3?
2020-07-02

Ursprung i VIOL 2 är ersatt i VIOL 3 av en kombination av avtalsform och anskaffningsform.

0 0

Hur skiljer sig produkter i skogen från produkter vid industrin?
2020-04-30

Det viktigaste är nog att hålla isär vad som är en produkt i skördaren och skotaren och vad som är en produkt vid inmätning. Den nya sortimentsstrukturen tillåter en mycket detaljerad uppdelning i många olika produkter baserat på en mängd olika egenskaper som kan mätas vid en industri. Detta kan vara baserat på röntgen eller annan modernare teknik för att på något sätt dela in stockar i produkter. Det kan också vara så att man väljer att dela in sågtimret i olika sågklasser kanske ganska så ”smala” i dimensions och längdgränser. Då kräver detta bra mycket mera än fyra tecken för att kunna identifiera alla dessa produkter och därav är förslaget att det skall gå att använda upp till 20 tecken för att identifiera en produkt. Det lär bli många produkter ganska fort.

I skogen däremot så kan vi ju inte mäta alla dessa produkter så här kommer åtminstone tills vidare produkten vara mer som tidigare och representera ett trädslag eller en kvalitet.

Poduct user ID är identiteten på en produktinstruktion som används i en skördare där det krävs mer än 20 tecken för att skapa en god struktur på identifieringen av dessa. Stanfordstandarden sätter inga gränser medan Biometria tvingas sätta en maxgräns i databaserna och detta är just nu satt till 500 tecken. Däremot kanske man skall försöka begränsa sig lite grand om det skall gå att läsa uppgiften i en uppföljningstjänst.

0 0

Hur kommer handelssortimenten att identifieras?
2016-12-21

Enligt det förslag som finns kan man tillåta handelssortimentsIDn på upp till 20 tecken. Det mest konkreta förslag som finns att gå på nu är att det kan se ut något sånt här:
– 0110-10001 Talltimmer Bollsta
– 1030-HUS Lövmassaved Husum
– 1030-FRO Lövmassaved Frövi
– 1030-001 Lövmassaved variant 1
– 1030-002 Lövmassaved variant 2
– H0110-1001 HS Talltimmer Bollsta
– 0110-SCAB Bollstatimmer

Då har vi ju en ca 8-9 tecken att hantera om inte företagen vill ”dra iväg” ännu mer. Att använda alla de 20 tecken som tillåts känns ganska olämpligt utifrån att uppgiften ibland skall knappas in manuellt i skördare och skotare också som några företag i referensgruppen har påpekat.

0 0

Finns sortimentet klentimmer kvar? Går det i så fall att sortera det under sågtimmer?
2017-04-20

I sortimentskategorin sågtimmer ryms flera handelssortiment, bl.a. sågtimmer barr och klentimmer barr. Handelssortimentet klentimmer används om man köper enbart klentimmer, men det är även möjlighet att lägga klentimmer som en produkt i handelssortimentet sågtimmer. I det fallet måste mätutrustningen sätta produkten efter diameter och då kan man alltså ha både sågtimmer och klentimmer i samma handelssortiment.

0 0

Behöver behörigheter och fullmakter beställas på nytt vid produktionssättning av VIOL 3?
2020-04-24

Ja, fullmakter och behörigheter kommer behöva beställas på nytt när VIOL 3 går från en testmiljö till en live-version.

0 0

Hur beställs behörigheter?
2020-04-30

Du beställer behörigheter under fliken “Behörigheter” i Porten. Här finns länk till Porten för Kundtestmiljön.

Alternativt kan du även skicka in din behörighetsbeställning via epost, maila till support@biometria.se.

0 0

Hur får jag en Behörighetsansvarig till mitt företag?
2020-04-30

En behörighetsansvarig får du genom ett samråd mellan ditt företag och kundrådgivare eller affärskonsult från Biometria. Det är Kundrådgivaren eller affärskonsulten som sätter behörighetsansvarig genom att ange “Behörighetsansvarig” som roll i behörighetsbeställningen. Senare när det finns en behörighetsansvarig så kan även den personen meddela in fler behörighetsansvariga.

 

0 0

Vilken roll ska beställas om en transportadministratörsroll eller transportanvändarroll önskas?
2020-04-30

För att få transportadministratör så väljs rollen transportaffärsansvarig eller transportledare.
För att få transportanvändare väljs logistiker som roll.

 

0 0

Finns det skillnader i behörigheter mellan VIOL 2 och VIOL 3?
2020-04-30

Den stora skillnaden nu innan behörigheter inte är helt färdigutvecklat är att det inte går att styra behörigheter på detaljnivå i VIOL3 utan där finns det rollpaket som behörigheterna byggs upp av.

 

0 0

Måste man använda handelssortiment som heter prima/sekunda för att kunna utföra travmätning enligt prima/sekunda?
2020-06-04

Nej Prima/Sekunda är inget handelssortiment utan en kvalitetsklassning av en trave. Handelssortimentet är fortfarande Massaved Barr-, Tall-, Gran- Lövmassaved etc.

0 0

Önskar fler sortiment och handelssortiment i testmiljöer, kan Biometria skapa det?
2020-06-11

I dagsläget skapar vi inte nya sortiment vid förfrågan. Istället skapar vi de sortiment som behövs i samband med varje scenario.

0 0

2.b Produktion

Finns det en förväntan om retrokörningar av rapporterade volymer från tidigare rapporteringstillfällen vid ändrad/ändrade aktörer i produktionsunderlaget?
2018-03-05

Två händelser kommer att leda till en automatisk omsändning av produktionsresultat:
När produktionsunderlaget vid destinering uppdateras med destinerad mottagare och mottagningsplats samt köpare i mellanled och när produktionsunderlaget uppdateras med ett nytt ansvarigt transportföretag eller befraktare från transportinstruktionen.

0 0

StanForD-standarden kommer att klara ett förändrat sortimentsbegrepp. Klarar maskindatorerna och dess operativsystem/styrsystem ändrade format för koder och sortimentsnamn? Är styrsystemstillverkarna tillfrågade?
2018-03-05

Styrsystemstillverkarna är kontaktade och informerade om att handelssortiment och produkter kommer att identifieras med upp till 20 tecken. Det kommer att vara möjligt att rapportera produkt från skördare.

0 0

Hur vet man att produktionsrapportering har avvisats i VIOL 3?
2018-01-19

Om ett färdigt produktionsresultat inte kan skapas tex pga att rapporterat handelssortiment saknas i produktionsunderlaget så skickas ett felmeddelande till maskinen och ett avvisat produktionsdata hamnar i en larmlista i VIOL 3.

1 0

Skulle man inte kunna skapa bättre stöd till skotarföraren om vilka sortiment och vilka mottagningsplatser som gäller för det specifika avtalsobjektet?
2018-03-05

Vid rapportering via Rapp visas en lista på vilka handelssortiment som finns i produktionsunderlaget så att föraren vet vilka handelssortiment och mottagningsplatser som är möjliga att rapportera.
För filinsändning finns inget liknande stöd. Uppdragsgivaren kan via Uppdragsgivarinställningar i VIOL 3 välja att en detaljerad återkoppling ska ske till maskinen när rapporterat handelssortiment och mottagningsplats inte kunnat matchas med produktionsunderlaget. Återkopplingen till maskinen kommer då att innehålla en lista med produktionsunderlagets möjliga kombinationer av handelssortiment och mottagningsplatser.

0 0

Hur kan man använda ersättningsgrundande skördarmätning i VIOL 3?
2020-06-29

I ett förstaledskontrakt, dvs mot skogsägaren, måste man göra ett val om man avser att ersättningsmetoden skall vara baserad på skördarens mätning eller mätplatsens mätning. Detta styr sedan vilken typ av mätordrar som genereras till produktionssystemet eller mätplatssystemet. Respektive system skall sedan svara upp med det mätdata som krävs för redovisningen till skogsägaren och skicka detta tillbaka till redovisningssystemet. Biometria planerar inte i detta läge för några kombinerade metoder vare sig på kontraktsnivå eller sortimentsnivå. Det är endast i första affärsledet som vi har uppfattat att branschen avser använda ersättningsgrundande skördarmätning medan det i högre affärsled är mätning vid industri som gäller. Lösningen byggs för att det inte skall krävas några ”signaler” från skogsmaskinerna om vilken vederlagsmetod som skall användas.

 

0 0

Vi har som leverantör av virke behov av att kunna styra så att produktionsresultaten kan nå vissa mottagare medan vi ibland inte vill dela med oss av produktionsresultaten pga avtalsförhållanden. Hur kan vi åstadkomma detta?
2018-03-05

Produktionsunderlaget är en del av lösningen på detta. För att mottagaren av virket ska kunna få produktionsresultaten måste planerad mottagare anges på raden för aktuellt handelssortiment i produktionsunderlaget. Görs inte detta kommer mottagaren inte att få några produktionsresultat.

0 0

Ska man välja att skapa produktionsunderlagen i VIOL 3 eller i egna system?
2020-04-30

För företag som har kapacitet att bygga en lösning som kan skapa produktionsunderlaget i egna system kan detta säkert vara mer logiskt eftersom då kan olika uppgifter hämtas från företagets egna system och man kan skapa ett mycket förfinat stöd för att skapa produktionsunderlaget på ett så bra sätt som möjligt och därmed minska behovet av handpåläggning. Det kan gälla masterdata eller tex vilka handelssortiment som är aktuella att ta ut i olika geografier. Biometria kommer att tillhandahålla möjligheten att skapa mallar för produktionsunderlag och man kan då tänka sig att företagen lägger upp mallar för olika geografier, virkesköpare, tid på året eller liknande. Användaren kan då manuellt välja vilken mall som ska användas för att skapa produktionsunderlaget.

0 0

Hur gör man för att skicka in ett produktionsunderlag till Biometria via integration?
2020-04-30

Biometria kommer att under våren 2017 tillhandahålla en specifikation av vilken information som produktionsunderlaget skall eller kan innehålla samt vilket meddelandeformat som blir aktuellt. Någon form av fast uppsatt integration till Biometria kommer också att krävas vilket de flesta företag har redan idag tex för att skicka in en virkesorder (VIOL 2) till Biometria. Samma teknik kommer också att kunna användas för att skicka in produktionsunderlaget.

0 0

Hur fyller man produktionsunderlaget med rätt information?
2018-03-01

När produktionsunderlaget skapas i VIOL 3 hämtas ett antal grunduppgifter från förstaledskontrakt och avtalsobjekt, t ex förstaledskontraktets ID, avtalsobjektets ID, skogsägare, uppdragsgivare, avverkningsform och anskaffningsform. Utöver dessa är det ett antal uppgifter som måste fyllas i på produktionsunderlaget alternativt hämtas från en från en mall som skapats i förväg. På varje produktionsunderlagsrad är det ”Producerat handelssortiment” och ”Producerat för mottagningsplats” samt de aktörer som ska få ta del av det som produktionsrapporteras i rollen som t ex Leveransansvarig, ”Planerad mottagare” eller ”Planerat ansvarigt transportföretag”.

0 0

Kan man på något sätt dela upp avtalsobjektet i mindre delar tex motsvarande de olika avdelningarna i en skogsbruksplan? Vi vill fortfarande hantera det som ett avtalsobjekt genom logistikkedjan för att inte behöva hantera många små avtalsobjekt.
2017-05-31

Det finns möjlighet för de företag som vill rapportera delobjekt från skördare och skotare. Produktionsresultaten kommer då att delas upp per delobjekt och det kommer också att framgå vilket delobjekt produktionsresultatet avser. På så sätt kommer det vara möjligt att följa producerad volym per delobjekt i eget system men även i det nya uppföljningsverktyg som ersätter Prins i Viol 3. Det är viktigt att förstå att inmätt volym inte kan delas upp per delobjekt. Önskar man göra det så måste fler avtalsobjekt skapas.

Från skördare rapporteras informationen här:

Från ObjectDefinition hämtas Avtalsobjektnumret. I original-hpr från skördare tillåts enbart att Avtalsobjektnumret anges i elementet ContractNumber men eftersom tolkningen även ska klara hpr som har konverteras från pri finns det två alternativa element för Avtalsobjektnumret. I första hand Contract­Number och andra hand i ObjectUserID om ursprunget är en pri.

SubObject är underbegreppet till Object. Företag kan via beställning bestämma om uppgift om SubObjectUserID ska lagras på mätningen. Det är inte obligatoriskt att SubObject finns med i hpr.

Från skotare rapporteras informationen här:

Från ObjectDefinition hämtas Avtalsobjektnumret. I original-fpr från skotare tillåts enbart att Avtalsobjektnumret anges i elementet ContractNumber men eftersom tolkningen även ska klara fpr som har konverteras från prl finns det två alternativa element för avtalsobjektsnummer. I första hand Contract­Number och andra hand i ObjectUserID om ursprunget är en prl.

SubObject är underbegreppet till Object. Företag kan via beställning bestämma om uppgift om SubObjectUserID ska lagras på mätningen. Det är inte obligatoriskt att SubObject finns med i fpr.

0 0

Kommer rapporter rörande kvalitetssäkring skördare att finnas med i Beta-versionen av VIOL 3?
2020-04-30

Rapporter som rör kvalitetssäkring skördare kommer inte att finnas med i Beta-versionen av VIOL 3. Kvalitetssäkringsrapporterna är planerade att levereras senare.

0 0

Skall man kunna lägga till handelssortiment på produktionsunderlaget som inte motsvaras av ett handelssortiment eller sortimentskategori i förstaledskontraktet?
2018-02-22

Ja det skall man kunna göra. Det finns situationer när det är aktuellt att rapportera handelssortiment som inte skall destineras och därmed inte måste finnas på förstaledskontraktet.

0 0

Kommer det att finnas mallar för produktionsunderlag i VIOL 3?
2018-01-30

I VIOL 3 kommer det att finnas mallar för produktionsunderlag. Dessa kan användare välja att skapa per försörjningsområde eller liknande. Mallen skall sedan kunna appliceras på ett nytt produktionsunderlag som man skapar för den aktuella trakten.

0 0

Kommer produktionsunderlaget att hämta uppgifter om sortimentskategorier eller handelssortiment från förstaledskontraktet?
2018-02-22

Nej – produktionsunderlaget hämtar endast uppgifter om tex säljare och köpare från förstaledskontraktet. Då förstaledskontrakt i stor utsträckning kommer att innehålla sortimentskategorier har det ansetts meningslöst att hämta sådan information från förstaledskontraktet.

0 0

Hur och vem fyller i rätt handelssortiment i produktionsunderlaget?
2018-04-09

Redan i VIOL 2 måste det finnas en arbetsprocess i skogsföretagen för att besluta sig för vilka handelssortiment som skall produceras på en trakt eller avtalsobjekt. Normalt sett är det produktionsledaren som står för dessa beslut och därför måste ta ansvar för att fylla på produktionsunderlaget. På större företag kommer säkert produktionsunderlaget skapas i företagsegna system och samordnas med traktdirektiv och apteringsinstruktion. VIOL 3 kommer att erbjuda visst stöd i form av mallar som kan användas för att fylla på produktionsunderlaget med rätt handelssortiment.

0 0

Skapar VIOL 3 nya avlägg på avtalsobjektet baserat på rapportering från skotaren?
2018-04-23

Produktionsresultat skotare skapas med rapporterat avläggsnummer, avläggsbeskrivning och koordinater och sedan är det uppdragsgivaren som ev. väljer att uppdatera avtalsobjektet.

VIOL 3 kommer inte att ha sådana möjligheter per automatik utan det är uppdragsgivaren själv som måste se till att lösning för detta finns i egna system.

0 0

2.c Transport

Hur kommer transportkilometer användas i VIOL 3?
2017-04-20

Förutbestämda avstånd kommer att kunna anges i Transportunderlag (motsvarar transportfliken i Virkesorder). Där kommer kunna anges Transportkilometer enligt Krönt Vägval och Avtalad Transportkilometer (motsvarar Trpkm). Åkaren kommer att kunna ange transportkilometer i mätresultatet.
Vi kommer att ha kvar prioriteringen bland tillgängliga avstånd på samma sätt som i dag. Det transportprisräknade värdet kommer att ha kompletterande information om transportprisgrundande avstånd (km) och hur avståndet valts/tagits fram (t. ex. Krönt Vägval + tillägg till avlastningsplats).

2 0

Kommer att vara möjligt att komplettera i leveransaviseringen i efterhand?
2017-06-20

Ja, genom att man skickar en ny som skriver över den gamla leveransaviseringen.

0 0

Hur kan vi administrera utländska bilar i VIOL 3?
2017-06-20

Utländska ekipage kommer att kunna registreras precis som svenska ekipage, genom att man anger en landskod vid registrering av transportmedlet (dragbilen).

0 0

Kan vi transportprisräkna från terminal till industri, vilket vi idag gör med hjälp av ”befraktarkod”?
2017-06-20

Ja, det kommer vara möjligt. Antingen kan man lägga upp pris på fasta sträckor, dvs från en bestämd hämtplats till en bestämd mottagningsplats, i prislistan eller styra pris på utpekade hämtplatser eller hämtplatstyp.

0 0

Hur kommer kvantitet transport att förhålla sig till kvantitet råvara?
2017-06-20

Det kommer i princip att fungera som i VIOL 2. Transportredovisningen kan använda en kvantitet, tex vikt, som utförs vid en tidpunkt, medan råvaruredovisningen använder en annan kvantitet som registreras vid en annan tidpunkt. Systemet kan inte garantera någon periodisering.

0 0

Vilket stöd kommer finnas för att följa upp transportområden?
2017-06-20

I VIOL 3 kommer transportområden att kunna skapas på LLD-nivå (landsdel, landskap, distrikt). Detta görs i befraktarinställningarna. Dessa transportområden kan man sedan välja att transportprisräkna på och även följa upp virkeflöden och transportkostnader ifrån. Det kommer ej att vara möjligt att skapa transportområden med hjälp av polygoner.

0 0

Kommer man att kunna rutta från omlastningsplatser uppkomna efter lunning?
2017-06-20

Ja, I VIOL 3 kommer man att kunna avståndsberäkna från samtliga avlägg som är kopplade till ett avtalsobjekt. Genom att den som administrerar avtalsobjektet skapar ett nytt avlägg och flyttar volymerna (administrativt) från det ursprungliga avlägget till det nya kan transportprisräkning sedan ske från det nya lunningsavlägget. Omlastningsplats som platsbegrepp i VIOL 3 är en fast plats, tex järnvägsterminaler.

0 0

Kommer det att finnas funktionalitet för prisräkning av separatlastare?
2017-06-20

Nej, det kommer det inte att vara möjligt att prisräkna på separatlastare. Ett ekipage som blivit lastad av separatlastare kommer dock, precis som idag, att kunna ange identitet på lastare, i form av ett enhetsnummer, vid lossningstillfället via transportuppgifterna.

0 0

Kommer VIOL 3 läsa in bränsleindex med automatik?
2017-06-20

Lösningen kommer att klara detta men vi kommer inte att ha några sådana kopplingar till externa index i VIOL 3.0.

0 0

Kan man behörighetsstyra på önskat utförande transportföretag?
2017-06-20

Nej, behörighetsstyrning kan bara ske på ansvarigt transportföretag.

0 0

Kommer man att kunna ställa om (omdestinera) ett flertal utvalda virkesordrar till ny(a) mottagningsplats(er)?
2017-06-20

Ja, det kommer man att kunna göra. Dock förvinner virkesorder som begrepp, men man kommer att kunna göra en massomdestinering.

0 0

Kommer man att kunna transportbeordra till specifikt transportörsnummer?
2017-06-20

Transportörsnummer kommer ej att finnas som begrepp i VIOL 3, däremot så kommer man att kunna transportbeordra på transportenhet. Transportenhet är något som definieras av transportorganisationen eller åkeriet. Det kan tex vara en specifik bil.

0 0

74-tonsbilar kommer ibland att gå som 64-tonsbilar. Hur hanterar/definierar man detta om de ska ha olika priser beroende på vilken typ den för tillfället går som och man vill olika priser beroende på typ (givet att bilen är upplagd som 74-tonsekipage)?
2017-06-20

Vi kommer i prisräkningen kunna hantera att en bil kommer att gå i olika skepnader dvs köra 74 ton den ena dagen och 64 ton den andra dagen. Föraren kommer att kunna ange kod 4(BK4) i VSTD(vägstandard) vid ankomst till mätplats om bilen körts på BK4 vägnätet. Möjlighet kommer också att finnas att köra olika biltyper (64 t och 74 t) på samma sortiment.

0 0

Hur stöttas ”energiaffären” med flisning, huggning etc?
2017-06-20

På samma sätt som i VIOL 2, med flisningstillägg.

0 0

Vem justerar drivmedelsindex?
2020-04-30

Den som är ägare av drivmedelsindexet. Ägaren bestäms vid skapandet av drivmedelsindexet.

 

0 0

Är basvärde samma sak som drivmedelsindex?
2020-04-30

Basvärde är det värdet som drivmedelsindexet har vid kontraktstillfället när parterna ingick avtalet. Alternativt att parterna har avtalat om annat basvärde.

 

0 0

Vad innebär “Ekipagekontroll” under befraktarinställningar?
2020-04-30

Om ekipagekontroll är JA, kontrolleras det att ekipagets vikt med last inte överstiger ekipagets godkända maxvikt innan transportredovisning sker.  Väljer man NEJ genomförs ingen kontroll av maxvikt på ekipaget.

 

0 0

Har ekipage och organisationsnummer en koppling?
2020-05-07

Det anges en ansvarig aktör (dvs ett organisationsnummer) för ett ekipage och denne avses att hantera administrationen av ekipaget. Det förhindrar inte att ekipaget används för transportredovisning med annan aktör (dvs annat organisationsnummer).

0 0

Vad är det för skillnad mellan Befraktarunderlag och Transportinstruktion?
2020-05-14

Transportinstruktion tillhandahålls av VIOL 3 till befraktaren (för info) och ansvarigt transportföretag i transportaffären så snart transportunderlagsansvarig (på uppdrag av befraktaren) har förberett transportredovisningen för transport av ett eller flera handelssortiment inför att transporter utförs (och ankommer mätplats). Med transportinstruktionen har befraktare all information som krävs för att i den påföljande transportbeordringen (sker utanför Biometrias värld) föra med sådan information som krävs för att utförande transportföretag skall kunna leveransavisera mätplatsen samt att parterna i transportaffären skall kunna ta emot och sortera transportredovisningen från VIOL 3 i sina egna system.

Se vidare i Process and Transaction Overview för SDC Use Case K som finns att läsa här.

0 0

Om man har en grundpriskomponent sträcka på en prislista, kommer den prioriteras före formel om sträckan stämmer?
2020-06-04

Ja, grundpriskomponent sträcka ska prioriteras över grundpriskomponent formel.

0 0

Hur vet man som utförande transportföretag vilket avlägg som chauffören ska åka till?
2020-06-04

Det framgår i transportunderlaget och transportinstruktionen. I mätplatsstödet får chauffören peka ut vilket avlägg som hämtats ifrån. Om det bara finns ett avlägg så väljs det automatiskt i mätplatsstödet.

0 0

Hur fungerar avlastningsplats och hur transportredovisas det?
2020-06-04

Man kan lägga till en Avlastningsplats i platsregistret (likt VIOL 2) som anges vid inmätning. Vid skapandet av en avlastningsplats läggs även ett avstånd in som anger avståndet mellan avlastningsgplats och mät-/mottagningsplats. Avståndet redovisas sedan i VIOL 3.

0 0

Hur ska vi kunna prisstyra transport utan transportörsnummer?
2020-06-04

Det beror på vad transportörsnummer innebär för er. Det delas i VIOL 3 upp, framförallt i aktör, egenskaper på ekipage och transportområden ur en prissynpunkt. Det går även att använda för uppföljning genom transportenhet för transportföretagen.

0 0

Hur kopplas rätt kontrakt ihop med varandra i transportaffären? Dvs. rätt BK och TK.
2020-06-04

BefraktarKontrakt och TransportKontrakt kopplas ihop genom de aktörer som anges vid inmätning. Det är upp till åkaren att ange rätt aktörer i transportaffären för att redovisningen ska bli korrekt. Aktörerna matchas mot aktörer och en tidpunkt för att hitta rätt kontrakt. Det går bara att ha ett kontrakt giltigt under en viss tid mellan två aktörer.

0 0

Hur kommer chauffören veta vilka aktörer som finns i transportaffären på det AvtalsObjekt han kör? Dvs. vad han ska skriva i när han kommer till mätplats med bilen.
2020-06-04

Han behöver veta vem han själv är och vem som är ansvarigt transportföretag. Anger han fel så stoppas det OM det inte finns ett Befraktarkontrakt/Transportkontrakt. Är det så att det finns ”Förmedlande företag” har de ansvaret för att informera chauffören om alla förmedlande företag i ledet samt vem som är ansvarigt transportföretag. Detta kan göras med en lista eller via transportinstruktioner via TASS, GATA. Hur ni och andra företag väljer att informera chauffören är upp till er. Om leveransavisering skickas fylls all information i leveransavisering automatiskt in i Mätplatsstödet. Då behöver chauffören bara veta sin egen huvudkod. All information är förifyllt men du kan ändra om några uppgifter är fel. Skulle några uppgifter ändå bli fel kan detta korrigeras i efterhand.

0 0

Hur översätter man de gamla positionerna i VIOL 2 till VIOL 3?
2020-06-05

Det beskrivs enklast och bäst genom nedanstående bild:

 

0 0

Hur hittar Krönt Vägval sitt avstånd från ett avlägg?
2020-06-23

Krönt Vägval har ett snappningsavstånd på 300 meter. Om avståndet från en väg som finns registrerad är längre än så får Krönt Vägval ingen träff från avlägget. Då måste funktionen Väganslutning användas på avlägget. Där anges koordinaterna där den registrerade vägen och den oregistrerade möts. För att få ett korrekt avstånd från avlägget till vägnätsanslutningen behöver  vägnätsanslutningen som skapades på avlägget anges i Transportunderlaget. Även avståndet mellan avlägg till vägnätsanslutning måste anges i Transportunderlaget. Detta läggs till under rubriken “Tilläggsavstånd pålastning”.

0 0

Ärvs en eventuell kvantitetsjustering från en övervikt eller lastutfyllnads-komponent ned från första transportledet till efterkommande?
2020-06-23

Ja. Om det görs en kvantitetsjustering i led 1 i transportprisräkningen ärvs den till efterkommande led så att prisräkning i alla led utgår från samma transportprisgrundande kvantitet oavsett prisräkningstyp.

0 0

2.e Redovisning

Kommer begreppet “Virkesorder” att följa med in i VIOL 3?
2020-05-14

I VIOL 2 integreras Virkesordern som en del av Contract(OriginalContract). Det dokumentet bär också Förstaledskontraktet.  I VIOL 3 är Förstaledskontraktet och Avtalsobjektet uppdelat på två olika integrationer.  I VIOL 2 ingår också transportuppgifter och destineringsinformation i virkesordern om man tittar på den i klienten, men dessa integreras som separata integrationer. Det gör de även i VIOL 3 men med andra dokument.

2 1

En virkesaffär lever ganska länge. Hur kommer migreringen av en sådan vid övergången till VIOL 3 att gå till?
2020-04-30

Biometria arbetar med frågan så i dagsläget kan inte svar ges på hur detta ska lösas. Men det är en av många frågor som programmet arbetar med.

0 0

Kommer vi att kunna hantera ändringar/korrigeringar i en virkesaffär vid övergången mellan VIOL 2 och VIOL 3?
2017-03-14

Vi måste naturligtvis kunna tillåta ändringar och justeringar av uppgifter i affären även i den situationen.

0 0

Kommer samma redovisningsnummer att återkomma?
2016-12-21

Nej, så kommer det inte att bli.

0 0

Hur vet man när, i förhållande till omsändningar, man kan generera en faktura i sitt system baserat på MeasuringTicket.InvoiceSpecification (MT.IS)?
2020-04-30

Biometria kan inte förmedla information om när den sista ändringen för prisräkning av en mätning ställs ut. Det beror på att orsakerna kan vara flera (ändring i VIOL, ändring i kontrakt som skickas in till Biometria, ändring vid mätplats, …) och att Biometria på grund av det inte kan ta ansvar för den affärsinformationen.

Det finns flera alternativ att hantera det på utanför Biometria via exempelvis samordnade rutiner mellan köpare och säljare eller utbyte av e-dokument av någon typ som förmedlar avslutad mätning direkt mellan köpare och säljare utan att de passerar Biometria.

0 0

Vilket pris används i en kollektivbeskrivning?
2020-07-02

I en kollektivbeskrivning så används A’priset på ordinarie mätningar och den inlagda prislistan på kollektivet används vid noggranna mätningar (s.k stickprov)

0 0

Ligger dagens Ursprung(anskaffningsform) och Uppdrag(avverkningsform) på kontraktsnivå och/eller avtalsobjektnivå?
2016-12-21

Anskaffningsform ligger på förstaledskontrakt (huvudnivå) och avverkningsform ligger på avtalsobjektet

0 1

Jag är inte säker på hur råvaran kommer att mätas in. Vad anger jag för måttslag i förstaledskontraktet?
2017-04-20

I detta fall måste två (eller fler) rader skapas i förstaledskontraktet med de alternativa måttslag som kan bli aktuella på resp. rad.

0 0

Hur sker sortimentsfördelningen i kollektiv i VIOL 3?
2017-04-21

Fördelning på handelssortimentets ingående produkter (exv. trädslagsfördelning) sker alltid enligt den enkla mätningen i kollektivet.

0 0

Hur redovisas fördelning av ingående produkter (exv. trädslagsfördelning) i kollektiv då den enkla mätningen i kollektivet sker genom vägning i VIOL 3?
2017-04-21

Om parterna önskar få ingående produkter redovisade i ett vägningskollektiv krävs att det Mätande företaget skapar en särskild rapport i VIOLs informationssystem, där man bryter på produktfördelning enligt den noggranna mätningen. I annat fall kommer redovisningen i VIOL 3 att ske utan fördelning på ingående produkter.

0 0

Är det möjligt att kopiera förstaledskontrakt/köparekontrakt?
2017-12-14

Nej, det är inte möjligt att kopiera förstaledskontrakt/köparekontrakt.

0 2

Anges Handelssortiment i Avtalsobjekt?
2017-12-14

Nej. Angivna sortiment i förstaledskontraktet gäller som sortiment för samtliga avtalsobjekt. Därav anges inget sortiment direkt i ett avtalsobjekt.

0 0

Kan ett avslutat Avtalsobjekt återställas till aktivt?
2017-12-14

Nej, ett avslutat Avtalsobjekt kan inte återställas till aktivt. Om behovet finns ska ett nytt Avtalsobjekt skapas.

2 0

Avslutas ett Avtalsobjekt automatiskt när giltighetstiden har passerat?
2017-12-14

Nej, ett Avtalsobjekt avslutas inte automatiskt då giltighetstiden passerat. Detta kräver en aktiv handling. Det är dock inte längre möjligt att mäta in på en mätorder där Avtalsobjektets giltighetstid passerat.

0 0

Var anges uppgift om Destineringsansvarig?
2017-12-14

Uppgift om Destineringsansvarig anges på radnivå i förstaledskontraktet.

0 0

Var anges uppgift om certifiering?
2017-12-14

Uppgift om råvaran kommer från certifierat skogsbruk anges på radnivå i förstaledskontraktet.

0 0

Kan flera mottagningplatser anges i ett kollektiv?
2017-12-12

Ja, det är möjligt att ange flera mottagningsplatser i ett kollektiv.

0 0

Vad beskriver ett Avtalsobjekt?
2017-09-20

Avtalsobjekt motsvarar den specifika råvara som säljs och köps av affärsparterna samt den råvara som ska flyttas i logistikflödet. Avtalsobjektet kan exv. motsvara:
• en avverkningstrakt eller en del av en avverkningstrakt
• en avtalad mängd leveransvirke
• flis från ett sågverk
• en fartygslast med importvirke
• leveranser från en virkesterminal

Avlägg och vägnätsanslutningar är exempel på information som också är kopplat till ett avtalsobjekt.
Ett avtalsobjekt kan vara giltigt i max ett år.

0 0

Hur är relationen mellan ett Avtalsobjekt och motsvarande Förstaledskontrakt?
2017-09-20

Det kan finnas flera Avtalsobjekt inom varje förstaledskontrakt. Det är förstaledskontraktet som är det affärsdokument som existerar i kundernas verksamhet, men avtalsobjektet behövs för att vara den sammanhållande identiteten vid redovisningen av alla råvaru- och tjänsteaffärer som följer.
Förstaledskontrakt och avtalsobjekt kan skapas vid olika tillfällen. Förstaledskontraktet ska då skapas först.

0 0

Vilken information bär ett Förstaledskontrakt?
2017-09-20

Ett förstaledskontrakt innehåller information om de affärsöverenskommelser som görs mellan en första säljare och en köpare av råvara.

Om säljaren är en fysisk person identifieras denne genom att personnummer alltid ska finnas med i förstaledskontraktet. Är säljaren fler än en fysisk person kan personnummer för samtliga läggas in i förstaledskontraktet.

Om säljaren är en organisation identifieras denna genom att Huvudkod/Internt nummer alltid ska finnas med i förstaledskontraktet (uppgiften ska vara uppdaterad i Viols Aktörsregister)

Köparen identifieras genom att Huvudkod/Internt nummer alltid ska finnas med i förstaledskontraktet (uppgiften ska vara uppdaterad i Viols Aktörsregister).

Ett förstaledskontrakt i Viol kan ha en spårbarhet till det verkliga kontraktet (i kundens egen verksamhet). Det verkliga kontraktet kan hålla ytterligare information som saknas i kontraktet i Viol.

Förstaledskontrakten ska innehålla information om kontraktsdatum samt dess giltighetstid.

Ett förstaledskontrakt kan vara giltigt max 5 år.

 

0 0

Vilken betydelse har de måttslag som anges i ett Förstaledskontrakt?
2017-09-20

De måttslag som anges för respektive sortimentsrad styr hur den följande mätningen och redovisningen ska utföras. I värdeberäkning ska grundprisets måttslag stämma överens med måttslaget på kontraktsraden.

0 0

Hur anges sortiment i ett Förstaledskontrakt?
2017-09-20

Sortiment kan anges på nivån Handelssortiment eller på nivån Sortimentskategori. Det går inte blanda handelssortiment och sortimentskategorier i samma kontrakt.

Det går inte att registrera två rader med samma handelssortiment/ sortimentskategori och samma måttslag.

Sortimenten på förstaledskontraktet gäller som sortiment för samtliga avtalsobjekt som är kopplade till aktuellt förstaledskontrakt.

0 0

Vilken information bär ett Köparekontrakt?
2017-09-20

Ett köparekontrakt identifierar en säljare och en köpare av råvara i de affärsled som följer efter ett förstaledskontrakt. Säljaren och köparen identifieras genom att Huvudkod/Internt nummer alltid ska finnas med i köparekontraktet (uppgiften ska vara uppdaterad i VIOLs Aktörsregister).

Kontraktsansvarig aktör anges som information på köparekontraktet.

Köparekontraktet innehåller information om de affärsöverenskommelser som görs mellan de ingående parterna.

Köparekontraktet innehåller information om avtalade sortiment, samtliga sortimentsrader är antingen på nivån Handelssortiment eller på nivån sortimentskategori. Det går inte att registrera två rader med samma handelssortiment/sortimentskategori och samma måttslag.

Ett köparekontrakt i VIOL kan ha en spårbarhet till det verkliga kontraktet (i kundens egen verksamhet). Det verkliga kontraktet kan hålla ytterligare information som saknas i köparekontraktet i VIOL.

Köparekontrakten ska innehålla information om kontraktsdatum samt dess giltighetstid.

Ett Köparekontrakt kan vara giltigt max 5 år.

0 0

Vilken funktion har en Kontraktkedja?
2017-09-20

Kontraktskedjan ska ses som ”styrdata” vars enda syfte är att identifiera ett eller flera ingående köparekontrakt. Kontraktskedjan finns för att förenkla administrationen, så att en viss kedja kan återanvändas flera gånger utan att varje gång behöva ange identitet på de kontrakt som ingår.

En kontraktskedja är stabil över viss tid och kommer att kunna användas i samband med fysiska leveranser från flera olika avtalsobjekt och för flera sortiment. Varje kedja har en unik identitet och en viss uppsättning ingående köparekontrakt.

Vilken eller vilka kontraktskedjor som ska användas anges i Redovisningshänvisningen.

Redovisning kan även göras utan en kontraktskedja. I detta fall finns endast ett enda affärsled, vilket då bara behöver beskrivas med ett Förstaledskontrakt.

0 0

Hur kontrolleras identiteten för köpare och säljare mellan de kontrakt som ingår i en Kontraktskedja?
2017-09-20

Köparen i ett kontrakt ska vara densamma som säljaren i efterföljande kontrakt. Det går att använda en annan organisatorisk nivå på företaget i efterföljande kontrakt (Internt nummer behöver alltså inte vara lika). Det krävs dock att den organisatoriska nivå inom företaget som anges i efterföljande kontrakt finns inom samma organisatoriska struktur som den som anges i föregående kontrakt.

0 0

Vilken funktion har en Redovisningshänvisning?
2017-09-20

En redovisningshänvisning beskriver ett unikt affärsflöde för ett visst handelssortiment, från förste köpare till mottagare/mottagningsplats.

En redovisningshänvisning håller information om vilka affärer (led 2-) som ska ingå i redovisningen via kontraktskedjor.

En redovisningshänvisning är relativt stabil över tid

0 1

Kan en Redovisningshänvisning innehålla fler än en kontraktskedja?
2017-09-20

En redovisningshänvisning kan innehålla noll, en eller flera kontraktskedjor. Men endast en kontraktskedja åt gången kan vara aktiv.

1 0

När finns det behov av att skapa en ny Redovisningshänvisning?
2017-09-20

Ny redovisningshänvisning behöver skapas exv.:

 • inför ny säsong (nya from- och tom-datum)
 • när nya handelssortiment börjar användas hos råvaruförbrukande industri

Företagsadministratören inom ett företag skapar de redovisningshänvisningar som behövs för att beskriva de varianter av affärsflöden som behövs inom aktuellt försörjningsområde.

0 0

Måste en Redovisningshänvisning användas för alla affärsflöden?
2017-09-20

Ja, en redovisningshänvisning ska alltid finnas, även i de fall där affärsflödet endast ska redovisas mot ett förstaledskontrakt (endast ett affärsled ingår).

0 0

Vad innebär det att Destinera ett sortiment inom ett Avtalsobjekt?
2017-09-20

Att destinera sortiment innebär att en råvaruförsörjare beslutat att ett sortiment inom ett avtalsobjekt/förstaledskontrakt ska levereras till en specifik mottagningsplats. Det är denna aktivitet som ”knyter samman” råvaran från avtalsobjektet med en industri som har ett visst råvarubehov.

0 0

Hur utförs en Destinering?
2017-09-20

Destinering utförs genom att för ett visst sortiment inom ett avtalsobjekt/förstaledskontrakt peka ut en mottagare och en mottagningsplats alternativt att peka ut en unik redovisningshänvisning.

Destinering sker antingen i VIOL eller i eget system integrerat med VIOL.

0 0

Sker det någon slags kontroll mot vad som angetts i de ingående kontrakten vid en Destinering?
2017-09-20

Vid en destinering verifieras om det är möjligt att mäta och redovisa angett sortiment enligt avtalat måttslag utifrån de mätningstjänster mm som är tillgängliga vid mätplatsen för önskad destination.

0 0

Kan samma sortiment inom ett Avtalsobjekt/förstaledskontrakt samtidigt vara Destinerade mot flera alternativa Mottagningsplatser?
2017-09-20

Ja, men det krävs att en särskild destinering utförs mot varje enskild Redovisningshänvisning/mottagningsplats.

0 0

På vilken sortimentsnivå sker en Destinering?
2017-09-20

Handelssortiment.

Ett förstaledskontrakt kan skapas på nivå sortimentskategori eller nivå handelssortiment.

 • Då ett förstaledskontrakt med nivå handelssortiment destineras är det handelssortimentet från vald rad på förstaledskontraktet, för ett visst avtalsobjekt, som kompletteras med Mottagare, Mottagningsplats och Redovisningshänvisning.
 • Då ett förstaledskontrakt med nivå sortimentskategori destineras ska handelssortiment och avtalsobjekt anges vid destineringen vilket då kompletteras med Mottagare, Mottagningsplats och Redovisningshänvisning. Endast de handelssortiment som ingår i den angivna sortimentskategorin på vald rad i förstaledskontraktet kan väljas.

0 0

Vad händer i systemen när en Destinering utförs?
2017-09-20

Vid en destinering genereras en Mätorder för mätning och redovisning av själva råvaran, men även en Mätorder för transportredovisningen. Dessutom genereras ett Transportunderlag och en Transportinstruktion (vilken är grunden för den Transportorder som sedan skapas i företagens transportsystem).

0 0

När bör ett Förstaledskontrakt delas mot mer än ett Avtalsobjekt?
2017-09-20

Ett förstaledskontrakt bör delas mot flera olika avtalsobjekt exempelvis om:

 • En avverkningstrakt utgör flera delar med separata områden
 • Varje del står för en egen avverkningsform
 • Varje del motsvarar ett eget produktionslag
 • Varje del inom ett avtalsobjekt omfattar en egen tidsperiod

I dessa fall ska varje avtalsobjekt ha egna start- och slutdatum samt en egen status (aktiv, avslutad etc). På så vis går det att redovisa och följa upp på hela förstaledskontraktet (samtliga ingående avtalsobjekt) eller om så önskas på varje enskilt ingående avtalsobjekt.

Mätbesked kommer produceras per avtalsobjekt när detta avslutas.

0 0

Kan ett Avtalsobjekt delas upp i flera delar?
2017-09-20

Nej, finns behov av att dela upp exv. en avverkningstrakt i mer än en del så ska ett avtalsobjekt för vardera delen av avverkningstrakten skapas (se exempel på uppdelning i föregående fråga).

0 0

Hur hanteras olika befraktare i redovisningshänvisning?
2018-01-30

I en redovisningshänvisning kan endast en befraktare anges, vilket innebär att vid olika befraktare behövs olika redovisningshänvisningar. Det är möjligt att byta befraktare i befintlig redovisningshänvisning.

0 0

Finns en versionshantering vid ändring/uppdatering av sortiment?
2018-01-30

Versionshantering av handelssortiment kommer kunna hanteras i VIOL 3 utan att skapa nya handelssortiment. Det kommer gå att ändra uppsättningen produkter inom ett handelssortiment över tid, dvs lägga till eller ta bort produkter inom handelssortimentet. Dessa produktuppsättningar kommer ha ett versionsnummer och en giltighetstid.

0 0

Vem kan skapa en ny huvudkod?
2020-04-30

Endast en Biometria-administratör kan skapa en ny juridisk enhet och därmed lägga upp en ny huvudkod i VIOL 3.

0 0

För ett kollektiv anges Handelssortiment. Hur hanteras en blandning av exempelvis gran- och talltimmer?
2018-01-30
 1. Antingen två olika kollektiv, gran- resp. talltimmer.
 2. Ett handelssortiment som accepterar både gran- och talltimmer anges.  I VIOL 3 blandas leveransgilla produkter i samma medelpris, i detta alternativ får alltså kollektivomräknat gran- och talltimmer samma a-pris.

0 0

Vad är giltighetstiden för ett förstaledskontrakt respektive avtalsobjekt?
2018-04-09

Förstaledskontraktet har en giltighetstid om max 5 år, samma eller snävare giltighetstid gäller för avtalsobjekt.

0 0

Vad kräver lagen (VML) att ett mätbesked innehåller?
2020-04-30

Se Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning 18 och 19 §:
– Skogsstyrelsen.se 

0 0

Kan priskomponent som anges på kontrakt kopplas till ett enskilt Handelssortiment/Sortimentskategori?
2018-04-09

Priskomponent på kontrakt kan anges på radnivå. Priskomponenten i sig är dessutom möjlig att villkora på specifika Handelssortiment/Sortimentskategori.

0 0

Hur redovisas volymerna i mätbeskedet om Sortimenskategori valts i förstaledskontraktet?
2018-04-09

Om Sortimentskategori valts i förstaledskontraktet kommer kvantiteterna att redovisas per Sortimentskategori i mätbeskedet.

0 0

Kan destinering av samma sortiment ske till flera mottagare?
2018-04-09

Ja, det är möjligt att destinera samma sortiment till flera mottagare.

0 0

Måste man använda Biometrias mätbesked?
2020-05-14

Mätande företag (exempelvis Biometria) har lagkrav att skicka ut mätbesked till säljare och köpare inom skälig tid, om inte annat avtalats. Det finns möjlighet att avbeställa distribution av mätbesked i de fall man har för avsikt att skapa egna mätbesked, men ett mätbesked kommer alltid att skapas och lagras av Biometria för affärer som lyder under VML.

0 0

Vad är det som ligger bakom namngivningen av sortimenten i VIOL 3?
2020-05-14

Det var/är ett sätt att göra en uppdelning av sortiment. Detta för att alla ska veta vad tanken är med respektive sortiment. Tanken att alla användare i hela landet ska veta att handelssortiment ”012-3 Grantimmer inkl klentimmer” verkligen är grantimmer som får innehålla klentimmer. Sedan är det inte säkert att de kommer grupperas på samma sätt som det är just nu när vi sen går i produktion med VIOL 3. Syftet är att göra det översiktligt och tydligt för alla parter i branschen.

0 0

Väljs PrislisteHänvisning automatiskt om det finns en sådan aktiv?
2020-06-04

Nej, du måste alltid göra ett aktivt val i kontraktet som säger att prislistehänvisning ska användas. Om det på kontraktet framgår att prislistehänvisning ska användas kommer en att hittas förutsatt att det finns en aktiv med rätt parametrar.

0 0

Finns det max antal rader för PrislisteHänvisning?
2020-06-04

Nej, det finns obegränsat med rader i VIOL 3.

0 0

Jag är inte säker på vilket måttslag som råvaran kommer att mätas in med. Vad anger jag för måttslag i förstaledskontraktet?
2020-06-04

Du anger det måttslag du föredrar och sedan väljer JA under “andra måttslag”. Vilket medför att måttslaget du angivit kommer att prioriteras för grundprisets värdeberäkning om det finns flera av tillräckligt god måttslagskvalitet men om det angivna måttslaget skulle saknas så kan värdeberäkningen ske på kvantitet av annat måttslag.

0 0

2.f Informationssystem (BI)

Kan jag som kund tillföra egen data (utöver ordinarie redovisningsdata) i VIOL 3,s BI-verktyg?
2017-03-14

Nej, däremot kan du som kund lyfta ut egen information från BI-verktyget för att använda i din egen IT-miljö.

0 0

2.g Teknik, prestanda, säkerhet

Har SDC genomfört några prestandatester?
2016-12-21

Ja, vi utförde vissa prestandatester under POC arbetet. Nu när lösningen växer fram kommer vi att göra ytterligare prestandatester.

0 0

Hur lång är sessionstiden i VIOL 3?
2020-04-24

Sedan 2020-04-17  är sessionstiden satt till 60 minuter. Detta kan komma att ändras.

0 0

Vad kommer hända med RTV Online?
2020-04-30

RTV online kommer att avvecklas och ersättas av MAPP.

 

0 0

3. INTEGRATION

3.a Allmänt om integration

Ska man använda papiNet Envelope?
2020-05-28

Ja, i affärskommunikationen med Biometria ska ett papiNet-dokument alltid placeras i papiNet Envelope av avsändaren. Därefter sänds papiNet Envelope med sin nyttolast till mottagaren.

0 0

När ska Biometria leverera data enligt nya versioner (build) av papiNet? Hur snabbt införs stöd för ny build i gränssnitten?
2020-05-27

Vi kommer att ha ett kontrakt med varje kund där det framgår vilken build som gäller. Biometria kommer att stödja flera parallella versioner (build) av papiNet.

Hur snabbt Biometria inför ny build beror på papiNets och Biometrias releasecykel.

0 0

Behöver kunden betala för parallella utgångar under testperioden?
2020-05-27

Biometria tar inte betalt för extra utgångar som tydligt är kopplade till VIOL 3 förnyelsen.

0 0

Varför ska man använda BusinessAcknowledgement?
2020-05-28

Standarden papiNet  rekommenderar starkt att all utväxling av e-dokument skall kvitteras med ett BusinessAcknowledgement. Skälet är att det ger en högre säkerhet och ett tydligare ansvar vid överföring av ett e-dokument från en part till en annan. Därför kräver Biometria att all överföring av (papiNet-) e-dokument till och från Biometria skall kvitteras med e-dokumentet BusinessAcknowledgement.
Genom att kvittera med ett BusinessAcknowledgement med status Success tar mottagaren över ansvaret för det mottagna e-dokumentet och att dess innehåll kan hanteras i mottagarens affärssystem.
Studera gärna avsnitten rörande BusinessAcknowledgement som finns att läsa i Biometrias Use Case-beskrivningar.

0 0

Vem behöver en papiNetGlobalPartyIdentifier?
2017-04-20

Varje part som ska vara avsändare (SenderParty) i något papiNet-dokument som utväxlas med SDC måste ha en unik papiNetGlobalPartyIdentifier. Detsamma gäller för den som vill vara mottagare (ReceiverParty) i dokument från SDC. Senast vid beställning av en integration till VIOL 2 kommer det att krävas en papiNetGlobalPartyIdentifier, men den kan med fördel rapporteras till SDC i förväg.

Tänk på att avsändare och mottagare ofta är en köpare som med eget HKOD-INTNR i VIOL2 agerar som ombud för sitt företags huvudkontor. Då behöver det finnas en papiNetGlobalPartyIdentifier för varje sådan kombination HKOD-INTNR. Det räcker för de flesta företag INTE att  meddela SDC en enda papiNetGlobalPartyIdentifier för sitt företag. Tänk noga igenom den struktur med papiNetGlobalPartyIdentifier som avbildar företagets interna parter.

1 0

Vem behöver en papiNetGlobalPartyIdentifier för integration med VIOL 3?
2020-05-28

Varje part som ska vara avsändare (SenderParty) i något papiNet-dokument som utväxlas med Biometria måste ha en unik papiNetGlobalPartyIdentifier. Detsamma gäller för den som vill vara mottagare (ReceiverParty) i dokument från Biometria. Senast vid beställning av en integration till VIOL kommer det att krävas en papiNetGlobalPartyIdentifier, men den kan med fördel rapporteras till Biometria i förväg.

Tänk på att avsändare och mottagare ofta är en köpare som med eget HKOD-INTNR i VIOL agerar som ombud för sitt företags huvudkontor. Då behöver det finnas en papiNetGlobalPartyIdentifier för varje sådan kombination HKOD-INTNR. Det räcker för de flesta företag INTE att  meddela Biometria en enda papiNetGlobalPartyIdentifier för sitt företag. Tänk noga igenom den struktur med papiNetGlobalPartyIdentifier som avbildar företagets interna parter.

0 0

Hur beställer man en PEN-kod, dvs Private Enterprise Number?
2020-05-28

Man beställer gratis ett Private Enterprise Number, förkortat PEN, av The Internet Assigned Numbers  Authority (IANA) på dess webbplats iana.org. Det kan ta upp till 30 dagar för IANA att handlägga ärendet.

Direktlänk till beställningssidan på iana.org är:  http://pen.iana.org/pen/PenApplication.page

Lägg sedan ditt PEN efter de inledande siffrorna 1.3.6.1.4.1. och du har ditt fullständiga papiNetGlobalPartyIdentifier för företagets säte.

Exempel: Biometria har Private Enterprise Number 29504 och därmed är papiNetGlobalPartyIdentifier =  1.3.6.1.4.1.29504 för Biometrias huvudkontor.

0 0

Vad är rekommendation till åtgärd om man inte får tillbaka ett BusinessAcknowledgement inom kontrakterad tid när efter att ha skickat tex ett Contract (OriginalContract)? Ska det sändas om ett antal gånger eller ska man ta kontakt med mottagaren?
2020-05-28

Om man inte får tillbaka någon BusinessAcknowledgement efter att ha sänt in ett dokument då har något gått fel. Man bör då först undersöka att dokumentet verkligen har gått iväg som förväntat och om det har gjort det så tar man kontakt med Biometrias kundtjänst/användarstöd för vidare undersökning.

0 0

Hur beställs integrationskontrakt?
2020-06-04

Integrationskontrakt finns av två typer:

 • Publicera
 • Prenumerera

Dessa beställer du genom att fylla i beställningsblanketten som du hittar här och skicka in den till Biometria Användarstöd. 

0 0

Var finns integrationsspecifikationerna?
2020-05-28

Allmän information om integrationsförnyelsen finns på viol3.se och nås via länken:
Här finns all information om integrationsförnyelsen.

Av juridiska skäl har vi lagt integrationsspecifikationerna under en lösenordsskyddad sida. Våra kunder och samarbetspartner har tilldelats lösenord.
Om du har behov av att nå integrationsspecifikationerna och inte fått ett lösenord från oss (eller av någon anledning missat detta) så kontaktas Biometrias kundtjänst/användarstöd (epost) eller på telefon 010-228 59 00.

2 0

Vid integration, när görs valet vilken nivå leverantörsrelationen ska ligga på?
2020-05-14

Utvecklad fråga: Görs det innan eller i samband med att man skickar in FörstaledsKontrakt med den personen som säljare för första gången? Om det är i samband med att man skickar in FörstaledsKontrakt vore det ett problem då personen som gör det inte kan ta det beslutet (hen vet inte det).

Svar: Biometria planerar att lägga till en “flagga” på den juridiska enheten som styr om man vill lägga sina leverantörsrelationer på juridisk eller organisatorisk nivå. Valet görs i samband med upplägg av den juridiska enheten.

0 0

3.b Specifikationer

Kommer en MeasuringTicket av typ MeasuringTicket alltid att skickas när det sker en mätning? Om mätningen ska prisräknas i VIOL, kommer då alltid en efterföljande MeasuringTicket av typ InvoiceSpecification då prisräkningen har skett?
2020-05-28

Ja, en MeasuringTicket av typen MeasuringTicket som beskriver kvantiteterna kommer alltid. Då prisräkning för virkesaffären har skett hos Biometria, kommer en MeasuringTicket av typen InvoiceSpecification där priser och prisräknade kvantiteter beskrivs för virkesaffären. Om transportprisräkning sker hos Biometria kommer även en MeasuringTicket av typen InvoiceSpecification där priser och prisräknade kvantiteter beskrivs för transportaffären.

0 0

Är det MeasuringInfoVersion – VersionNumber som anger vilket meddelande som är det som är det senaste, d.v.s det med högst nummer?
2017-04-20

Ja det är MeasuringInfo som anger vilken version av mätningen som är den senaste d.v.s det med högst nummer.
TransactionHistoryNumber anger vilken version av dokumentet som är den senaste. Då det blir ett nytt dokument vid korrigering men med samma mätning måste man titta på MeasuringInfoVersion för att säkerställa att det är den senaste versionen av mätningen.

0 0

Vad används MeasuringTicketSequenceNumber till? I exemplen är detta värde samma i både MeasuringTicket av typ MeasuringTicket och MeasuringTicket av typ InvoiceSpecification?
2020-05-28

MeasuringTicketSequenceNumber är ett löpnummer för sekvenserna (mätningarna) inom ett och samma e dokumentet. Standarden papiNet tillåter att flera olika mätningar rapporteras i ett e dokument. Pga. att Biometria i nuläget avser att bara skicka uppgifter om en enda mätning i varje MeasuringTicket kommer det bara att finnas en sekvens och den får nummer 1.

Någon gång i framtiden skulle många mätningar kunna skickas i ett enda MeasuringTicket och Biometria vill hålla denna möjlighet öppen. Det skulle då innebära flera sekvenser i en MeasuringTicket.

1 0

Vad gör Biometria då en mottagare kvitterar med status Failure i ett BusinessAcknowledgement?
2019-02-22

Då Biometria tar emot en kvittens med status Failure kommer det att resultera i ett larm till Biometrias kundtjänst som följer upp felet. Biometria kommer inte automatiskt att försöka återsända e-dokumentet.
Vissa detaljer om tekniska fel som kan resultera i status Failure hanteras i integrationskontraktet med Biometria.

0 0

Kan jag ändra måttslag på ett aktivt KöpareKontrakt?
2020-05-28

Nej. Det går inte att ändra måttslag på ett aktivt KöpareKontrakt. I dokumentet “Biometria specific Business Rules applicable at integration x.x” kan man tyda de generella affärsregler som gäller kring integrationsdokument. Läs mer här: Integrationsspecifikationer

Saknar du lösenord för att logga in och läsa integrationsspecifikationer? Kontakta Biometrias kundtjänst via support@biometria.se

0 0

Kan aktiva objekt tas bort?
2020-05-28

Nej, det ska inte vara möjligt att ta bort aktiva objekt. I dokumentet “”Biometria specific Business Rules applicable at integration x.x” kan man tyda de generella affärsregler som gäller kring integrationsdokument. Läs mer här: Integrationsspecifikationer

Saknar du lösenord för att logga in? Kontakta Biometria kundtjänst via support@biometria.se

0 0

Transportuppgifter Ut – Det saknas enumeration för @LengthType för Route, är det korrekt?
2020-06-11

Det är ett fel. Det skall vara samma LengthType i de summerade avstånden i RouteLength som de som kan förekomma i benens RouteLegLength. Biometria ändrar det i nästkommande version.

0 0

Varför saknas det en summering på antal stockar i integrationen MT(MT)Product?
2020-06-23

I dagsläget är antal stockar inget som rapporteras av källsystemet därför kan det heller inte rapporteras ut i integrationen.

0 0

3.c Tekniska frågor

Hur kan man ur ett tekniskt perspektiv kommunicera integrationer med Biometria?
2020-05-29

Detta finns beskrivet i dokumentet “Biometria Technical Communication Guidelines” som man hittar bland integrationsspecifikationerna på sidan för integrationer. Här kan man bl.a. läsa om möjliga alternativ för “Network Access”, “Protocols” och “Formats”.

0 0

Kan vi, när det gäller BusinessAcknowledgement, förutsätta att ErrorDescription har samma format under hela integrationsförnyelsen? Finns det någon maxlängd för ErrorDescription?
2017-04-20

Ja, formatet blir detsamma. Det kan dock tillkomma fler ErrorCodes samt ErrorSeverity då vi implementerar mot VIOL 3. I VIOL 2 är maxlängd 1000 tecken. I VIOL 3 vet vi inte ännu.

0 0

Kan det i VIOL 2 hända att bara en MT(MT) eller bara en MT(IS) genereras vid en ny version av mätningen? Kommer det att skickas ut någon MT(MT) om bara priset men inte kvantiteten ändrats i en mätning?
2017-04-20

Från VIOL 2 kommer det alltid att genereras både MT(MT) och MT(IS) för varje VersionNumber som skapats för ett MeasuringNumber. Även då ändringen bara avser pris kommer både MT(MT) och MT(IS) att skickas.

0 1

Finns det någon övre gräns hur stora papiNet meddelanden som Biometria kan leverera? Hur stora meddelanden kan vi förvänta oss att få?
2020-05-29

Man kan förvänta sig att få meddelandet på åtminstone 30-40 MB. Biometrias kö-hanterare klarar meddelande upp till 100 MB. Det som kan dra iväg i storlek är stockmätning som kan innehålla tiotals tusen stockar.

0 0

Finns det någon testmiljö för de nya papiNet-baserade integrationerna?
2020-05-28

Ja en testmiljö finns för kunder. Kontakta Biometrias Kundtjänst/användarstöd för att nyttja denna.

0 0

3.d Test

Kan vi få testdata direkt till oss för att testa för respektive kund?
2017-04-20

När SDC genomför varje enskilt kundprojekt kommer testfall att väljas ut för varje kundprojekt (i samråd med kunden). Det ska vara produktionslik data för att testa att de nya integrationerna fungerar väl.

0 0

Vid korrigering i VIOL får jag inte med dokument för alla led.
2017-04-20

Det kan vara så att virkesordern/mätningen ändrats mellan körningarna så att det inte blir någon träff för prenumerationen för led  1 efter en ändring (tex. ändrat parter i affärsledskedjan). Då skickas inte alla dokumenten på nytt.

0 0

Behövs det nytt affärsdata vid leveranser?
2020-03-20

Programmet är under en utvecklingsintensiv period och mycket förändring sker fortfarande kring lösning för systemet VIOL 3,  vilket gör att förvaltningsarbete som att förändra befintligt data har prioriterats ned. Det innebär viss risk att affärsdata kan komma att sluta fungera vid leverans av ny funktionalitet. Rekommendation är att utgå ifrån nytt data vid tester av ny leverans.

1 0

Vilken prestanda kan förväntas i testmiljö för VIOL 3?
2020-04-07

Kundtestmiljön är i dagsläget anpassad för att verifiera lösningen utifrån verksamhetsperspektiv. Kundtestmiljön dimensioneras utifrån en uppskattad medelanvändning, viss fördröjning kan förekomma vid större samtidigt nyttjande. Kundtestmiljöns resurser och konfiguration förändras löpande utifrån antalet interaktiva användare och integration.

 

För att underlätta testbarhet i affärssystemet, har intervall för batchkörning förändrats till att starta mer frekvent än normalt “nödvändigt”. Allt för att stödja vissa verksamhetsprocesser. Utifrån ett integrationsperspektiv, kan man generellt sett förvänta sig en svarstid kring 3-5 minuter just nu gällande kvittenser och prenumeration av e-dokument.

1 0

3.e Verksamhet

Vad kommer att hända med extern insändning gällande integrationsförnyelsen?
2019-10-15

Om mätning görs i andra mätplatssystem än Biometrias mätplatsstöd kommer det att vara möjligt att leverera mätdata till VIOL 3.

Det pågår ett arbete med att ta fram specifikationerna för detta.

0 0

Vad kommer att hända med brukstransaktionerna gällande integrationsförnyelsen?
2017-04-20

Brukstransaktioner kommer att omarbetas i och med VIOL 3, om det blir ett nytt format eller samma format som i VIOL 2 men med nya benämningar på fält är ännu inte bestämt.

0 0

Info om mätningar som ingår i ett mätningsflöde via integration?
2020-05-14

Utvecklad fråga: I klienten (AX) går det att se vilka mätningstjänster som ska utföras på mätplatsen innan leveransen har anlänt. Finns det planer på att tillgängliggöra denna information för integrationskunder?

Svar: Intentionen finns att skapa en integration tillbaka till kund vid destinering så att de redan då får vetskap om vilka mätningstjänster som kommer utföras.

0 0

4. INFÖR VIOL 3 OCH DRIFTSTART

Hur ofta görs förändringar i kundtestmiljön? Finns det några förutbestämda dagar och tider?
2019-02-22

Intentionen är leveranser med två veckors intervall, företrädesvis på måndagar för att matcha uppdatering av förvaltningslistan.

0 0

När sker driftstarten av VIOL 3?
2019-12-11

Driftstarten kommer att planeras utifrån färdigställandet av lösningen samt kundernas implementering. Tidsperiod och datum kommer att meddelas i god tid.

1 6

Hur kommer driftstarten av VIOL 3 att genomföras?
2017-06-22

Vi kommer att planera och informera om driftstarten i god tid innan vi genomför den.

0 4

Hur får man reda på när förändringar skall göras, och när de är gjorda?
2019-02-22

Det ska framgå av förvaltningslistan på viol3.se samt under Releasenotes.

0 0

Finns någon typ av versionsnummer på kundtestmiljön?
2019-02-22

Biometria arbetar med frågan. Någon form av versionsnummer kommer att finnas.

0 0

Finns någon beskrivning av releaseprocessen?
2019-02-22

Allt som kommer in via ärenden eller som Biometria själva hittar som kan komma att beröra kundtestmiljön i form av rättningar/kompletteringar/utredningar publiceras i förvaltningslistan. Denna  prioriteras av Biometria.

1 0

Hur förhåller sig förvaltningslistan (viol3.se/integrationer) till förändringar i kundtestmiljön?
2019-02-22

Förvaltningslistan publiceras varje måndag eftermiddag. Varannan måndag sker uppdatering av kundtestmiljön samt publikationer på viol3.se.

0 0

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]