Senast uppdaterat 2021-03-12

FAQ – Frågor och svar

På den här sidan har vi listat frågor och svar om VIOL 3. För att enkelt hitta svar på din fråga, klicka på en kategori i listan eller använd sökfunktionen. Om din fråga inte är besvarad här, var snäll kontakta Biometria support, din affärskonsult/kundrådgivare eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau. Tack!

SÖK

1. ALLMÄNT

Vad innehåller VIOL 3 programmet?
2021-02-09

VIOL 3 programmet syftar till att utveckla en plattform som ska ersätta nuvarande system VIOL 2. Det består av ett antal olika delprojekt som samordnas i samma program under en gemensam ledning. Vill du veta mer så läs gärna på viol3.se -> Om VIOL 3 och delta på programmets kundmöten, inspelningar från dessa hittar du här. 
VIOL 3 programmet är en kombination av Microsoft Dynamics AX och egenutveckling.

4 0

Vilka har beslutat om VIOL 3 programmet?
2020-10-06

De rådgivande grupperna RMR, Logistikrådet och IT-rådet är, tillsammans med Biometrias styrelse, eniga om motiv för och krav på ett nytt VIOL. I oktober 2014 beslutade Biometrias (dåvarande SDCs) styrelse att påbörja resan mot VIOL 3. Läs mer om detta genom att klicka på länken: Här kan du läsa mer om bakgrunden.

0 0

2. LÖSNINGEN I VIOL 3

2.a Grunddata, Strukturer och Behörigheter

Hur fungerar ursprung från VIOL 2 i det nya VIOL 3?
2020-07-02

Ursprung i VIOL 2 är ersatt i VIOL 3 av en kombination av avtalsform och anskaffningsform.

0 0

Hur skiljer sig produkter i skogen från produkter vid industrin?
2020-04-30

Det viktigaste är nog att hålla isär vad som är en produkt i skördaren och skotaren och vad som är en produkt vid inmätning. Den nya sortimentsstrukturen tillåter en mycket detaljerad uppdelning i många olika produkter baserat på en mängd olika egenskaper som kan mätas vid en industri. Detta kan vara baserat på röntgen eller annan modernare teknik för att på något sätt dela in stockar i produkter. Det kan också vara så att man väljer att dela in sågtimret i olika sågklasser kanske ganska så ”smala” i dimensions och längdgränser. Då kräver detta bra mycket mera än fyra tecken för att kunna identifiera alla dessa produkter och därav är förslaget att det skall gå att använda upp till 20 tecken för att identifiera en produkt. Det lär bli många produkter ganska fort.

I skogen däremot så kan vi ju inte mäta alla dessa produkter så här kommer åtminstone tills vidare produkten vara mer som tidigare och representera ett trädslag eller en kvalitet.

Poduct user ID är identiteten på en produktinstruktion som används i en skördare där det krävs mer än 20 tecken för att skapa en god struktur på identifieringen av dessa. Stanfordstandarden sätter inga gränser medan Biometria tvingas sätta en maxgräns i databaserna och detta är just nu satt till 500 tecken. Däremot kanske man skall försöka begränsa sig lite grand om det skall gå att läsa uppgiften i en uppföljningstjänst.

0 0

Hur kommer handelssortimenten att identifieras?
2016-12-21

Enligt det förslag som finns kan man tillåta handelssortimentsIDn på upp till 20 tecken. Det mest konkreta förslag som finns att gå på nu är att det kan se ut något sånt här:
– 0110-10001 Talltimmer Bollsta
– 1030-HUS Lövmassaved Husum
– 1030-FRO Lövmassaved Frövi
– 1030-001 Lövmassaved variant 1
– 1030-002 Lövmassaved variant 2
– H0110-1001 HS Talltimmer Bollsta
– 0110-SCAB Bollstatimmer

Då har vi ju en ca 8-9 tecken att hantera om inte företagen vill ”dra iväg” ännu mer. Att använda alla de 20 tecken som tillåts känns ganska olämpligt utifrån att uppgiften ibland skall knappas in manuellt i skördare och skotare också som några företag i referensgruppen har påpekat.

0 0

Finns sortimentet klentimmer kvar? Går det i så fall att sortera det under sågtimmer?
2017-04-20

I sortimentskategorin sågtimmer ryms flera handelssortiment, bl.a. sågtimmer barr och klentimmer barr. Handelssortimentet klentimmer används om man köper enbart klentimmer, men det är även möjlighet att lägga klentimmer som en produkt i handelssortimentet sågtimmer. I det fallet måste mätutrustningen sätta produkten efter diameter och då kan man alltså ha både sågtimmer och klentimmer i samma handelssortiment.

0 0

Behöver behörigheter och fullmakter beställas på nytt vid produktionssättning av VIOL 3?
2020-04-24

Ja, fullmakter och behörigheter kommer behöva beställas på nytt när VIOL 3 går från en testmiljö till en live-version.

0 0

Hur beställs behörigheter?
2020-04-30

Du beställer behörigheter under fliken “Behörigheter” i Porten. Här finns länk till Porten för Kundtestmiljön.

Alternativt kan du även skicka in din behörighetsbeställning via epost, maila till support@biometria.se.

0 0

Hur får jag en Behörighetsansvarig till mitt företag?
2020-04-30

En behörighetsansvarig får du genom ett samråd mellan ditt företag och kundrådgivare eller affärskonsult från Biometria. Det är Kundrådgivaren eller affärskonsulten som sätter behörighetsansvarig genom att ange “Behörighetsansvarig” som roll i behörighetsbeställningen. Senare när det finns en behörighetsansvarig så kan även den personen meddela in fler behörighetsansvariga.

 

0 0

Vilken roll ska beställas om en transportadministratörsroll eller transportanvändarroll önskas?
2020-04-30

För att få transportadministratör så väljs rollen transportaffärsansvarig eller transportledare.
För att få transportanvändare väljs logistiker som roll.

 

0 0

Finns det skillnader i behörigheter mellan VIOL 2 och VIOL 3?
2020-04-30

Den stora skillnaden nu innan behörigheter inte är helt färdigutvecklat är att det inte går att styra behörigheter på detaljnivå i VIOL3 utan där finns det rollpaket som behörigheterna byggs upp av.

 

0 0

Önskar fler sortiment och handelssortiment i testmiljöer, kan Biometria skapa det?
2020-06-11

I dagsläget skapar vi inte nya sortiment vid förfrågan. Istället skapar vi de sortiment som behövs i samband med varje scenario.

0 0

2.b Produktion

Finns det en förväntan om retrokörningar av rapporterade volymer från tidigare rapporteringstillfällen vid ändrad/ändrade aktörer i produktionsunderlaget?
2018-03-05

Två händelser kommer att leda till en automatisk omsändning av produktionsresultat:
När produktionsunderlaget vid destinering uppdateras med destinerad mottagare och mottagningsplats samt köpare i mellanled och när produktionsunderlaget uppdateras med ett nytt ansvarigt transportföretag eller befraktare från transportinstruktionen.

0 0

StanForD-standarden kommer att klara ett förändrat sortimentsbegrepp. Klarar maskindatorerna och dess operativsystem/styrsystem ändrade format för koder och sortimentsnamn? Är styrsystemstillverkarna tillfrågade?
2018-03-05

Styrsystemstillverkarna är kontaktade och informerade om att handelssortiment och produkter kommer att identifieras med upp till 20 tecken. Det kommer att vara möjligt att rapportera produkt från skördare.

0 0

Hur vet man att produktionsrapportering har avvisats i VIOL 3?
2018-01-19

Om ett färdigt produktionsresultat inte kan skapas tex pga att rapporterat handelssortiment saknas i produktionsunderlaget så skickas ett felmeddelande till maskinen och ett avvisat produktionsdata hamnar i en larmlista i VIOL 3.

1 0

Hur kan man använda ersättningsgrundande skördarmätning i VIOL 3?
2020-06-29

I ett förstaledskontrakt, dvs mot skogsägaren, måste man göra ett val om man avser att ersättningsmetoden skall vara baserad på skördarens mätning eller mätplatsens mätning. Detta styr sedan vilken typ av mätordrar som genereras till produktionssystemet eller mätplatssystemet. Respektive system skall sedan svara upp med det mätdata som krävs för redovisningen till skogsägaren och skicka detta tillbaka till redovisningssystemet. Biometria planerar inte i detta läge för några kombinerade metoder vare sig på kontraktsnivå eller sortimentsnivå. Det är endast i första affärsledet som vi har uppfattat att branschen avser använda ersättningsgrundande skördarmätning medan det i högre affärsled är mätning vid industri som gäller. Lösningen byggs för att det inte skall krävas några ”signaler” från skogsmaskinerna om vilken vederlagsmetod som skall användas.

 

0 0

Vi har som leverantör av virke behov av att kunna styra så att produktionsresultaten kan nå vissa mottagare medan vi ibland inte vill dela med oss av produktionsresultaten pga avtalsförhållanden. Hur kan vi åstadkomma detta?
2018-03-05

Produktionsunderlaget är en del av lösningen på detta. För att mottagaren av virket ska kunna få produktionsresultaten måste planerad mottagare anges på raden för aktuellt handelssortiment i produktionsunderlaget. Görs inte detta kommer mottagaren inte att få några produktionsresultat.

0 0

Hur fyller man produktionsunderlaget med rätt information?
2018-03-01

När produktionsunderlaget skapas i VIOL 3 hämtas ett antal grunduppgifter från förstaledskontrakt och avtalsobjekt, t ex förstaledskontraktets ID, avtalsobjektets ID, skogsägare, uppdragsgivare, avverkningsform och anskaffningsform. Utöver dessa är det ett antal uppgifter som måste fyllas i på produktionsunderlaget alternativt hämtas från en från en mall som skapats i förväg. På varje produktionsunderlagsrad är det ”Producerat handelssortiment” och ”Producerat för mottagningsplats” samt de aktörer som ska få ta del av det som produktionsrapporteras i rollen som t ex Leveransansvarig, ”Planerad mottagare” eller ”Planerat ansvarigt transportföretag”.

0 0

Kan man på något sätt dela upp avtalsobjektet i mindre delar tex motsvarande de olika avdelningarna i en skogsbruksplan? Vi vill fortfarande hantera det som ett avtalsobjekt genom logistikkedjan för att inte behöva hantera många små avtalsobjekt.
2017-05-31

Det finns möjlighet för de företag som vill rapportera delobjekt från skördare och skotare. Produktionsresultaten kommer då att delas upp per delobjekt och det kommer också att framgå vilket delobjekt produktionsresultatet avser. På så sätt kommer det vara möjligt att följa producerad volym per delobjekt i eget system men även i det nya uppföljningsverktyg som ersätter Prins i Viol 3. Det är viktigt att förstå att inmätt volym inte kan delas upp per delobjekt. Önskar man göra det så måste fler avtalsobjekt skapas.

Från skördare rapporteras informationen här:

Från ObjectDefinition hämtas Avtalsobjektnumret. I original-hpr från skördare tillåts enbart att Avtalsobjektnumret anges i elementet ContractNumber men eftersom tolkningen även ska klara hpr som har konverteras från pri finns det två alternativa element för Avtalsobjektnumret. I första hand Contract­Number och andra hand i ObjectUserID om ursprunget är en pri.

SubObject är underbegreppet till Object. Företag kan via beställning bestämma om uppgift om SubObjectUserID ska lagras på mätningen. Det är inte obligatoriskt att SubObject finns med i hpr.

Från skotare rapporteras informationen här:

Från ObjectDefinition hämtas Avtalsobjektnumret. I original-fpr från skotare tillåts enbart att Avtalsobjektnumret anges i elementet ContractNumber men eftersom tolkningen även ska klara fpr som har konverteras från prl finns det två alternativa element för avtalsobjektsnummer. I första hand Contract­Number och andra hand i ObjectUserID om ursprunget är en prl.

SubObject är underbegreppet till Object. Företag kan via beställning bestämma om uppgift om SubObjectUserID ska lagras på mätningen. Det är inte obligatoriskt att SubObject finns med i fpr.

0 0

Skall man kunna lägga till handelssortiment på produktionsunderlaget som inte motsvaras av ett handelssortiment eller sortimentskategori i förstaledskontraktet?
2018-02-22

Ja det skall man kunna göra. Det finns situationer när det är aktuellt att rapportera handelssortiment som inte skall destineras och därmed inte måste finnas på förstaledskontraktet.

0 0

Kommer det att finnas mallar för produktionsunderlag i VIOL 3?
2018-01-30

I VIOL 3 kommer det att finnas mallar för produktionsunderlag. Dessa kan användare välja att skapa per försörjningsområde eller liknande. Mallen skall sedan kunna appliceras på ett nytt produktionsunderlag som man skapar för den aktuella trakten.

0 0

Kommer produktionsunderlaget att hämta uppgifter om sortimentskategorier eller handelssortiment från förstaledskontraktet?
2018-02-22

Nej – produktionsunderlaget hämtar endast uppgifter om tex säljare och köpare från förstaledskontraktet. Då förstaledskontrakt i stor utsträckning kommer att innehålla sortimentskategorier har det ansetts meningslöst att hämta sådan information från förstaledskontraktet.

0 0

Hur och vem fyller i rätt handelssortiment i produktionsunderlaget?
2018-04-09

Redan i VIOL 2 måste det finnas en arbetsprocess i skogsföretagen för att besluta sig för vilka handelssortiment som skall produceras på en trakt eller avtalsobjekt. Normalt sett är det produktionsledaren som står för dessa beslut och därför måste ta ansvar för att fylla på produktionsunderlaget. På större företag kommer säkert produktionsunderlaget skapas i företagsegna system och samordnas med traktdirektiv och apteringsinstruktion. VIOL 3 kommer att erbjuda visst stöd i form av mallar som kan användas för att fylla på produktionsunderlaget med rätt handelssortiment.

0 0

Skapar VIOL 3 nya avlägg på avtalsobjektet baserat på rapportering från skotaren?
2018-04-23

Produktionsresultat skotare skapas med rapporterat avläggsnummer, avläggsbeskrivning och koordinater och sedan är det uppdragsgivaren som ev. väljer att uppdatera avtalsobjektet.

VIOL 3 kommer inte att ha sådana möjligheter per automatik utan det är uppdragsgivaren själv som måste se till att lösning för detta finns i egna system.

0 0

Vad händer om man inte sätter ett “Ansvarigt Avverkningsföretag” eller något “Utförande avverkningsföretag” på ett Produktionsunderlag?
2020-10-01

Det är inget krav att ange ett ansvarigt avverkninsgsföretag och/eller ett utförande avverkningsföretag, eller att skördare/skotare är angett på ett produktionsunderlag. Uppgiften om utförande avverkningsföretag kommer från rapporteringen (via filinsänd eller Rapp) och har en högre prioritet än det som står på produktionsunderlaget. Detsamma gäller om uppgiften rättas/korrigeras i klienten.

0 0

2.c Transport

Hur kommer transportkilometer användas i VIOL 3?
2017-04-20

Förutbestämda avstånd kommer att kunna anges i Transportunderlag (motsvarar transportfliken i Virkesorder). Där kommer kunna anges Transportkilometer enligt Krönt Vägval och Avtalad Transportkilometer (motsvarar Trpkm). Åkaren kommer att kunna ange transportkilometer i mätresultatet.
Vi kommer att ha kvar prioriteringen bland tillgängliga avstånd på samma sätt som i dag. Det transportprisräknade värdet kommer att ha kompletterande information om transportprisgrundande avstånd (km) och hur avståndet valts/tagits fram (t. ex. Krönt Vägval + tillägg till avlastningsplats).

2 0

Kommer att vara möjligt att komplettera i leveransaviseringen i efterhand?
2017-06-20

Ja, genom att man skickar en ny som skriver över den gamla leveransaviseringen.

0 0

Hur kan vi administrera utländska bilar i VIOL 3?
2017-06-20

Utländska ekipage kommer att kunna registreras precis som svenska ekipage, genom att man anger en landskod vid registrering av transportmedlet (dragbilen).

0 0

Kan vi transportprisräkna från terminal till industri, vilket vi idag gör med hjälp av ”befraktarkod”?
2017-06-20

Ja, det kommer vara möjligt. Antingen kan man lägga upp pris på fasta sträckor, dvs från en bestämd hämtplats till en bestämd mottagningsplats, i prislistan eller styra pris på utpekade hämtplatser eller hämtplatstyp.

0 0

Hur kommer kvantitet transport att förhålla sig till kvantitet råvara?
2017-06-20

Det kommer i princip att fungera som i VIOL 2. Transportredovisningen kan använda en kvantitet, tex vikt, som utförs vid en tidpunkt, medan råvaruredovisningen använder en annan kvantitet som registreras vid en annan tidpunkt. Systemet kan inte garantera någon periodisering.

0 0

Vilket stöd kommer finnas för att följa upp transportområden?
2017-06-20

I VIOL 3 kommer transportområden att kunna skapas på LLD-nivå (landsdel, landskap, distrikt). Detta görs i befraktarinställningarna. Dessa transportområden kan man sedan välja att transportprisräkna på och även följa upp virkeflöden och transportkostnader ifrån. Det kommer ej att vara möjligt att skapa transportområden med hjälp av polygoner.

0 0

Kommer man att kunna rutta från omlastningsplatser uppkomna efter lunning?
2017-06-20

Ja, I VIOL 3 kommer man att kunna avståndsberäkna från samtliga avlägg som är kopplade till ett avtalsobjekt. Genom att den som administrerar avtalsobjektet skapar ett nytt avlägg och flyttar volymerna (administrativt) från det ursprungliga avlägget till det nya kan transportprisräkning sedan ske från det nya lunningsavlägget. Omlastningsplats som platsbegrepp i VIOL 3 är en fast plats, tex järnvägsterminaler.

0 0

Kommer det att finnas funktionalitet för prisräkning av separatlastare?
2017-06-20

Nej, det kommer det inte att vara möjligt att prisräkna på separatlastare. Ett ekipage som blivit lastad av separatlastare kommer dock, precis som idag, att kunna ange identitet på lastare, i form av ett enhetsnummer, vid lossningstillfället via transportuppgifterna.

0 0

Kommer VIOL 3 läsa in bränsleindex med automatik?
2017-06-20

Lösningen kommer att klara detta men vi kommer inte att ha några sådana kopplingar till externa index i VIOL 3.0.

0 0

Kan man behörighetsstyra på önskat utförande transportföretag?
2017-06-20

Nej, behörighetsstyrning kan bara ske på ansvarigt transportföretag.

0 0

Kommer man att kunna ställa om (omdestinera) ett flertal utvalda virkesordrar till ny(a) mottagningsplats(er)?
2017-06-20

Ja, det kommer man att kunna göra. Dock förvinner virkesorder som begrepp, men man kommer att kunna göra en massomdestinering.

0 0

Kommer man att kunna transportbeordra till specifikt transportörsnummer?
2017-06-20

Transportörsnummer kommer ej att finnas som begrepp i VIOL 3, däremot så kommer man att kunna transportbeordra på transportenhet. Transportenhet är något som definieras av transportorganisationen eller åkeriet. Det kan tex vara en specifik bil.

0 0

74-tonsbilar kommer ibland att gå som 64-tonsbilar. Hur hanterar/definierar man detta om de ska ha olika priser beroende på vilken typ den för tillfället går som och man vill olika priser beroende på typ (givet att bilen är upplagd som 74-tonsekipage)?
2017-06-20

Vi kommer i prisräkningen kunna hantera att en bil kommer att gå i olika skepnader dvs köra 74 ton den ena dagen och 64 ton den andra dagen. Föraren kommer att kunna ange kod 4(BK4) i VSTD(vägstandard) vid ankomst till mätplats om bilen körts på BK4 vägnätet. Möjlighet kommer också att finnas att köra olika biltyper (64 t och 74 t) på samma sortiment.

0 0

Hur stöttas ”energiaffären” med flisning, huggning etc?
2017-06-20

På samma sätt som i VIOL 2, med flisningstillägg.

0 0

Vem justerar drivmedelsindex?
2020-04-30

Den som är ägare av drivmedelsindexet. Ägaren bestäms vid skapandet av drivmedelsindexet.

 

0 0

Är basvärde samma sak som drivmedelsindex?
2020-04-30

Basvärde är det värdet som drivmedelsindexet har vid kontraktstillfället när parterna ingick avtalet. Alternativt att parterna har avtalat om annat basvärde.

 

0 0

Vad innebär “Ekipagekontroll” under befraktarinställningar?
2020-04-30

Om ekipagekontroll är JA, kontrolleras det att ekipagets vikt med last inte överstiger ekipagets godkända maxvikt innan transportredovisning sker.  Väljer man NEJ genomförs ingen kontroll av maxvikt på ekipaget.

 

0 0

Har ekipage och organisationsnummer en koppling?
2020-05-07

Det anges en ansvarig aktör (dvs ett organisationsnummer) för ett ekipage och denne avses att hantera administrationen av ekipaget. Det förhindrar inte att ekipaget används för transportredovisning med annan aktör (dvs annat organisationsnummer).

0 0

Vad är det för skillnad mellan Befraktarunderlag och Transportinstruktion?
2020-05-14

Transportinstruktion tillhandahålls av VIOL 3 till befraktaren (för info) och ansvarigt transportföretag i transportaffären så snart transportunderlagsansvarig (på uppdrag av befraktaren) har förberett transportredovisningen för transport av ett eller flera handelssortiment inför att transporter utförs (och ankommer mätplats). Med transportinstruktionen har befraktare all information som krävs för att i den påföljande transportbeordringen (sker utanför Biometrias värld) föra med sådan information som krävs för att utförande transportföretag skall kunna leveransavisera mätplatsen samt att parterna i transportaffären skall kunna ta emot och sortera transportredovisningen från VIOL 3 i sina egna system.

Se vidare i Process and Transaction Overview för SDC Use Case K som finns att läsa här.

0 0

Om man har en grundpriskomponent sträcka på en prislista, kommer den prioriteras före formel om sträckan stämmer?
2020-06-04

Ja, grundpriskomponent sträcka ska prioriteras över grundpriskomponent formel.

0 0

Hur vet man som utförande transportföretag vilket avlägg som chauffören ska åka till?
2020-06-04

Det framgår i transportunderlaget och transportinstruktionen. I mätplatsstödet får chauffören peka ut vilket avlägg som hämtats ifrån. Om det bara finns ett avlägg så väljs det automatiskt i mätplatsstödet.

0 0

Hur fungerar avlastningsplats och hur transportredovisas det?
2020-06-04

Man kan lägga till en Avlastningsplats i platsregistret (likt VIOL 2) som anges vid inmätning. Vid skapandet av en avlastningsplats läggs även ett avstånd in som anger avståndet mellan avlastningsgplats och mät-/mottagningsplats. Avståndet redovisas sedan i VIOL 3.

0 0

Hur ska vi kunna prisstyra transport utan transportörsnummer?
2020-06-04

Det beror på vad transportörsnummer innebär för er. Det delas i VIOL 3 upp, framförallt i aktör, egenskaper på ekipage och transportområden ur en prissynpunkt. Det går även att använda för uppföljning genom transportenhet för transportföretagen.

0 0

Hur kopplas rätt kontrakt ihop med varandra i transportaffären? Dvs. rätt BK och TK.
2020-06-04

BefraktarKontrakt och TransportKontrakt kopplas ihop genom de aktörer som anges vid inmätning. Det är upp till åkaren att ange rätt aktörer i transportaffären för att redovisningen ska bli korrekt. Aktörerna matchas mot aktörer och en tidpunkt för att hitta rätt kontrakt. Det går bara att ha ett kontrakt giltigt under en viss tid mellan två aktörer.

0 0

Hur kommer chauffören veta vilka aktörer som finns i transportaffären på det AvtalsObjekt han kör? Dvs. vad chauffören ska skriva i vid ankomst till mätplats med bilen.
2021-01-07

Chauffören behöver veta vem hen själv är och vem som är ansvarigt transportföretag och sitt registreringsnummer på sitt ekipage och avtalsobjektnummer. Anger chauffören fel aktör så stoppas det OM aktören inte finns i registret. Är det så att det finns ”Förmedlande företag” har de ansvaret för att informera chauffören om alla förmedlande företag i ledet samt vem som är ansvarigt transportföretag. Detta kan göras med en lista eller via transportinstruktioner via TASS, GATA. Hur ni och andra företag väljer att informera chauffören är upp till er.

Om leveransavisering skickas fylls informationen från leveransavisering automatiskt in i Mätplatsstödet. Då behöver chauffören veta registreringsnumret på ekipaget som framförs. Informationen är förifylld med uppgifter från leveransaviseringen men du kan ändra om några uppgifter är fel eller behövs kompletteras. Skulle några uppgifter ändå bli fel kan detta korrigeras i efterhand.

0 0

Hur översätter man de gamla positionerna i VIOL 2 till VIOL 3?
2020-06-05

Det beskrivs enklast och bäst genom nedanstående bild:

 

0 0

Hur hittar Krönt Vägval sitt avstånd från ett avlägg?
2020-06-23

Krönt Vägval har ett snappningsavstånd på 300 meter. Om avståndet från en väg som finns registrerad är längre än så får Krönt Vägval ingen träff från avlägget. Då måste funktionen Väganslutning användas på avlägget. Där anges koordinaterna där den registrerade vägen och den oregistrerade möts. För att få ett korrekt avstånd från avlägget till vägnätsanslutningen behöver  vägnätsanslutningen som skapades på avlägget anges i Transportunderlaget. Även avståndet mellan avlägg till vägnätsanslutning måste anges i Transportunderlaget. Detta läggs till under rubriken “Tilläggsavstånd pålastning”.

0 0

Ärvs en eventuell kvantitetsjustering från en övervikt eller lastutfyllnads-komponent ned från första transportledet till efterkommande?
2020-06-23

Ja. Om det görs en kvantitetsjustering i led 1 i transportprisräkningen ärvs den till efterkommande led så att prisräkning i alla led utgår från samma transportprisgrundande kvantitet oavsett prisräkningstyp.

0 0

Varför har övervikt- och lastutfyllnadskomponenterna flyttats från prislista till kontrakt?
2020-12-10

I VIOL2 är det inte möjligt att se hur mycket lastutfyllnad eller övervikt som har fallit ut i kvantitet, bara att det gjorts ett tillägg eller avdrag i kronor. I VIOL3 används transportprisgrundande kvantitet och transporterad kvantitet då kan man också se volymerna övervikt/lastutfyllnad för en viss period.

I VIOL2 räknas alla T/A med den inmätta kvantiteten, det innebär att tillägg och avdrag för exempelvis lossning också beräknas med kvantiteten. Vissa kunder har sett det som en brist, därav beslutet att använda transportprisgrundande kvantitet som då också är grund för värdeberäkning av lossning (och andra T/A). Den bästa lösningen var att lägga komponenterna på kontrakt.

0 0

2.d Mätning

Kan jag använda Mätplatsstödet från egen hårdvara, t ex pc eller surfplatta?
2020-09-26

Just nu är mätplatsstödet i VIOL 3 utvecklat för PC och webbläsaren Chrome men kommer så småningom att anpassas för surfplatta ansluten till internet med fast eller mobil uppkoppling.

0 0

Kommer Biometria att kunna ta emot mätresultat från andra mätplatssystem?
2020-09-26

Ja, VIOL 3 kommer att kunna ta emot mätresultat från andra mätplatssystem. Däremot kommer det att krävas vissa anpassningar eftersom VIOL 3 bygger på nya strukturer på informationen. Exempelvis Ny sortimentsstruktur, Mät- och mottagningsplatser, mätningstjänster, Mätorder etc. Om du är en tredjepartsleverantör eller har ett annat mätplatssystem ber vi er ta kontakt med Biometria för mer information om vilka anpassningar som krävs.

0 0

Vad är ett mätningsflöde?
2020-09-26

Ett mätningsflöde beskriver de olika mätningsmoment, i form av branschgemensamma mätningstjänster, som ska mätas på en leverans av ett visst handelssortiment till en viss mottagningsplats för ett transportslag. Mätningsflödet sätts upp per mottagningsplats och handelssortiment och transportslag.

0 0

Vem sätter upp ett mätningsflöde?
2020-09-26

Mätningsflödet sätts upp av mottagaren på den aktuella mottagningsplatsen eller någon av de mätande företag som i huvudsak verkar på någon av de mätplatser som är ansluten till den aktuella mottagningsplatsen.

0 0

Vad krävs för att kunna registrera mätningar på en mätplats?
2020-09-26

För att kunna lämna av en leverans krävs att det finns en mätorder som är destinerad (utställd) till den aktuella mottagningsplatsen samt att det finns erbjudna mätningstjänster för de mätningstjänster som ingår i mätningsflödet på den mätplats som man avser mäta in råvara på.

0 0

Vad är affärsvillkor mätning?
2020-09-26

Det är affärsvisa förutsättningar för genomförande av en mätning mot en viss mottagningsplats. Det innebär ett förtydligande eller en avvikelse jämfört med de nationella mätinstruktionerna som finns i skogsbranschen. Följande typer av affärsvillkor kommer att finnas: Avvikande gränsvärde, Ny mätegenskap och Fritextfält.

0 0

Vad händer med dagens mätinstruktioner?
2020-09-26

Innehållet i dagens mätinstruktioner kommer delvis att återfinnas i egenskaper på en branschgemensam mätningstjänst, ett handelssortiment och produkter eller i form av ett affärsvillkor. Det kommer även att finnas som dokument på Biometrias hemsida med möjlighet att bifoga en eller flera mätinstruktioner (eller delar av) till ett visst mätningsflöde i VIOL 3.

0 0

Idag använder vi MAPP för mätning på terminaler, hur kommer det att fungera i VIOL 3?
2020-09-26

Mätplatsstödet kommer innehålla motsvarande funktionalitet och kan användas från egen mobil enhet, t ex surfplatta eller PC.

Mätplatsstödet i VIOL 3 kräver inga installationer utan är byggt så att det går att använda på vilken PC eller Surfplatta som helst som har webbläsaren Chrome installerad. Det betyder att man på mätplatser som saknar mätutrustning kan registrera mätdata på samma sätt som i dagens MAPP.

0 0

Varför byggs ett nytt mätplatssystem?
2020-07-10

2014 fattades ett beslut att ersätta dagens VIOL med en helt ny lösning. Beslutet motiverades bl.a. av att utvecklingsmiljön för dagens VIOL  inte längre stöds av systemleverantörerna, strukturen i VIOL var väldigt statisk med begränsade möjligheter till analyser. Branschen ansåg dessutom att systemet inte längre stödjer dagens eller framtidens behov. Som en konsekvens av detta, och den starka tekniska utvecklingen som sker inom mätningsområdet, beslutades även att utveckla ett helt nytt mätplatstöd. Det nya mätplatsstödet ska vara enklare att använda, öka möjligheten att automatisera mätning, vara mobilt och byggas så att man kan möta framtidens behov av tekniska lösningar.

0 0

Vad händer med MAPP, Doris, Iris och RTV Online?
2020-07-10

All funktionalitet som finns i dagens lösningar för mätningsrapportering kommer att ingå i det som vi kallar Mätplatsstödet i VIOL 3.

2 0

Kommer det att vara personliga inloggningar för de som ska använda mätplatsstödet?
2020-07-10

Ja, alla som ska använda mätplatsstödet i VIOL 3 (Chaufförer, Mätare etc.) kommer att ha en personlig användaridentitet för att logga in i systemet. Användaridentiteten  sparas på mätresultatet (Varje mätningstjänst) som mätningsutförare. På så sett kan man se vem som utförde respektive del i mätningsflödet.

0 0

Kommer min lokala mätutrustning att fungera med mätplatsstödet i VIOL 3?
2020-07-10

Ja, befintlig utrustning kommer att kunna används även när VIOL 3 går i produktion.

0 0

Vad är den största skillnaden i mätplatsstödet mellan VIOL 2 och VIOL 3?
2020-07-10

Den tydligaste skillnaden är användargränssnittet och att vissa nya begrepp tillkommit.
Mätplatsstödet i VIOL 3 utvecklas på en molnbaserad plattform och följer den struktur som finns i VIOL 3 för att kunna dra nytta av de nyheter som införs.

0 0

Jag har idag ett eget mätplatssystem med extern insändning. Hur påverkas jag av VIOL 3?
2020-07-10

Samtliga integrationer till och från VIOL 3 har fått nytt utseende och innehåll. De bygger också på ny teknik. Därför kommer system som ska kommunicera med VIOL 3 att behöva anpassas. Om du är en tredjepartsleverantör eller har ett annat mätplatssystem kommer Biometria att ta kontakt för mer information om vilka anpassningar som krävs.

0 0

Kommer man att kunna leverera råvara utan att det finns en mätorder?
2020-07-10

Nej. För att kunna leverera råvara krävs att det finns en mätorder som är destinerad (utställd) till den aktuella mottagningsplatsen samt att det finns erbjudna mätningstjänster för de mätningstjänster som ingår i mätningsflödet på den mätplats som man avser mäta in råvara på.

0 0

Vad är en erbjuden mätningstjänst?
2020-07-10

En erbjuden mätningstjänst beskriver en branschgemensam mätningstjänst ett visst mätande företag erbjuder på en viss mätplats. I den erbjudna mätningstjänsten beskriver det mätande företaget på vilken mätplats man erbjuder mätningstjänsten samt med vilken måttslagskvalitet man levererar resultatet.

0 0

Vad omfattar mottagningskontroll?
2020-07-10

Det finns flera syften med att mottagningskontrollen.

  • Kontrollen av virkesmärkning syftar till att råvaran mäts in mot rätt skogsägare/leverantör
  • Kontrollera att det är rätt handelssortiment som ska mätas in
  • Att bilderna är av så god kvalitet att mätning går att utföra-

0 0

Vem är det som utför mottagningskontrollen?
2020-07-10

I de flesta fall kommer chauffören att utföra mottagningskontrollen och ta ansvar för att råvaran anmäls mot rätt avtalsobjekt och att lasten är fri från föroreningar som kan skada utrustningen på sågar, massabruk och värmeverk. När mätning ska göras i bild ställs större krav på att avisering och avlämning sker på rätt sätt. I dessa fall är det i huvudsak mätningsfunktionärer som utför mottagningskontrollen.

0 0

Kommer alla chaufförer att få utföra mottagningskontrollen?
2020-07-10

Nej, för leveranser som ska mätas i bild krävs det att chauffören genomgått en av Biometrias utbildningar för att för utföra mottagningskontroll. Dessa chaufförer ska då ha kunskapen om vad som krävs för att utföra en korrekt mottagningskontroll. Chaufförer som inte har genomgått utbildningen måste vänta på att det finns en ledig mätningsfunktionär som kan utföra mottagningskontroll innan virket kan lastas av.

0 0

Kommer chauffören att kunna avisera ett leveranstillfälle redan efter lastning i skogen?
2020-07-10

Ja, eftersom Biometrias mätplatsstöd är utvecklat på en mobil lösning kan chauffören redan vid lastning avisera sin ankomst till mätplatsen när lastning skett.

0 0

Kommer Biometrias mätplatsstöd att kunna ta emot leveransaviseringar från tredjepartssystem?
2020-07-10

Ja, Biometrias mätplatsstöd kommer att kunna ta emot leveransaviseringar och transportstatus enligt papiNet-standarden. Genom att skicka en leveransavisering underlättas arbetet både för mätare och chaufförer på mätplatsen och avlämningen går fortare.

0 0

Vilka mätmetoder stöds i Biometrias mätplatsstöd?
2020-07-10

Biometrias mätplatssystem stödjer idag samtliga mätmetoder som förekommer i branschen. Mätplatsstödet har dessutom stöd för stickprovsmätning för samtliga kollektivvarianter samt stöd för de kontrollrutiner som krävs för att vara ett ackrediterat mätande företag.

0 0

Kommer mätplatsstödet att hantera samlaster?
2020-07-10

Ja. I mätplatsstödet kan ett leveranstillfälle innehålla flera leveranser.

  • Olika handelssortiment från samma avtalsobjekt
  • Samma handelssortiment från flera olika avtalsobjekt
  • Olika handelssortiment från olika avtalsobjekt
  • Samma handelssortiment från samma avtalsobjekt men från olika avlägg.

0 0

Vad är en reservmetod?
2020-07-10

En reservmetod är en mätmetod som resulterar i samma måttslag som den ordinarie mätmetoden och uppfyller samma krav på mätnoggrannhet.

0 0

Vad betyder det att man är ett mätande företag?
2020-07-10

Att vara ett mätande företag innebär att man tar ansvaret för de mätresultat som en mätningstjänst resulterar i. Om exempelvis en chaufför utför någon av de mätningstjänster som finns i ett mätningsflöde blir personen mätningsutförare och det företag som personen tillhör blir ombud för mätresultatet.

0 0

Hur kan chauffören att få ett mätkvitto, på att leveransen lämnats av, när den ersättningsgrundande mätningen sker vid ett senare tillfälle?
2020-07-10

För varje leveranstillfälle kommer det utförande transportföretaget att få ett Leveranskvitto via epost, som kvittens på att råvaran har lämnats av och att informationen tagits emot av Biometria. Leveranskvittot innehåller information om Avtalsobjekt, Handelssortiment, Mottagningsplats, Mätplats, Avlämnad kvantitet, Lastvikt och avlämningsdatum per leverans. Leveranskvittot innehåller också vem som lämnade av råvaran.

0 0

Idag används KAPP och KUPP för uppföljning av mätningskvalitet av kvalitetsledare. Kommer de systemen att finnas kvar i VIOL 3?
2020-07-10

Funktionaliteten som finns i dagens KAPP och KUPP kommer att finnas kvar men i en annan form. KAPP- funktionaliteten blir en del av mätplatsstödet i VIOL 3 och KUPP blir en del i att följa upp mätning . Det sistnämnda kommer att ske i vårt uppföljningsverktyg.

0 0

Hur kommer Skäpparegister att hanteras i Mätplatsstödet? Och vem är det som äger det data som lagras?
2020-07-10

I administrationen av mätplatsstödet kommer det finnas ett nationellt skäpparegister där skäppor som är krönta av Biometria finns upplagda. Eftersom det är Biometria som utvecklat mätplatsstödet och det används som stöd vid mätning är det Biometria som äger och administrerar informationen i skäpparegistret.

0 0

Vad händer om en chaufför eller mätare inte kan identiteten för ex en mottagningsplats? Kommer det att finnas sökfunktioner för det i mätplatssystemet?
2020-07-10

I mätplatsstödet för VIOL 3 försöker Biometria, så långt det är möjligt, att arbeta med klartexter i användargränssnittet. Men som komplement kommer det också att finnas sökfunktioner för exempelvis aktörer, mät- och mottagningsplatser. Man kommer att kunna söka både med hjälp av koder för att få fram klartexten och söka på namn för att få fram koden.

0 0

2.e Redovisning

Kommer begreppet “Virkesorder” att följa med in i VIOL 3?
2020-05-14

I VIOL 2 integreras Virkesordern som en del av Contract(OriginalContract). Det dokumentet bär också Förstaledskontraktet.  I VIOL 3 är Förstaledskontraktet och Avtalsobjektet uppdelat på två olika integrationer.  I VIOL 2 ingår också transportuppgifter och destineringsinformation i virkesordern om man tittar på den i klienten, men dessa integreras som separata integrationer. Det gör de även i VIOL 3 men med andra dokument.

2 2

En virkesaffär lever ganska länge. Hur kommer migreringen av en sådan vid övergången till VIOL 3 att gå till?
2020-04-30

Biometria arbetar med frågan så i dagsläget kan inte svar ges på hur detta ska lösas. Men det är en av många frågor som programmet arbetar med.

0 0

Kommer vi att kunna hantera ändringar/korrigeringar i en virkesaffär vid övergången mellan VIOL 2 och VIOL 3?
2017-03-14

Vi måste naturligtvis kunna tillåta ändringar och justeringar av uppgifter i affären även i den situationen.

0 0