Förklaring nya integrationer VIOL 3

SDC Use Case G

Kontraktskedja in

I VIOL 3 är det möjligt att integrera in en kontraktskedja. En kontraktskedja är en rad länkade köparekontrakt. Kontraktskedjan ska ses som styrdata och vars syfte är att identifiera ett eller flera ingående köparkontrakt. Varje kontraktskedja har en unik identitet i systemet. Förutsättning för att kunna skicka in en kontaktkedja, är att köparekontrakten redan finns i VIOL AX.

När en kontraktskedja skickas in via integration behövs information om; Namn/Beskrivning, Giltighetstid, Status, kontraktskedjeansvarigt företag och de ingående kontrakten.

VIOL AX skapar en unik identitet vilken ska kunna returneras. Kontraktskedjan kan också skapas direkt via VIOL klienten.

Redovisningshänvisning ut

Redovisningshänvisningen syftar till att beskriva de affärer som ska tillgodoräknas redovisning från VIOL 3 och liknas med en försörjningskedja mellan första köpare till en viss mottagare/mottagningsplats och för ett visst handelssortiment. En redovisningshänvisning måste alltid finnas för alla affärer.

Redovisningshänvisningen innehåller bl a; id, benämning, handelssortiment, förste köpare, mottagare, mottagningsplats, giltighetstid, referens till kontraktskedjor, försörjningsområde, avvikande kontraktsvillkor, id på skapande aktör, tidsstämpel och EB-nyckel.

Platser ut

Mätplats, mottagnings-/hämt- och omlastningsplats är i huvudsak fasta anläggningar med en adress och koordinater. Oftast är dessa platser geografisk belägna på samma platser, men de kan även vara på olika plats, tex att en mätplats används för flera olika mottagningsplatser. Till varje plats hör sedan en eller flera detaljerade platser punkter (lastplatser).

Mätande företags administratör och SDC administratör är de roller som kan skapa eller ändra information om dessa platser.

Aktörer ut

För att hela processen i VIOL 3 ska fungera måste aktörer finnas registrerade. Aktör omfattar organisation och måste vara unikt.

Organisation beskriver de juridiska organisationer och företag som agerar som part i affärs- och logistikflödet. Exempel på aktörer i affärsflödet är råvarusäljare-/köpare såsom massabruksägare, energiföretag, biobränsleföretag etc. Exempel på aktörer i logistikflödet är transportorganisationer och åkerier, mätande företag, skogsentreprenörer etc.

I integrationen ska det gå att härleda ett företags organisatoriska struktur för att säkra att rätt information finns i VIOL 3. Organisationsstrukturen innehåller ej personer eller resurser.

Sortimentsstruktur ut

Information om de sortiment och produkter som man kan använda sig av i VIOL 3. Innehåller information om sortimentskategorier, handelssortiment och produkter och dess relationer. Dessa beskrivs också med egenskapskrav dvs attribut.

SDC Use Case H

Avtalsobjekt

Avtalsobjekt motsvarar den specifika råvara som säljs och köps av affärsparterna samt den råvara som ska flyttas i logistikflödet. Avtalsobjektet kan t ex vara en avverkningstrakt, leveransvirke från en avverkningstrakt, flis från ett sågverk, leveranser från virkesterminal eller en fartygslast med massaved. Det kan finnas flera avtalsobjekt på ett förstaledskontrakt. Ett förstaledskontrakt måste alltid finnas när ett avtalsobjekt skapas.

Avtalsobjektet innehåller bl.a.; unik identitet, kundens eget id på avtalsobjekt, benämning, land, kontaktperson, giltighetstid, part som skapat avtalsobjekt, regelverk för omvandlingstal, LLD, märkning, refererande avtalsobjekt, avverkningsform, bärighetsklass.

Destineringsunderlag ut

Underlag till destineringsansvarig part om att här finns ett Avtalsobjekt/Sortiment som behöver destineras.

SDC Use Case K

Destinering

Destineringen knyter samman råvaran från ett avtalsobjekt med en industri och mottagningsplats, för ett specifikt handelssortiment. Verifiering sker i samband med destineringen att alla förutsättningar för att mäta in- och redovisa råvaran är uppfyllt. En godkänd destinering skapar ett ”destinerat sortiment” i VIOL 3. En godkänd destinering skapar också upp mätorder för råvara, ett generellt transportunderlag och en mätorder för transport. Ingen leverans kommer att kunna tas emot och mätas in om den inte har destinerats.

Destineringen kräver att man antingen pekar ut en redovisningshänvisning eller mottagare och mottagningsplats.

Exempel på information som skickas in i destineringen är; Avtalsobjekt, redovisningshänvisning, mottagare och mottagningsplats, handelssortiment.

Destinerat Sortiment ut

Ett underlag för i ett senare skede ha möjlighet att skapa transportunderlag, för ett destinerat sortiment.

SDC Use Case J

Produktionsunderlag in

Produktionsunderlag styr om rapporterade sortiment kan godkännas i VIOL 3 och vilka parter som får ta del av produktionsresultatet. Produktionsunderlaget baseras på informationen i avtalsobjekt och förstaledskontrakt och skapas av ansvarig produktionsledare.

Produktionsunderlaget kan även innehålla information för uppföljning av produktionen som inte finns med i produktionsfilen från skördare och skotare.

Produktionsunderlag ut

Produktionsunderlaget ger det utförande eller ansvariga avverkningsföretaget förutsättningar för planera produktion och rapportera produktionsinformation. exempelvis via Biometrias rapporteringssystem RAPP.

Denna integration innehåller exempelvis, avtalsobjekt, handelssortiment, avläggidentitet och eventuell mottagare.