Som ett led i Biometrias ständiga förbättringsarbete har steg tagits mot att automatisera framtagandet av release notes. Detta arbetssätt ger fördelar för samtliga intressenter då dokumentationen blir lättrörlig, korrekt och med ökad spårbarhet och det blir dessutom lättare att navigera på en webbsida med länkar än i ett statiskt dokument.
Har du förslag eller synpunkter kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau eller Biometria support. 


Versionshantering webbaserade release notes

Version

Datum

Förändring

Signatur

1.0 2021-11-19 Första publika version av release notes PIDE
2.0 2021-11-20 Uppdatering med område Kollektivhantering samt Ny funktion för Kollektivhantering PIDE
3.0 2021-11-23 Uppdatering med två kända avvikelser PIDE


Innehållsförteckning

Övergripande information

Sammanfattning av innehåll i systemversionen
Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papiNet
Generella avvikelser i realiserade integrationer gentemot publicerad specifikation
Generell information gällande Business Intelligence (BI)

Release notes

Beskrivning av områden som ingår i releasen
Nya funktioner
Kända avvikelser i releasen
Rättande avvikelser

Sammanfattning av innehåll i systemversionen

Tidigare levererade scenarier i VIOL 3 har kompletterats sedan föregående systemversion i release 0.25.0. Fr.o.m. PI17 har Biometria lämnat grundscenarierna och dess processteg och arbetar utifrån en Gemensam VIOL 3-backlogg enligt ny struktur mot 1.0 beslutet. Den nya strukturen innebär att levererad funktionalitet återfinns under rubriken ”Nya funktioner” i Release Notes. Dessa nya funktioner har en koppling till ett område. Syftet med benämningen område är att inom dessa beskriva övergripande vad som kommer att levereras som ny funktion under ett eller flera inkrement.

Till toppen av sidan

Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papinet

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc. Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa papiNet-formaterade integrationerna finns att studera i sin helhet på webbplatsen viol3.se via länken https://viol3.se/integrationer/integrationsspecifikationer/. Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support och det innehållet får ej spridas utanför kretsen av företag som utvecklar och förvaltar papiNet-stödda integrationer med Biometria, t ex genom publicering på någon webbplats.

Det är leverans 3.21 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3.

Alla integrationer som är realiserade i någon tidigare systemversion finns i kundtestmiljön och för att se vilka ISS-versioner som är implementerade, se länk: https://viol3.se/plan-integrationer-viol-3/.

Generella avvikelser i realiserade integrationer gentemot publicerad specifikation

I denna systemversion av VIOL 3 är följande regler i Biometria Technical Communication Guidelines – Appendix 1 version 7.0 EJ fullt implementerade:

5.2.3 – Handover procedure for a document from a business sender to a business receiver

5.3.3 – Step 3 – Document version verification

5.3.4 – Step 4 – Verification of business content

Exempelvis efterlevs inte verifieringsvariant 3.B ”Verification of Business Acknowledgement” på grund av att systemet saknar funktionalitet för övervakning av att kvitterande BusinessAcknowledgement erhålls för varje avsänt dokument. En oönskad konsekvens är att då VIOL 3 tar emot en BusinessAcknowledgement med status Failure från mottagaren, kommer VIOL 3 inte att uppfatta att systemet faktiskt behåller ansvaret för att överföra dokumentet till mottagarens verksamhetssystem. Det leder i dessa fall till att mottagaren inte har uppdaterat sitt system med innehållet i avsända dokumentet, men att Biometria varken kommer att identifiera detta eller har en rutin för att se till att dokumentinnehållet når mottagaren. Det kan även innebära att VIOL 3 och mottagarens system ovetandes arbetar med dokumentinnehåll i olika versioner (TransactionHistoryNumber). Mottagarens signal Failure om att det egna ERP-systemet inte har registrerat det avsända dokumentet får alltså ingen konsekvens i VIOL 3 i denna systemversion.

Bristen på såväl övervakningsfunktionalitet som rutin för hantering av utebliven BusinessAcknowledgement leder också till att VIOL 3 inte uppmärksammar situationer då VIOL 3 inte har fått någon BusinessAcknowledgement

Till toppen av sidan

Generell information om datum i Business Intelligence (BI)


Det finns nu två datum i varje rapport med information om när uppdatering gjorts.
Datumet i huvudet på rapporten visar när själva rapporten senast ändrades/publicerades. Detta är standard från Microsoft som inte går att ta bort/korrigera.
Datumet nere till höger på varje flik i rapporten visar när data i rapporten senast uppdaterades. Dvs när information från transaktioner lästs in, bearbetats i datalagret och är tillgängligt att visa i rapporten.

Dessa datum skiljer sig alltså ofta åt vilket är helt korrekt.

Till toppen av sidan

Beskrivning av områden som ingår i leveransen

Område Beskrivning
Användbarhet​
Arbete kopplat till detta område omfattar användbarhetsförbättringar.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Buggrättningar på tidigare levererad funktionalitet
Arbete kopplat till detta område omfattar att hantera felrättningar (buggar) på sedan tidigare levererad funktionalitet.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Rättade avvikelser”.
Externt inrapporterade buggar
Arbete kopplat till detta område omfattar att hantera felrättningar (buggar) inrapporterade av kund via Inkomna ärenden. För att göra det tydligare att den är inrapporterat externt från Beta leverans så skriver vi vilka kunder som rapporterat buggen i Release Note.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Rättade avvikelser”.
Justeringar befintliga rapporter
Arbete kopplat till detta område omfattar att hantera tillägg och justeringar på befintliga rapporter. Detta kan uppstå kopplat till leverans av funktionalitet
som tidigare saknats och även där beställaren sett behov av kompletteringar/justeringar för att spegla ett korrekt resultat eller en bättre användarupplevelse. Till detta område hör såväl tilläggsbeställningar som buggar för respektive rapport. Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.
Kollektivhantering​
Arbete kopplat till detta område omfattar att hantering av kollektiv möjliggörs. Det innebär att kollektivbeskrivning kan skapas. Det innebär även att man kan beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och att man kan tillföra egenskaper till leveransen som inte kan detekteras vid mätningen. Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.
Korrigering av utvalda mätvärden
Arbete kopplat till detta område omfattar korrigering av mätvärden och utredovisningen av beräknade kvantiteter. Det möjliggör ökad kvalité på redovisat mätresultat. Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.
Mätresultat transport
Arbete kopplat till detta område omfattar möjligheten att ta emot och redovisa transportrelaterade uppgifter från mätplatsen.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Produktionsunderlag
Arbete kopplat till detta område omfattar informationsflödet och uppdateringar av produktionsunderlag. Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.
Säkra Transaction History Number hantering inom VIOL 3
Arbete kopplat till detta område omfattar att THN hanteringen hålls ihop i hela VIOL 3 utifrån PapiNet och där TCG-reglerna skall vara uppfyllda.
 Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.
Transportbeordring
Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet kopplat till Transportbeordring som t.ex Transportunderlag.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Transportsedel
Arbete kopplat till detta område omfattar funktionalitet kopplat till Transportsedel.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”
Uppföljning Redovisning – rapporter BI
Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Redovisningsområdet.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.
Uppföljning Transport – rapporter BI
Arbete kopplat till detta område avser återstående arbete med BI-rapporter. Det möjliggör uppföljning inom Transportområdet.
Vad som konkret levereras för området beskrivs under rubriken “Nya funktioner”.

Till toppen av sidan

Nya funktioner

Område Release Notes
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Vid uppskapandet av en ny sortimentsgrupp har det tidigare ovanför formuläret visats identitet och namn på den senast markerade eller den i förteckningen högst placerade sortimentsgruppen, detta är nu åtgärdat.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Förtydligande av etiketten “Kopierad från”. Idag på priskomponenter (råvara och transport), finns det ett fält som heter “Kopierad från”. Detta fält talar om vilken standardkomponent en priskomponent är baserad på. Att det står just “Kopierad från” kan anses otydligt då det även finns en funktion för att kopiera en priskomponent. Även om användaren kopierar priskomponenten kommer fältet “Kopierad från” att visa identiteten på standardkomponenten och inte den för priskomponenten som det kanske är lätt att tro. För att undvika missförstånd har etiketten på fältet under detta inkrement därför ändrats till “Från standardkomponent”. Ändringen gäller både priskomponenter för råvara och priskomponenter för transport.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Tillägg av kolumn för kvantitetstyp i prislista råvara. Enligt önskemål går det nu att se vilken kvantitetstyp en priskomponent har även efter att priskomponenten blivit tillagd på prislistan och utan att behöva öppna komponenten. Kolumnen har lagts till på samtliga flikar på prislistan som kan innehålla priskomponenter.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Vid uppskapandet av en standardkomponent för råvara får användaren fylla i komponentens huvuduppgifter i en dialog innan komponenten skapas. I denna dialog fanns de viktigaste huvuduppgifterna med undantag för “Fördefinierat värde”. Då det var lätt att glömma att sätta “Fördefinierat värde” till det önskade läget har även detta val lagts in i dialogen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Övrig information

Denna förändring påverkar endast Biometrias personal då det är dessa som ansvarar för att lägga upp standardkomponenter.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Förtydligande av felmeddelande i samband med glapp i datum mellan redovisninghänvisning och kontraktskedja. Startdatumet på kedjan som börjar gälla först, i de fall det är tidsstyrning, måste vara samma som eller större än startdatumet på redovisningshänvisningen. Är det glapp mellan dessa datum genererar systemet ett felmeddelande. Tidigare sa meddelandet bara att kontraktskedjan inte får användas, nu är det bytt mot en text som säger att det inte får förekomma glapp mellan datumen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Giltighetsdatum på prisraderna i befraktarkontraktet har flyttats från fliken “Villkor utrustning” till fliken “Pris/Prisrader”.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Ikon tillagd på “Ny”- knappen i vyn för kollektivbeskrivningar.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Förbättrad möjlighet att filtrera på namn i vyn för LLD i metadata. Det innebär att användaren numera kan välja om hen vill använda den övre sökrutan ovanför vyn eller om hen vill filtrera direkt i en av “Namn”-kolumnerna.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

För att underlätta för användaren har ett filter lagts på kolumnen “Status” i vyerna för priskomponenter råvara och priskomponenter transport. Filtret gör att endast aktiva och preliminära priskomponenter visas i förteckningen. Önskar användaren även se de avslutade priskomponenterna är det bara att nollställa filtret.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

Korrigering av benämning på fält i vyn för avtalsobjekt (hittas under arbetsyta “Hantera råvara”). Texten har bytts från “Ej tidigare försåld råvara” till “Omfattas av VML”.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Användbarhet​

Beskrivning av funktion

“Avropa” är ett begrepp som använts för stegen fram till den faktiska destineringen. Eftersom “Avropa” inte är ett ord som används i branschen, och inte heller är ett speciellt tydligt ord i förhållande till vad det åsyftar, har användbarhet begärt att ordet byts ut mot texter som tydligare talar om vilken funktion som avses. Ändringen innebär att alla texter (t.ex. felmeddelanden, rubriker etc.) som tidigare hetat något med “avropa” nu kommer byta namn. Den kanske mest märkbara förändringen är att knapparna “Avropa avtalsrader” och “Avropade avtalsrader” numera kommer heta “Förbered destinering” respektive “Till destinering”.

Avgränsningar

I vyn “Till destinering” (tidigare benämnd “Avropade avtalsrader”) kommer statusen på den förberedda raden (dvs. en rad som inte är fel/verifierad/destinerad) fortsatt att ha status “Avropad” precis som tidigare. Detta kommer att ändras framöver, men Biometria behöver utreda om det påverkar någon logik och i så fall vilken innan ändringen görs. Därmed kommer det att stå “Avropad” som status ett tag till.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Justeringar befintliga rapporter

Beskrivning av funktion

I rapporten Transportaffär [149] går det nu att analysera nyckeltal per kontrakt med Transportkontrakt som brytbegrepp. Detta kan vara särskilt intressant om det mellan två parter tecknas ett nytt kontrakt och det är önskvärt att jämföra nyckeltal mellan det senaste och äldre kontrakt över tid.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Justeringar befintliga rapporter

Beskrivning av funktion

I Rapporten Lastutfyllnad [217] har två nya kolumner kvantitet råvara och måttslag tillkommit. Detta utökar möjligheten att bedöma om det är rimligt att  lastutfyllnadstillägg betalats ut.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Justeringar befintliga rapporter

Beskrivning av funktion

Det ska i rapporten Transportaffär [149] vara möjligt att välja måttslaget “statistisk m3f”. Statistisk m3f är ett gemensamt måttslag, framräknat i de fall ingen m3f finns för en leverans. Detta för att möjliggöra uppföljning och summering av kvantiteter för samtliga leveranser i ett gemensamt måttslag som innefattas av den filtrering som valts, exempelvis till en specifik mottagningsplats.

Avgränsningar

Statistisk m3f levereras i ett första skede till rapporten [149] Transportaffär. Efter leverans i PI19 påverkar avgränsningen för statistisk m3f endast fliken ‘Tabell’. Statistisk m3f kommer implementeras som egen kolumn i fliken tabell istället för att vara ett valbart måttslag i filtreringen.
Statistisk m3f kommer ha fortsatt hög prioritet och arbete pågår för att det ska fungera helt utan avgränsningar och levereras till fler rapporter.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion
Kollektivhantering​

Beskrivning av funktion

Nettoomräkningstalet beräknas inte, utan sätts istället till samma värde som bruttoomräkningstalet har. På det sättet kommer ingen vrakkvantitet att beräknas via kollektivets omräkningstal. Fördelning av produkter skall istället sättas i ordinarie mätningar i Mäta innan de går vidare för redovisning.  I den fördelningen ingår vrakprodukter. Information om vrakprodukter hämtas från stickproven.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Korrigering av utvalda mätvärden

Beskrivning av funktion

I syfte att renodla ägandeskapet till informationen så skickas nu ekipagets vikter från mätplatsen ett nytt meddelande, separerade från chaufförens leveranstillfälle-information.
Information om ekipagets vikter kommer endast att finnas om vägning verkligen skett.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion i detta inkrement. Förändrad integration av ekipagets vikter kommer i senare inkrement.
Mätresultat transport

Beskrivning av funktion

Uppgift om Transportresurs* kan hanteras i systemet.
Standardkomponenter för de olika värden som transportresurs kan ha finns upplagda.
Uppgiften lagras på leveransen och visas i formuläret “Redovisad mätning transport”. Transportresurs kan lösa ut tillägg/avdrag i transportredovisningen om komponenter för detta har registrerats i transportprislistan.
*Transportresurs är en Biometria-kod som används för att beskriva en särskild användning av ekipaget, chaufförens roll/kompetens eller andra speciella omständigheter vid utförande av ett transportuppdrag. Flera värden för transportresurs kan anges på en leverans. Den kan användas för att lösa ut tillägg/avdrag i transportprislistan.

Avgränsningar

Observera att det i mätplatssystem MPS
Test ej är möjligt att registrera transportresurs i transportuppgifter. Det
pilotkunder som önskar hjälp med att skapa testmaterial för mätningar
innehållande transportresurs ombeds kontaktta testledare Janet Sahlander för
planering av detta.

 

Transportresurs kan ännu inte korrigeras.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion i detta inkrement. Integration av Transportresurs kommer i senare inkrement.
Produktionssystemet (gränssnitt PF web)

Beskrivning av funktion

Aktörer med rollen som uppdragsgivare eller utförande avverkningsföretag kan söka ut och ladda ned StanForD-filer manuellt via ett gränssnitt i produktionssystemet. Detta gäller de filer som inkommit till Biometria genom produktionsrapportering med Sender XC. Filerna kommer finnas i två varianter. Dels som rådatafiler, med det innehåll och utseende de hade när de skickades till Biometria, och dels som analysfiler där de bland annat har rensats från tidigare insända stammar/lass och i förekommande fall konverterats till StanForD2010-format.

Avgränsningar

Enbart gränssnittet som ingår i denna feature. Att kunna se de filer som är inskickade till VIOL 3 kommer att levereras senare.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Produktionsunderlag

Beskrivning av funktion

Den interna statusen för produktionsunderlag har ändrats genom att statusen “Destinerat/Transportbeordrat” har tagits bort. Eftersom ett handelssortiment kan vara destinerat i AX, men inte fått någon match på PU-rad så har det varit missvisande med den texten i produktionssystemet. När man öppnar ett produktionsunderlag så har kolumnen “destinering – ja/nej” tagits bort. De produktionsunderlag som har blivit uppdaterade från transportinstruktion kommer att ha den interna statusen “Hanterat” i stället.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Säkra Transaction History Number hantering inom VIOL3

Beskrivning av funktion

För att garantera att rätt version, Document History Number (DHN), av ett inkommande dokument lagras i VIOL 3 systemet håller integrationsplattformen från och med denna systemversion av VIOL 3 koll på ordningen av mottagna dokument. Det innebär att endast dokument med ett högre DHN än tidigare mottaget kommer att accepteras. Nu när detta register realiseras innehåller det ingen historik, vilket innebär att negativa tester inte kan genomföras på tidigare inskickade dokument.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Påverkade integrationer

Alla inkommande integrationer påverkas av denna funktion.
Transportbeordring

Beskrivning av funktion

I ett aktivt transportunderlag kan man nu inte samtidigt ange både “Avtalat pris per leverans” och “Avtalat pris per enhet”.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Transportsedel

Beskrivning av funktionen

Ett nytt fält är skapat i transportsedelformuläret som heter “attesteras av”. Detta fält är ej obligatoriskt. Fältet medger en  möjligt att registrera vem som är planerad att attestera transportsedeln. Fältet  återfinns även i  formuläret “attestera transportsedlar” med möjlighet till filtrering samt i transportsedelmallen. Möjlighet finns att registrera 20 tecken alfanumeriskt.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Integrationer ut via papiNet påverkas samt integrationer mot BI
Transportsedel

Beskrivning av funktion

Termen råvaruköpare ger möjlighet att i transportsedeln registrera mot vilken aktör som kostnadsuppföljning och/eller fakturering ska ske. Fältet är till skillnad från andra fält möjligt att redigera i status aktiv dock ej i kombination med attesteringsstatus  “attesterad”, detta för att möjliggöra ett arbetssätt att registrera råvaruköpare i situationen då attestering ska ske.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Integrationer påverkas såväl integration ut via papiNet samt integrationer mot BI.
Uppföljning Redovisning – rapporter BI

Beskrivning av funktion

Rapporterna [067] [286] har inte uppdaterats med filtrering av köpt från sålt till, används vid överhoppade affärsled= Ja. Default är den inställd på Nej.

Avgränsningar

Funktionen löser inte kundens behov, inväntar beskrivning av behov från kund.

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Uppföljning Redovisning – rapporter BI

Beskrivning av funktion

Tillägg av kolumn i rapporten Kvantitet och värde köpare [180], flik Priskomponent. Kolumn presenterar T/A per Prisgrundande kvantitet, kr/måttslag.
Tillägg av kolumn i rapporten Kvantitet och värde köpare [180], flik Priskomponent. Kolumn presenterar Grundpris per Prisgrundande kvantitet, kr/måttslag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Uppföljning Redovisning – rapporter BI

Beskrivning av funktion

Tillägg av kolumn i rapporten Kvantitet och värde köpare [196], flik Priskomponent. Kolumn presenterar T/A per Prisgrundande kvantitet, kr/måttslag. Tillägg av kolumn i rapporten Kvantitet och värde köpare [196]. Kolumn presenterar Grundvärde per Prisgrundande kvantitet, kr/måttslag.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.
Uppföljning Transport – rapporter BI

Beskrivning av funktion

Genom att filtrera på T/A komponenttyp visas endast data från leveranser där den valda komponenttypen ingår. Filtret läggs till på rapporten [753] Fordonsegenskaper.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Påverkade integrationer

Inga påverkade integrationer i samband med denna funktion.

Till toppen av sidan

 

Kända avvikelser i releasen

ID Titel Release Notes
138687 [146] Kvantitet och värde- personifierad, bägge flikarna. Slicers vid datum anpassningar får felaktigt utseende
Rapporten Kvantitet och värde – personifierad, vid byte av slicer (via anpassningar) till datumintervall så förändras utseendet och blir specifikt datum. Buggen kvarstår, löstes ej inom detta inkrement.
137363 [753] Tabellen visar inte alla redovisningstillfällen för en leverans.
Tabellerna behöver ett “beroende”, exempelvis en kolumn som särskiljer redovisningarna från varandra, för att redovisa debet och kredit på egna rader. Saknas ett sådant beroende summeras samtliga redovisningstillfällen för leveransen till en rad i rapporten.
Biometria utreder vilka möjligheter som finns för att på bästa sätt kunna visa debet och kredit för en leverans på egen rad i rapportern, eller inte, utan att låsa användaren till något av alternativen.
118418 10.120 – Användbarhet -Benämning är fel när man ska söka ut värde i värdeterm råvara
Denna bugg avser korrigering av rubrik på de fält som presenterar vad en användare kan sätta för värde i samband med att värdetermer väljs in i en priskomponent eller prislistehänvisning. T.ex. i “Kvalitetsklass = 1” så skulle felet förekomma i listan där användaren väljer vad “Kvalitetsklass” ska motsvara, det vill säga 1. Tidigare har det stått “Text” eller dylikt som rubrik för alternativen i listan på vissa av värdetermerna. Detta kommer till stor del åtgärdas i samband med lyftet i PI19 till kundtest, men det finns fyra avvikelser för värdetermerna på råvara. Det gäller värdetermerna “Kollektivvariant”, “Prisuppgörelse”, “Produktionskostnad” och “Sortimentskategori”. Rättning av dessa pågår, men det kommer först med nästa lyft till kundtest.
126463 10.120 – Användbarhet -Benämning är fel när man ska söka ut värde i värdeterm transport
Denna bugg avser korrigering av rubrik på de fält som presenterar vad en användare kan sätta för värde i samband med att värdetermer väljs in i en priskomponent. T.ex. i “Bärighetsklass = 1” så skulle felet förekomma i listan där användaren väljer vad “Bärighetsklass” ska motsvara, det vill säga 1. Tidigare har det stått “Text” eller dylikt som rubrik för alternativen i listan på vissa av värdetermerna. Detta kommer till stor del åtgärdas i samband med lyftet i PI19 till kundtest, men det finns tre avvikelser för värdetermerna på transport. Det gäller värdetermerna “Beordrad helg”, “Transportresurs” och “Medför kran”. Rättning av dessa pågår, men det kommer först med nästa lyft till kundtest.
137301 7.140 Beräkna råvaruvärde – Dubbla värdeberäkningar?
I vissa fall så sker det dubbla värdeberäkningar.
Inrapporterat av: Sveaskog
136885 Avbeställd transportredovisning får inte genomslag vid korrigering
Avbeställd transportredovisning får inte genomslag vid korrigering
Inrapporterat av: SCA
82606 Destinera sortiment IN, Affärsregler
För integrationen Destinera sortiment då samtliga OrderConfirmationLineItem i en OrderConfirmation har
OrderConfirmationLineItemStatusType = ”NoAction” returneras en BusinessAcknowledgement med status
= ”Failure”. Korrekt beteende vore dock att en BusinessAcknowledgement med status = ”Success” returneras.
98276 Det går inte att ändra Plats på ett FLK
Det fungerar inte att redigera plats när förstaledskontraktet har status preliminär
Inrapporterat av: Holmen
142574 Ingen leverans av rapporten Stockmätta volymer – stocknota och modulträff
Produktionsrapporten Stockmätta volymer (stocknota och modulträff) levereras inte som planerat i PI19 pga funktionella brister.
126773 Värde Transport – Transporterad kvantitet krediteras inte vid en omprisräkning
I integration Värde transport förmedlas Transporterad kvantitet dels direkt under MeasuringTicketSequenceLineItem och dels under ChargeInformation. Den transporterade kvantiteten som förmedlas under ChargeInformation krediteras OK medan den som ligger under MeasuringTicketSequenceLineItem inte krediteras för närvarande.
139657 Prio-ordningen i prislistor felaktig
Det har upptäckts en defekt vid interna tester efter release av PI 19. För varje komponent som tas bort i en prislista (gäller både transport och redovisning) blir det lika många prio 0.
Exempel; har du 10 grundpriskomponenter och 10 T/A-komponenter och tar bort 5 T/A-komponenter får 5 av grundpriskomponenterna prio 0, samt prio 1, 2, 3, 4, 5 på resterande 5.
Detta påverkar värdeberäkningen.
Utredning om konsekvenser och eventuella åtgärder pågår.
143460 Förstaledskontrakt, Köparekontrakt och Avtalsobjekt – fel THN på första utgående dokument
För integrationerna Avtalsobjekt, Köparekontrakt och Förstaledskontrakt blir första utgående dokumentets version från VIOL 3, där Biometria är BusinessSender, satt till samma DocumentHistoryNumber som det inskickade dokumentet från kund.

Till toppen av sidan

Rättade avvikelser

ID Titel Release Notes
131516 1.150 LLD-Intervall i prisvillkor
Nu har urvalsvillkor fått villkoret “intervall” samt att värde från och med och värde till
och med anges på en rad
Inrapporterat av: Sveaskog
138706 1.220 Går inte att avsluta RH
Nu fungerar det att avsluta Redovisningshänvisning (RH) på destineringar som har ett giltigt tom
datum som har passerats
90792 1.270 Behörigheter- Kan inte dublicera rader på transportpriskomponenter när jag kombinerar behörigheterna transportadmin och prisanvändare
Nu fungerar det att använda duplicera knappen på Transportpriskomponenter när man kombinerar
rollerna Transportprisadministratör & Prisanvändare
Inrapporterat av: Södra
136528 1.270 Länk till prislista från redovisad mätning transport fungerar ej
Nu är det möjligt att använda länken till prislistan i Korrigera mätning transport
Inrapporterat av: SCA
129387 10.120 – Användbarhet – Skapa dialog för skapa avtalsobjekt
Felet med att det var tvingande att ange LLD även fast avtalsobjektet är utanför Sverige är nu åtgärdat.
122114 10.120 – Användbarhet – Utgråade knappar på avlägg även när de borde vara tända
Knapparna för att lägga till avlägg ska nu tändas vid rätt tillfälle, det vill säga först när det blir tillåtet (initialt) att utföra handlingarna.
135205 2.120 Skapa AO-Ingen möjlighet att söka på LLD-namn
Nu är det möjligt att söka på LLD namn vid skapande av Avtalsobjekt (AO)
Inrapporterat av: SCA
131915 5.160 Fel i redovisning av kvantitetsjustering
Nu fungerar redovisningen av kvantitetsjustering
Inrapporterat av: Sveaskog
134054 7.145 Ingen info om använd komponent i värdeberäkning resultat
När jag tittar i formuläret Värdeberäkning resultat och jag har medgivande till en prislista som använts i värdeberäkningen ska nu de använda priskomponenternas identitet visas i kolumnen Produktmodell.
Inrapporterat av: Sveaskog
130646 8.120 Underlag transportaffär skapas och skickas ej till BI
Nu genereras Underlag Transportaffär korrekt
Inrapporterat av: SCA
138166 BI transport [149]- Avtalsobjektets namn verkar falla bort
I rapporten Transportaffär, fliken Tabell, visas nu alltid avtalsobjektets identitet och namn i kolumnen Avtalsobjekt Beskrivning.
Inrapporterat av: SCA
138623 BI Transport [149]- Leverans redovisas två gånger
Leveranskolumnen fungerar nu korrekt i Transport BI rapporten [149]
Inrapporterat av: SCA
137562 BI- Transport [149]: Datum följer inte med mellan flikar i samma rapport
Nu följer datum med mellan flikar i samma rapport [149]
Inrapporterat av: SCA
137801 BI-Transport [753]: Fordonsegenskaper-Transportmedel. Tomma droplistor
Tidigare har man kunnat välja måttslaget statistisk m3f i transports BI-rapporter.  Detta måttslag är nu dold i urvalet tills dess att funktionaliteten kan levereras till BETA-miljön i ett kommande inkrement.
 Inrapporterat av: SCA
82793 Destinera sortiment In – kan skicka i uppdatering av destinering med TransactionHistoryConfirmationNumber som är < tidigare inskickat
I integrationen Destinera sortiment ignorerar nu Biometria inkommande OrderConfirmation om destineringen har samma eller lägre TransactionHistoryConfirmationNumber (THCN) än en tidigare insänd.
136612 Dubblad volym på omvandlad m3f
Vägning med torrhaltsprov (MTJ-900001) ska inte längre leverera dubbel bruttovolym i m3f.
Inrapporterat av: Sveaskog
135314 Kollektiv uppdaterar inte omräkningstal rätt vid avslut
Nu fungerar det att Tillämpat nettoomräkningstal får samma värde som brutto
129800 Köparekontrakt – versionshanteringen fungerar inte enligt den nya hanteringen
Integrationerna Köparekontrakt, Förstaledskontrakt och Avtalsobjekt in till VIOL 3 följer nu det integrationsmönster som anges i specifikationsleverans 3.20. Det innebär att ett e-dokument som sänds in till VIOL 3 inte längre måste ha ett versionsnummer som är större än den VIOL 3-version som senast skickats ut via prenumerationstjänsten. Verksamhetens versionsnummer och det versionsnummer som systemobjektet VIOL 3 har fungerar nu oberoende av varandra.
127140 Kvantitet Råvara – fel på bruttokvantiteterna för stock och stam.
För integration Kvantitet råvara (MeasuringTicket med MeasuringTicketContextType=”Product” och MeasuringTicketType=”MeasuringTicket”) är de kända bristerna hur summerade kvantiteter för vrak-produkter redovisas nu lösta. Justeringar är gjorda i leverans 3.21 hur attributet AdjustmentType skall användas och detta är infört i nuvarande systemversion.
138231 Produktionsunderlag utan obligatorisk uppgift, ServiceInstruction/ServiceInstructionLineItem ServiceInstructionLineItem är numera optional och därmed stämmer realiserad lösning med specifikationerna som följer med i specningsleverans 3.22.
137309 Redovisa BI [934]: Inget stockdata visas
Nu redovisas stockdata i rapporten “Redovisad leverans” [934]
Inrapporterat av: Holmen

Till toppen av sidan