Levererad funktionalitet

 • Massrättning/massmakulering av avvisat produktionsdata – NY
 • Masskorrigering/massmakulering av produktionsresultat – NY
 • Ny menylayout för navigering i Produktionssystemet
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment med hjälp av mallar
 • Maskinregistret följer det regelverk som skall gälla för vilken information en uppdragsgivare skall se före och efter att uppdragsgivaren är knuten till en maskin. Uppdragsgivare har möjlighet att se alla registrets maskiner för att sedan kunna koppla sig till en given maskin
 • Ny flik i Maskinregistret för administration av Sender XC-installationer. Används i första hand av Biometrias support
 • Anskaffningsform har delats upp i anskaffningsform och avtalsform
 • Maskinregister för registrering av masterdata för skogsmaskiner som skall rapportera produktion
 • Uppdragsgivarinställningar – grundläggande inställningar per uppdragsgivare
 • Produktionsunderlag kan skapas genom att ett förstaledskontrakt och avtalsobjekt skapas i redovisningsdomänen
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment
 • Produktionsunderlaget kan skickas ut via integration
 • Enskilt avvisat produktionsdata kan rättas
 • Enskilt produktionsresultat kan korrigeras
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från skördar och skotarfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa kvalitetsresultat från skördarnas kvalitetsfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från Rapp
 • Anpassade produktionsresultat skapas till aktörer med olika affärsroller
 • Behörighetshantering finns i produktionssystemet så att en användare endast ser information för den aktör/aktörer man är behörig för.
 • Rapp är anpassat för VIOL3 och kan användas för att rapportera produktion.
 • Användare kan själva registrera sig som användare i Rapp
 • Rapportering av slutsignal i Rapp fungerar och leder till att det skapas ett produktionsresultat
 • Produktionssystemet har integrationer till Aktör och Plats i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera.
 • Produktionssystemet har integrationer till Handelssortiment i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera.
 • Produktionssystemet har integrationer till ”Ekonomisk dimension” i redovisningsdomänen som håller information om företagens hierarkiska struktur
 • Dessa rapporter finns levererade i uppföljningstjänsten (BI)
  • Skotade volymer
  • Skotade volymer per insändning
  • Skotade volymer per avlägg
  • Produktionsresultat historik skotare
  • Skördade volymer
  • Skördade volymer per insändning
  • Skördade volymer stocknota
  • Skördade volymer stamnota brösthöjdsdiameter
  • Skördare stock och stamdetaljer
  • Produktionsresultat historik skördare
  • Avvisade produktions- och kvalitetsresultat
  • Insändningsfrekvens
  • Saknade dagar
  • Förteckning identiteter
  • Ranking skördare (kvalitetsdata)
  • Längdavvikelse (kvalitetsdata)
  • Diameteravvikelse (kvalitetsdata)
  • Volymavvikelse (kvalitetsdata)
  • Ofullständigt mätta stockar och stammar (kvalitetsdata)
  • Stammar per uttagsprincip (kvalitetsdata)
  • Kvalitetsresultat historik skördare (kvalitetsdata)
  • Avvisade stammar och kalibrering (kvalitetsdata)

Avgränsningar

 • Uppdatering av aktörer i produktionsresultat utifrån destinering och transportinstruktion
 • Sender XC anpassat med ny behörighetslösning för VIOL 3
 • Återkoppling till avsändande maskin

Kända avvikelser

 • Användare som skall göra tester i betamiljön bör vara upplagda på huvudkodnivå. En användare som är upplagd på lägre nivå kan få problem med att se data som användaren egentligen är behörig till.
 • Rapporter i uppföljningstjänsten kan fortfarande vara behäftade med mindre fel.
 • I följande fall kan inte ett produktionsunderlag skapas:
  • I redovisningsdomänen finns det aktörer upplagda som saknar adress. Om dessa används i ett förstaledskontrakt kommer inte något produktionsunderlag att skapas. Workaround är att då lägga upp en ny aktör som har adress alternativt komplettera med adress på befintlig aktör.
 • I redovisningsdomänen kan det finnas handelssortiment och produkter upplagda som inte är kompletta. För att handelssortiment ska kunna användas i Produktionssystemet krävs att man i redovisningsdomänen lägger till följande uppgifter:
  • Handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Handelssortimentet behöver ha en beskrivning
  • Handelssortimentets receptversion behöver ha ett from-datum
  • Handelssortimentets måste ha minst en receptversion som inte innehåller någon site
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha en beskrivning
 • Produktionsresultat skördare och skotare ut via integration till företagseget system fungerar inte.
 • Vid massrättning/masskorrigering av producerat för mottagningsplats kan man inte lämna detta fält blankt för att matcha ett resultat mot en rad i produktionsunderlaget som saknar producerat för mottagningsplats.